Isot meis kuvat vet homoseksuaaliseen kalu

Irigarayn Freud-kriitiikki johtuu siitä, että määritellessään teoriaa seksuaalisuudesta Freud toi esiin jotain mikä on ollut toiminnassa kaiken aikaa; sukupuolisen välinpitämättömyyden 7 joka on kaiken tieteen totuuden ja jokaisen diskurssin logiikan taustalla vaikka se onkin ollut impisiittistä, piilotettua, tietämisen ulkopuolella Irigaray, b, Tämä tulee Irigarayn mielestä selkeästi esiin siinä, miten Freud määrittelee naisen seksuaalisuuden; maskuliinisen sukupuolen kautta.

Freud ei näe kahta sukupuolta joiden erot tulevat selkeästi esille yhdynnässä, ja yleisemmin kuvitteellisissa ja symbolisissa prosesseissa jotka ohjaavat kulttuurin ja yhteiskunnan toimintaa Irigaray, b, Feminiininen määritellään Irigarayn mielestä aina puutteen ja atropian kautta, koska sukupuolisuuden toinen puoli on ainoa sukupuolisuuden arvokas ilmaisu.

Miten voisimme hyväksyä että naisen koko seksuaalinen ja sukupuolinen kehitys määrittyy sen kautta mitä hänellä ei ole? Tarkoittaako tämä sitä että naisen sukupuolista olemassaoloa ei edes voisi määritellä viittaamalla naiseen itseensä, vai palautuuko nainen aina miehen huonoksi kopioksi?

Kaikki Freudin määritelmät naisen seksuaalisuudesta 7 Sexual indifference vastakohtana Irigarayn käsitteelle sexual difference suomeksi sukupuoliero. Yksi suurimmista kritiikeistä länsimaiselle kulttuurille ja diskurssille mitä Irigaray filosofiassaan esittää on sukupuolieron puuttuminen; sukupuolten samuuden korostaminen on Irigarayn mukaan haitallista naiselliselle olemassaololle sekä naisen subjektipositiolle, koska samuuden korostaminen korostaa miehisen olemassaolon etuoikeutettua asemaa.

Koska Freud on tietyn logoksen sisällä toimiva tieteentekijä, hän määrittelee sukupuolieron antamalla etuoikeuden samuudelle, perustaen esityksensä analogialle, vertailulle, symmetrialle ja dikotomiselle vastakkaisuudelle. Freud on Irigarayn mukaan sellaisen ideologian perillinen jota hän ei itse kyseenalaista, ja täten hän väittää vankasti että maskuliininen on seksuaalinen malli, ja että mikään halun representaatio ei voi olla ottamatta maskuliinisuutta standardikseen Irigaray, b, Sukupuolinen välinpitämättömyys joka ympäröi maskuliinisuutta korostavaa ajatusmallia varmistaa Irigarayn mukaan sen koherenssin ja sen sulkeutumisen Irigaray, b, Maskuliininen malli voidaan pitää vallitsevana ja hallitsevana mallina vain jos sille ei ole olemassa vaihtoehtoja, jos sukupuoliero otettaisiin huomioon tulisi fallosentrisen diskurssin myöntää erilaisuuden olemassaolo ja samalla myöskin se, että maskuliinisuus ei ole ainoa olemassa oleva halun muoto.

Tämä uhkaisi fallokratisen järjestelmän singulaarisuutta ja maskuliinisen positiota ainoana mahdollisena tapana olla mukana diskurssissa. Freud muodostaa Groszin tulkinnan mukaan teorian ihmisen subjektiivisuudesta pelkästään singulaarisen länsimaisen, kapitalistisen, valkoisen, eurosentrisen miehisen mallin mukaan Grosz, , Feminiinisyys esitetään tässä mallissa aina riippuvaisessa suhteessa miehiseen, sen kautta mitä naiselta puuttuu Grosz, , Irigarayn luennassa tämä toimii perusteena falliselle ekonomialle, ekonomialle joka perustuu samuudelle, subjektiiviselle ykseydelle joka identifioituu maskuliinisen subjektin kautta Grosz, , Sukupuolet vastakohtina näkevä malli asettaa miehet ja naiset toisilleen täysin vastakkaisiksi, ei siten että maskuliinisuus tarvitsisi vastakappaletta itselleen, vaan niin että ominaisuuksien jakautuminen on eräänlaista nollasummapeliä; mitä miehillä on, sitä naisilla ei voi olla.

Maskuliinisuus nostetaan tässä mallissa hallitsevaan asemaan koska maskuliinisten ominaisuuksien katsotaan olevan hierarkisesti ylempänä. Irigaray ehdottaa Groszin mukaan että Freudin käyttämä tiedostettu-tiedostamaton erottelu olisi toimiva teoria myöskin kun pohdimme naisten suhdetta patriarkaalisiin sosiaalisiin suhteisiin. Irigaray hyväksyy Groszin mukaan Freudin tavan identifioida naiseus torjutun kanssa, mutta ehdottaa että voisimme ajatella ettei naisilla vain ole tiedostamatonta, vaan että he myöskin ovat tiedostamaton.

Groszin mukaan Irigaray käyttää Freudin käsitystä tiedostamattomasta metaforana feminiinisen kulttuuriselle positiolle. Irigaray korostaa sitä, että Freud kuvaa olemassaolevaa asioiden tilaa, hän ei keksi naisen seksuaalisuutta tai miehen seksuaalisuutta, vaan kirjoittaa kuvauksen seksuaalisuuksien muodostumisesta.

Ongelma on siinä, ettei Freud tarkastele niitä historiallisia lähtökohtia jotka ovat johtaneet vallitsevaan asiantilaan. Freud näkee naisen seksuaalisuuden tietynlaisena ja hyväksyy sen sokeasti normina.

Freud tulkitsee Irigarayn mukaan naisten kärsimyksen, heidän oireensa ja heidän nautinnon puutteensa yksittäisen elämänhistorian puitteissa, eikä kyseenalaista naisten patologian suhdetta yhteiskunnan tai kulttuurin tilaan.

Toinen merkki siitä, että Freudin diskurssi kuuluu analysoimattomaan traditioon näkyy Irigarayn mukaan siinä, miten usein Freud löytää pohjan teoriansa oikeutukselle anatomiasta; anatomia on Freudille totuuden kyseenalaistamattomissa oleva kriteeri. Freud perustelee miehen aggressiivisuutta ja naisen passiivisuutta anatomis-fysiologisilla välttämättömyyksillä.

Nykyään kuitenkin tiedämme esimerkiksi sen, ettei munasolu ole ollenkaan niin passiivinen kuin Freud ajatteli sen olevan, mutta tällaista uutta tietoa on Irigarayn mukaan vaikeaa ellei jopa mahdotonta siirtää kulttuuriseen ja sosiaaliseen tietoisuuteen. Irigaray huomauttaa että Freud väittää myöskin miehen sukupuolielimen saavan kulttuurisen arvonsa sen statuksesta lisääntymis-elimenä. Naisen suvunjatkamiselimet eivät kuitenkaan saa tuollaista arvostusta, vaikka ne ovat lisääntymisessä yhtä suuressa osassa kuin miehenkin, naisen elin ei saa narsistista hyötyä statuksestaan.

Chanterin mukaan Irigaray uudelleenlukee ja toisinlukee filosofista perinnettä, haastaen sen kielen jonka puitteissa poliittinen perintömme ja sosiaaliset ideaalimme ilmaistaan Chanter, , 8. Toisinlukemisessa Irigaray käyttää hyväkseen naisille annettuja positioita, erityisesti matkimista mimesis sekä hysteriaa. Hysteria on eräs tapa jolla nainen voi päästä puhumaan itsenään fallosentrisessä diskurssissa, ja Irigaray käyttää Hysteria metodina liittyy Freudin kuvaukseen hysteriasta oireisiin samaistumisena.

Hysteria on naiselle annettu positio diskurssissa, koska nainen ei voi olla muuta kuin miehen huono kopio, tästä syystä dominoivan diskurssin hysteerinen mimikointi on toimiva tapa osallistua diskurssiin. Nainen ei voi osallistua diskurssiin naisena, mutta hänelle ei anneta mahdollisuutta miehen position ottamiseen. Grosz korostaa mimesiksen ja hysterian merkitystä Irigarayn filosofiassa; hysteria tuntuu olevan ainoa positio josta nainen voi astua diskurssiin ilman että alistuu fallokratiselle kulttuurille ja toimintatavoille Grosz, , Freud määrittelee naisen seksuaalisen ja sukupuolisen kehityksen normaaliksi mikäli nainen alistuu asemaansa passiivisena osapuolena ja hyväksyy 'kastraationsa', tytöllä on kuitenkin muitakin tapoja ratkaista kastraatiosta aiheutuva ahdistus Grosz, , Hän voi korostaa omaa fallisuuttaan ja toimijuuttaan, ja kehittää näin 'maskuliinisuuskompleksin', tai hän voi kieltää alempiarvoisen klitoraalisen mielihyvänsä mutta kieltäytyä siirtymästä paternaalisen heteroseksuaalisen nautinnon pariin, jolloin hänestä tulee 'frigidi'.

Grosz huomauttaa ettei frigidiys kuitenkaan tarkoita Freudin teoriassakaan seksuaalisen mielihyvän hylkäämistä kokonaan, vaan frigidi nainen hylkää nimenomaan heteroseksuaalisen ja paternaalisen halun mallin, jonka mukaan hänen tulee hyväksyä olevansa huonompi kuin mies, olevansa kastroitu. Frigidiys on muodossaan kenties lähimpänä hysteriaa, feminiinisen neuroosin puhtainta muotoa Grosz, , Sekä frigidiys että hysteria määrittyvät Groszin mukaan patriarkaalisen kulttuurin normien kieltämisen kautta; hysteerikko ja frigidi nainen eivät suostu alistumaan naisen passiiviseen rooliin, vaan taistelevat vastaan.

Irigaray ottaakin Groszin mukaan hysteerikon position lukiessaan filosofian historiaa, hänen strategiansa on mimesis; hän mimikoi filosofisia ja psykoanalyyttisia tekstejä, hän imitoi ja parodioi naisten hysteerisiä paikkoja diskurssissa Grosz, , Tästä syystä Irigarayn tyyli on Groszin mielestä äärimmäisen feminiininen; se perustuu teeskentelylle, mimesikselle, keinotekoisuudelle ja viettelylle kaikki nämä ovat oidipuskompleksin feminiinisen 'ratkaisemisen' piirteitä.

Samoin kuin hysteerinen nainen joka ei suostu alistumaan sille, mitä fallosentrismi häneltä vaatii, myöskään Irigaray ei suostu asettumaan passiiviseen rooliin, tukemaan Yhtä maskuliinista subjektia jolla on väliä. Hän ei suostu ottamaan 'filosofin vaimon' positiota, koska tuo positio hiljentää naisen ja päästää hänet tiedon piiriin Irigaray pyrkii Chanterin mukaan selvittämään sen, miten sukupuolieron systemaattinen kieltäminen toimii, Irigaray kysyy miksi ja miten sukupuoliero on kirjoitettu filosofian historian ulkopuolelle.

Maskuliinisen subjektiuden ilmentymille ei tullut edes mieleen että sukupuoli voisi olla ongelmallinen asia, että mies-subjektin dominanssi ei olisikaan täydellinen ennen kuin naiset ottivat esille sen että kaikki filosofit näyttävät olevan miehiä. Sukupuolieron kysymys ei kuitenkaan ole Chanterin mukaan Irigarayn filosofiassa kysymys johon voisimme löytää vastauksen, jonka voisimme päättää miehen tai naisen eduksi, sen on pysyttävä avoimena koska jos kysymykseen vastataan, jos sukupuoliero ratkaistaan ovat vaikutukset Irigarayn mukaan katastrofaaliset Chanter, , Sukupuoliero on enemmänkin kysymys jonka Irigaray esittää länsimaiselle perinteelle, haaste jonka avulla voimme selvittää mitä länsimaisen kulttuurin 'universaaliuden' perinne on jättänyt sanomatta.

Irigarayn mielestä nainen ei koskaan ole häntä koskevien määritelmien kohteena, naiseus nähdään Freudin kuvaamassa järjestelmässä vain miehen seksuaalisuuden toiminnan kannalta olennaisena täydennyksenä tai negatiivisena kuvana joka oikeuttaa miehen seksuaalisuuden vankkumattoman fallisen itseilmaisun. Päälähteeni ovat Irigarayn Speculum of the Other Woman sekä Freudin Femininity ja sen argumentteja tukevat tekstit siltä osin kuin Irigaray niihin suoraan viittaa.

Käytän lähteinäni teosten englanninkielisiä käännöksiä, ja Freudiin viittaan The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud-kokoelman mukaan, koska tämä englanninkielinen käännös on standardisoitu ja tunnustettu luotettavimmaksi Freud käännökseksi.

Päälähteiden lisäksi en käytä päätekstissä muita lähteitä tai kommentaareja, koska halusin tuoda esille Irigarayn ja Freudin vuoropuhelun mahdollisimman puhtaassa muodossa. Olen lukenut Speculumia sekä Freudia rinnakkain, samaan tapaan kuin Irigaray itse kirjoittaa Freudista Speculumissa, kommentoiden ensin yhtä osiota ja siirtyen sitten toisen osion pariin.

Tästä syystä tekstejä vertaileva Metodini onkin vuoropuhelu jossa on kolme osapuolta; Freud on mukana alkuperäislähteenä, Irigaray kritiikkinä sekä tutkielmani, joka on kriittinen sekä Freudia että Irigarayta kohtaan. Ylläpidin vuoropuhelua antamalla jokaiselle osapuolelle puheenvuoron yksi kerrallaan, jolloin myöskin Irigarayn kritiikki etenee loogisesti ja järjestelmällisesti.

Irigarayn mukaan Freudin pyrkimys on turha koska naisen olemusta ei edes voi selittää, koko representaatioiden ekonomia jolla Irigaray tarkoittaa järjestelmää jonka merkitystä määrittelevät maskuliinisen subjektin luomat paradigmat ja arvon mitat toimii sen kautta ja sen avulla mitä naiselta on kulttuurisesti varastettu. Naiselta on viety oikeus olla olemassa selitettynä olentona, koska dikotominen kulttuuri vaatii sen, että naisen tulee olla mysteeri jotta mies voi olla selitetty osapuoli.

Mysteerisyyden lisäksi passiivisuus liittyy vahvasti Freudin käsitykseen naiseudesta. Freudin mukaan aktiivisuuden yhdistäminen mieheen ja passiivisuuden yhdistäminen naiseen olisi yksinkertaistus, mutta hänen mukaansa voisi sanoa naisten olevan passiivisia päämääriä preferoivia olentoja, kun taas aktiivisuus ja aggressiivisuus ovat hyvin miehisiä alueita. Irigarayn mielestä tällaisessa järjestelyssä naisen aggressiolle ja naisen haluille ei anneta tilaa, vaan naisen paikaksi asetetaan passiivinen oleminen.

Luvun viimeinen osio käsittelee Freudin kuvausta naisen kehityksestä 'pienestä miehestä' ensin tytöksi ja myöhemmin naiseksi. Freudin mukaan tyttö ja poika kehittyvät aluksi samalla tavalla myöskin seksuaalisesti ja sukupuolisesti, mutta huomatessaan vajavaisuutensa kastroituna olentona tytön tulee luopua fallisesta seksuaalisuudestaan ja repressoida suuri osa seksuaalisesta vietistään. Irigaray huomauttaa miten tällainen kehitys vaikuttaa siltä, että tytöstä kasvatetaan miehelle sopivaa kumppania, eikä omaa itsenäistä ihmistä.

Kautta historian ihmiset ovat yrittäneet ratkaista feminiinisyyden luonteen ongelmaa, aloittaa Freud Femininity -esseessään. Kukaan ei ole paennut tämän ongelman pohtimista, kukaan mies, Freud lisää, koska naiset ovat itse ongelma. Freud, n 8, Irigaray nostaa esille sen absurdin tosiasian jonka Freud niin varmasti ilmaisee; naisen 8 Tämä Freudin teksti Femininity ilmestyi vuonna.

Mitä ajattelet siitä nyt? Seuraako sukupuolesta ihmiselle jotain? Eron politiikat Tasa-arvon maailma on laillistetun ja yksiulotteisen sorron maailma; eron maailma on maailma, jossa sorto heittää aseensa ja antautuu elämän moneudelle ja monimuotoisuudelle.

Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo. Sokerista, kukkasista, inkivääristä, kanelista. Niistä on pienet tytöt tehty. Mistä on pienet pojat tehty? Luennon aiheet Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta 1 Voiko kuluttajan käyttäytymistä opiskellessa hyötyä myös b2b-markkinoilla?

Seksi ja Seurustelu Sanasto Sisältö Ystävyys ja seurustelu 3 Kehonosat 4 Seksuaalisuus 6 Seksi ja itsetyydytys 8 Turvallinen seksi ja ehkäisy 10 Seksuaalinen hyväksikäyttö 12 2 Ystävyys ja seurustelu Poikakaveri.

Sukupuolen merkitys Sukupuolen huomioon ottava lähestymistapa Sukupuolisensitiivinen työote Tunnistetaan omassa toiminnassa niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat miehiin ja naisiin.

Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Poikien seksuaalinen hyväksikäyttö Rajat ry www. Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on.

Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan. Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa Kevät Eeva Anttila eeva. Rekursiolause Laskennan teorian opintopiiri Sebastian Björkqvist ÄI 61 Nir Kirjapäiväkirjan ohjeet 1. Millainen teksti kirjapäiväkirja on? Kirjapäiväkirja tarkastelee lukemiasi teoksen erilaisten teemojen kautta. Teemoja luetellaan näissä ohjeissa tuonnempana. Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.

Kuvattu ja tulkittu kokemus Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot Totuudesta väitellään Perinteinen käsitys Tutkimuksella tavoitellaan a. On kuitenkin erilaisia käsityksiä. Klassinen tiedon määritelmä esitetään Platonin. Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua? Ja miksi niin tulee tehdä? Affektiivinen eriarvoisuus intiimisuhteissa -hankkeessa http: Jättäkää myöhästyville paikkoja oven lähelle.

Isät äitien kanssa samalla lähtöviivalla. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Tampereen Kaupunkilähetys ry, Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien World Association for Sexual Health, WAS Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa.

Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Filosofian kurssi Tavoitteet Havaita filosofian läsnäolo arjessa Haastaa nykyinen maailmankuva Saada.

Vuorovaikutus kovilla valituksen uhka ilmassa -vuorovaikutuksen koetinkivet- Marianne Riekki, LL, yle el, vs. Lataa Mitä nainen haluaa? Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Kalvomateriaali: Sinikka Mustakallio ja Inkeri Tanhua Sukupuolivaikutusten arviointi säädösvalmistelussa opetus- ja kulttuuriministeriössä Miksi kasvatusta tutkitaan ja miksi me opiskelemme sen tutkimista eikä vain tuloksia?

Seksuaalisuus on suuri ja kiehtova aihe. Sen voi nähdä miten vain ja monin eri tavoin, jokainen omalla tavallaan. Seksuaalisuus on sateenkaaren kaikkien Lasten tunne- ja turvataidot verkostofoorumi värien.

Se kertoo, keitä perheeseesi. Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ABC Isät turvallisuuden tekijänä Mitä on väkivalta Väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön.

Viestinnän menetelmät I Tekstianalyysi Poikien ja nuorten miesten moninaisuus mitä aito kohtaaminen edellyttää? Perhenormit huostaanottoasiakirjoissa Johanna Hiitola johanna. Monikulttuurisuus ja kulttuurien kohtaaminen Rekar Abdulhamed rekar. Luonto on mykkä, eikä anna neuvoja. Se esittää vain kieltoja. Ja niitäkin usein vasta jälkikäteen. Yrjö Haila Tässä on minun mittaamaton rikkauteni; eipä pese kukaan paitaansa ylävirran. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä.

Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan. Tytöksi ja pojaksi kasvaminen Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville Opinnäytetyö, Mikkelin ammattikorkeakoulu Esipuhe Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Tasa-arvoista ja sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta Outi Ylitapio-Mäntylä Lapin yliopisto Seminaari Varhaiskasvatus ja perusopetus edistämään tyttöjen ja poikien tasa-arvoa Lastentarhaopettajien.

Myöhäisnuoruusikä kohti omaa hoitomotivaatiota DESG-seminaari 6. Venäläis-suomalainen parisuhde Kotipuu Maailma pienenee. Monikulttuuriset parisuhteet entistä arkipäiväisempiä Tilastojen valossa lisääntyvät jatkuvasti Parin haku kansainvälistyy Globalisaatiokehityksen. Propositioista Tutkittaessa argumenttien ja päätelmien pätevyyttä ja selvitettäessä ajatusten sekä käsitteiden merkityksiä on argumentit, ajatukset ja käsitteet yleensä ilmaistava kielellisesti.

Monikulttuurinen parisuhde kotoutuuko seksuaalisuus? Nuorten vuotta seurusteluväkivalta Katriina Bildjuschkin, asiantuntija Suvi Nipuli, projektikoordinaattori Seksuaalisuus Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa, ja. Siinä pohditaan hyvän elämän edellytyksiä ja ihmisen moraaliseen toimintaan liittyviä asioita. Sukupuolen merkitys Näkökulma sukupuoleen Sukupuolen ulottuvuuksia Biologinen esim.

Arvojen viitekehys o Arvokartta o Arvot lyhyesti o Henkilökohtainen arvokartta o Naiset ja miehet arvokartalla o Raha-asiat arvokartalle!

Toimintamahdollisuuksien etiikka ja henkilökohtaisen avun merkitys Simo Vehmas Henkilökohtaisen avun päivät Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta.

Aivoverenkiertohäiriöt ja seksuaalisuus Aivoverenkiertohäiriöt ja seksuaalisuus Lukijalle 3 Aivoverenkiertohäiriöt 4 Seksuaalisuuden monet ulottuvuudet 5 Aivoverenkiertohäiriön. Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa?

Professori Katriina Siivonen, Helsingin yliopisto Elävä perinne! Avaus aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen. Kirjaraportti Elina Karhu P08D Suhteen pulmana on Saaran ongelmat oman. Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa.

Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Tietotekniikan valintakoe Kukin tehtävä arvostellaan kokonaislukuasteikolla - Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Ympäristöasioiden sovittelu Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi konfliktien ja ihmissuhdeongelmien käsittelyssä.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus positiivisen identiteetin mahdollistajana Valtakunnalliset lastentarhanopettajapäivät Yleistä tarinointia gradusta Juha Taina Pro gradu seminaariesitelmä Johdanto Pro gradu tutkielma tästä eteenpäin vain tutkielma on ennen kaikkea opinnäyte.

Talentum Media Oy Kansi: Toimiva työyhteisö DEMO 7. Ryhmämme teemana oli identiteetti. Jouduimme aluksi määrittelemään itsellemme mitä identiteetti. Tahdolla ja taidolla Levin työnohjauspäivät Sukupuolisensitiivisen työotteen arkea Sukupuolisensitiivisuus tarkoittaa kykyä ja herkkyyttä huomioida sukupuolen erilaiset vaikutukset lasten ja nuorten kasvussa ja kehityksessä.

Freudin naiskuva Irigarayn silmin. Freudin naiskuva Irigarayn silmin". Ilona Mikkonen 1 vuotta sitten Katselukertoja: Sukupuoli sosiaalipsykologiassa Mitä sinuun jäi? Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo Lisätiedot. Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta Luennon aiheet Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta 1 Voiko kuluttajan käyttäytymistä opiskellessa hyötyä myös b2b-markkinoilla?

Sukupuolen huomioon ottava lähestymistapa Sukupuolen merkitys Sukupuolen huomioon ottava lähestymistapa Sukupuolisensitiivinen työote Tunnistetaan omassa toiminnassa niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat miehiin ja naisiin. Huomioidaan miesten ja Lisätiedot. Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Rajat ry - www. Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on?

Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan Lisätiedot. Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Kevät Eeva Anttila eeva. Kuinka monta teemaa kannattaa valita? Voiko itse keksiä teemoja? Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot Totuudesta väitellään Perinteinen käsitys Tutkimuksella tavoitellaan a. Klassinen tiedon määritelmä esitetään Platonin Lisätiedot. Isät äitien kanssa samalla lähtöviivalla Lisätiedot.

Tampereen Kaupunkilähetys ry, Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien World Association for Sexual Health, WAS Lisätiedot.

Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. Jotta pystytään ratkaisemaan Lisätiedot. Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Mitä on Filosofia?

Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Filosofian kurssi Tavoitteet Havaita filosofian läsnäolo arjessa Haastaa nykyinen maailmankuva Saada Lisätiedot. Lataa Lataa Mitä nainen haluaa? Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Kalvomateriaali: Ihminen ei ole Lisätiedot.

Seksuaalisuus on sateenkaaren kaikkien Lasten tunne- ja turvataidot verkostofoorumi värien Lisätiedot. Se kertoo, keitä perheeseesi Lisätiedot. Isät turvallisuuden tekijänä Isät turvallisuuden tekijänä Mitä on väkivalta Väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön Lisätiedot.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat. Sanana loukkaantuminen alkaa Lisätiedot. Perhenormit huostaanottoasiakirjoissa Perhenormit huostaanottoasiakirjoissa Johanna Hiitola johanna. Monikulttuurisuus ja kulttuurien kohtaaminen Monikulttuurisuus ja kulttuurien kohtaaminen Rekar Abdulhamed rekar.

Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus 4op P Kasvatussosiologia: Yrjö Haila Tässä on minun mittaamaton rikkauteni; eipä pese kukaan paitaansa ylävirran Lisätiedot.

Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan Lisätiedot. Tytöksi ja pojaksi kasvaminen. Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville Tytöksi ja pojaksi kasvaminen Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville Opinnäytetyö, Mikkelin ammattikorkeakoulu Esipuhe Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa Lisätiedot. Tasa-arvoista ja sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta Tasa-arvoista ja sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta Outi Ylitapio-Mäntylä Lapin yliopisto Seminaari Varhaiskasvatus ja perusopetus edistämään tyttöjen ja poikien tasa-arvoa Lastentarhaopettajien Lisätiedot.

Nykyisin myönnetään 1 kk: Palvelu on myös parantunut huomattavasti, mutta vieläkin on havaittavissa mielivaltaa, asioita ei selitetä kunnolla, kysymyksiin ei vastata ja ollaan tylyjä. Joku saa kk: Inarijärvi on viimeinen erämainen suurjärvi Suomessa. Se on puhdas, suurimmaksi osaksi rakentamaton ja rannoiltaan hakkaamaton.

Alueella ovat maapallon pohjoisimmat mäntymetsät. Inarijärvi on yksi Suomen itsenäisyyden juhlavuoden luontohelmikohteista.

Maat ja vesialueet omistaa suurimmaksi osaksi Suomen valtio. Kansallispuistoon kuuluvat vain valtionmaat.

Järvi ympäristöineen kuuluu pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen. Nämä mäntymetsät muodostavat maailmanlaajuisesti tärkeän hiilidioksidivaraston Jokaisella lapsella tulisi olla oikeus onnelliseen lapsuuteen. Valitettavasti tämä oikeus ei aina toteudu. Vaikka Suomi on monissa hyvinvointia koskevissa mittauksissa kärkipäässä oleva maa, ei maamme ole kuitenkaan vielä täydellinen. Lainsäädännössämme on yhä kehitettävää. Yksi näistä kehittämistä tarvitsevista asioista on mielestäni lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskeva lainsäädäntö.

Lapsen seksuaalisella hyväksikäytöllä voi olla uhrin elämässä musertava vaikutus. Tämän adressin tarkoituksena on edistää piikityksen vähentämistä. Olen piikkikammoinen, tapaturmaherkkä ja rintasyövän läpikäynyt nainen 55v. Kaikkialla sairaaloissa ja terveysasemilla törmään aina samaan asiaan. Kaikki hoito ja tutkimukset pohjautuvat piikitykseen milloin milläkin verukkeella. Siihen on tultava stoppi. Täytyykö lääkityksen olla edelleen sama, joka on ollut käytössä jo 40 vuotta.

Hiljattain ortopedi Jorvissa sanoi, että heidän velvollisuus on parsia ihminen k Valkeakosken 18 asukkaan taajama tarvitsee ison kirkon. Sitä ei korvaa Kappelikirkko, johon mahtuu vain henkilöä. Se on liian pieni moniin tilaisuuksiin. Valkeakosken Kirkko ei ole huonossa kunnossa eikä varsinkaan purkukunnossa. Se on vain vanhentunut normaalisti. Kirkko on korjattavissa kohtuullisi kustannuksin. Korjaukset ovat tehtävissä vaiheittain 10 vuoden aikana miljoonalla eurolla, korjaamalla pahimmat korjaamatta jättämisen laiminlyönnit.

Tämä ei vaaranna seurakunnan talout Ehtoollista on vietetty Turussa järjestettävillä Maata Näkyvissä -festareilla jo yli 30 vuotta. Nyt kuitenkin on päätetty että ehtoollista ei pidetä ellei kaikki papit voisi osallistua ehtoollisen jakoon. Haluaisin että ehtoollista voitaisiin viettää jatkossakin Maata Näkyvissä -festareilla perinteisesti Vetoomus Espanjan suurlähetystölle Suomessa toimitettavaksi edelleen Espanjan maatalous-, kalastus-, elintarvike- ja ympäristöministeriöön sekä opetus-, kulttuuri- ja urheiluministeriöön.

Lakien on suojeltava metsästysrotuisia koiria julmalta kohtelulta ja Metsästys, jossa koira ajaa saaliseläimen kiinni, on kiellettävä. Espanjassa metsästysrotuistenkoirien kohteluun liittyy paljon epäkohtia. Metsästyskoirien arvostus on alhaista eikä laki suojele niitä riittävästi, sillä ne nähdään hyötyeläimi Helsingin juutalainen seurakunta elää jatkuvien uhkausten keskellä.

Allekirjoita tämä adressi, jotta saisimme Suomen viranomaiset heräämään ja tukemaan Helsingin juutalaista seurakuntaa sen korkeissa turvallisuuskuluissa. Suomi on ainoa pohjoismaa, joka ei tue säännöllisesti juutalaista seurakuntaa taloudellisesti turvallisuuskuluissa. Tähän on aika saada muutos. Ole nimelläsi tukemassa tätä vetoomusta, jonka esitämme Suomen pääministerille ja Valtionneuvoston muille ministereille juutalaisen Tuiranpuiston alueella on käynnistetty asemakaavan muutos, jossa havitellaan mitä ilmeisimmin täydennysrakentamista eli kerrostalojen rakentamista.

Tämä ei tue Tuiran kaupunginosan viihtyisyyttä tai virkistys- ja kulttuuriarvojen säilymistä. Täydennysrakentaminen ei tarkoita puiston kehittämistä virkistysalueena, vaan asemakaavan muutosta tarvitaan kerrostalojen rakentamiseksi Tuiran keskuspuistoon - kaikkine autoliikenteineen, jätehuoltoineen, asfalttiväylineen ja muine puistokäytön vastaisine Tampereen poliisi otti Behdadin kiinni Tampereella maanantaina Behdadin palauttaminen vaarantaisi hänen vapautensa ja henkensä.

Iranin hallinto sortaa alueellaan asuvaa kurdivähemmistöä monin tavoin. Varsinkin mielipiteitään avoimesti julkituovat poliittisesti aktiiviset kurdit ovat hallinnon sortotoimien kohteena, kuuluivat he sitten PJAK: Tilanne on pahentunut viim Koko ajalta 24 tuntia 7 päivää 30 päivää Edellinen kuukausi Tämä vuosi Olin yhteydessä Kuluttujaneuvontaan ja Suomessa on säädetty laki jo yli 10 vuotta sitten koskien ryhmäkannetta josta kevyempi versio on ryhmävalitus joka käsitellään kuluttajasuojalautakunnassa ja kun taas ryhmäkanne käsitellään eri oikeusasteissa.

Carunan kohtuuttomat hinnankorotukset ovat mielestäni laittomia koska kyseessä on monopoliaseman väärinkäyttö joka ei perustu muuhun kuin omistajien su Herra Koiraksi nimetty Lapissa vaellellut koira on jo kertaalleen saatu kiinni, mutta se oli päässyt karkaamaan ja nyt poromiehille on myönnetty lupa ampua se. Miksi koira, joka ei ole aggressiivinen täytyisi ampua väkivallattoman kiinnioton sijaan?

Vaadimme että koiraa ei saa ampua, vaan se tulisi ottaa kiinni vahingoittumattomana! HSL siirtyy lippujen myynnissä vyöhykemalliin ensi vuonna. Uudistuksen myötä poistetaan mahdollisuus ostaa vain A-vyöhykkeen lippuja ja ratikka-lippu poistuisi kokonaan.

Miksi kantakaupungissa asuvan pitää maksaa koko uudistuksesta eniten suhteessa muihin? Tämä sotii kaikkea sitä vastaan, mitä päättäjät ja kaikki ympäristöstä huolissaan olevat kansalaiset toivovat. Moni keskustassa asuva käyttää r Tänä kesänä Helsingin Liikuntavirasto on kuitenkin antanut luvan rakentaa kentän tilalle yksityisen yrityksen oman crossfit areenan. Tämä adressi on osoitettu Helsingin kaupungin Liikuntaviraston päättäjille, jotka ovat antaneet luvan kyseisen areenan rakentamisek Bijoy, 22 år, har ingen annan än sin familj som han är både ekonomiskt och psykiskt beroende av.

Han har ingen släkt eller vänner i Bangladesh. Han bor med sin mamma, styvpappa och lillebror. Hans biologiska pappa blev mördad i Bangladesh. Han går i Kimitoöns gymnasium och har svenska som modersmål.

Han har inte gått i skola i Bangladesh sen han var 13 år. En utvisning vore i strid med artikel 8 i Ystävämme on joutumassa kuolemanvaaraan ja sinä voit auttaa hänen henkensä pelastamisessa.

Pirkanmaalla työskentelevä, ahkera ja tänne kotiutunut irakilainen Mostafa on vuosien Suomessa asumisen jälkeen otettu kiinni ja odottaa käännytystä. Mostafa otettiin kiinni työpaikaltaan, jossa Mostafan puolesta Maahanmuuttovirastoon vedonnut työnantaja olisi vielä toivonut hänen jatkavan. Varsinkin mielipiteitään avoimesti julkituovat poliittisesti aktiiviset kurdit ovat hallinnon sortotoimien kohteena, kuuluivat he Helsingin yliopiston HY humanistisen tiedekunnan dekaani on ilmoittanut, että antiikin kulttuurin ja klassillisen arkeologian yliopistonlehtorin tehtävää ei aiota täyttää.

Me adressin allekirjoittajat pyydämme, että uusi yliopistonlehtori valitaan tehtävään. Lehtoraatti on avainasemassa, sillä antiikin aineellisen kulttuurin opetus tukee useita muita oppialoja ja eurooppalaisen kulttuuriperinnön Me allekirjoittaneet vaadimme, ettei Tampereen kaupunki myy Tahmelan Monitoimitaloa, Uramonkatu 9 vaan säilyttää sen yhteisöllisenä ja julkisena tilana, jossa jatkossakin tarjotaan hyvinvointia eri ikäluokkia edustaville kaupunkilaisille.

Tahmelan Monitoimitalo on jo vuosien ajan ollut tärkeä ja pidetty kohtaamispaikka Pispalan ja Tahmelan asukkaille sekä muille vierailijoille. HSL visioi strategiassaan kehittävänsä pääkaupunkiseudun julkisesta liikenteestä yhden Euroopan parhaimmista. Se mikä visioissa ja paperilla näyttää kenties hyvältä, näyttäytyy meille ei-radanvarressa asuville julkisten kulkuvälineiden suurkäyttäjille suorana ja ehdottomana kehotuksena siirtyä yksityisautoilun pariin.

Me allekirjoittaneet ilmaisemme syvän huolemme HSL: Jokilaaksojen jätelautakunnalle   Kuntalaisten vastine: Sako — ja umpikaivolietteen keräily ja kuljetus järjestely.

Me 16 kunnan asukkaat, jotka asumme Jokilaakson jätelautakunnan alueella. Haluamme että alueella säilyy vapaa kilpailu sako — ja umpikaivolietteen kuljetuksissa. Emme usko kuluttajan edun lisääntyvän siitä, että kunta estää päätöksellään vapaan kilpailun, antamalla yhdelle yri Vantaan kaupunki hakee Eräkujalle uuden päiväkodin ja asuinkerrostalojen rakentamista. Kaavaehdotuksessa päiväkoti tulisi Louhipuiston pallokenttien ja puistoalueen kohdalle.

Alue ei ole nykyisessä kaavassa puistoaluetta, mutta alueen asukkaat ovat tottuneet käyttämään puistoa virkistykseen jo viiden vuosikymmenen ajan. Vantaan kaupunki jopa istutti Louhipuistoon pitkän rivin terijoensalavia Louhe Laitilan kaupungin valtuusto teki kokouksessaan 4.

Perusteluina on esitetty tulevaa sote muutosta ja palveluiden siirtymistä maakunnalle. Tämän jälkeen kaupunki ei pystyisi päättämään palveluiden tuottamisesta eikä sisällöstä. Lisäksi yhtenä perusteluna on nähty merkittäväksi Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle Vetoomus uusien ompelukoneenkorjaajien opintopaikkojen perustamiseksi. Ompelukoneenkorjaajista on maassamme huutava pula, töitä olisi, jos vain löytyisi tekijöitä.

Nykyiset ovat ylityöllistettyjä ja iäkkäitä eikä uusia kouluteta. Pienkonekorjaajan koulutus ei anna riittäviä valmiuksia korjata ompelukoneita, jotka ovat aivan oma erityisalueensa Jokainen kansalainen huomaa miten paljon sähkölaskua nostaa energiavero, sähkön siirtomaksu ja vielä hulppea kuukausimaksu.

Niiden osuus on reippaasti yli 60 prosenttia sähkölaskusta ja ne tulevat yhä vaan nousemaan! Jo nyt sähkölaskut muodostavatkin monelle pienituloiselle perheelle  todella suuren taloudellisen rasitteen. Näin joudutaan karsimaan muista perheen välttämättömistä menoista jotta e Lain mukaan vaikeavammaisella Parkinsonin tautia sairastavalla on oikeus henkilökohta Vetoomus Oulun yliopiston Ionosfäärifysiikan, Avaruusilmaston ja Tähtitieteen tutkimusyksiköiden yhdistämistä vastaan Vetoomus Oulun yliopiston rehtorille ja hallitukselle Luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani on päättänyt esittää rehtorille Avaruusilmaston, Ionosfäärifysiikan ja Tähtitieteen tutkimusyksiköiden yhdistämistä, vastoin asettamansa työryhmän nimenomaista suositusta.

Vaadimme, että alue on valmis sopimuksen mukaisesti vuonna Lisäksi alue on siivottava viipymättä ja alueen kunnossapito on otettava haltuun. Kontion kivikoulua ei saa purkaa, koska    - se on merkittävä kaupunkikuvaa jäsentävä historiallinen rakennus                      - sille on ideoitavissa runsaasti erilaisia käyttötarkoituksia       - tehtyjen kuntoselvitysten mukaa Me allekirjoittaneet vaadimme, että Tampereen kaupunki säästää Kauppi-Niihaman ulkoilu- ja virkistysmetsäalueen rakentamiselta sekä golfkentän laajentamiselta tai siirtämiseltä.

Kauppi-Niihama on tamperelaisten keskeinen virkistysalue, jolla on sekä luonnonarvojen että ihmisten viihtyvyyden kannalta valtakunnallista merkitystä. Luonnonsuojeluliitto valitsi kohteen viime vuonna yhdeksi Suomen Yksi näistä kehittämistä tarvitsevista asioista on mielestäni lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskeva lainsäädänt Tällä adressilla haen Joonas Hiltuselle erikoislupaa osallistua Peugeot Mi24 ajoneuvolla bmw tapahtumaan Kalajoelle  3.

Kiinassa kidutetaan ja syödään edelleen koiria, esim. Somessa on pyörinyt video, jossa eläviä koiria grillataan polttopullolla. Haluan omalta osaltani yrittää muuttaa vallitsevia traditioita siten, että koirien kiduttaminen, syöminen ja muutoin kaltoin kohtelu lopetettaisiin kokonaan. Jos adressiin saadaan riittävästi nimiä, se tullaan luovuttamaan Suomi-Kiinan suurlähetyst Täydennysrakentaminen ei tarkoita puiston kehittämistä virkistysalueena, vaan asemakaavan muutosta tarvitaan kerrostalojen rakentamiseksi Tuiran keskuspuistoo Allekirjoitus valitusti myös anonyyminä: Me allekirjoittaneet toivomme, että YLE puheradion Emme halua, että meille niin tärkeä sivistykse Mahdollinen tuomion kärsimispaikka voisi olla Bouananen Metsätähti rakennettiin vuosina — Suomenniemen kunnan ja SuomenniemenTukiasuntoyhdistys ry: Kustannuksiin osallistui lisäksi suomenniemeläistäyksityistaloutta ja 4 yritystä tai yhteisöä puutavara Me allekirjoittaneet vetoamme Suomen oikeuslaitokseen, poliittisiin päättäjiin ja lapsiasiavaltuutettuun, jotta oikeuskäytännössä nyt ilmennyt vakava vääryys saataisiin korjattua.

Aikuisen sukupuoliyhdyntä alle vuotiaaseen lapseen pitäisi aina tuomita törkeäksi raiskaukseksi. Hovioikeuden tulkinnan mukaan vuotiaaseen lapseen yhtyminen ei olisi törkeä raiskaus, jos lapsi ei ole tarpeeksi sel Me tämän kansalaisadressin allekirjoittajat vaadimme, että Solyiman Ibrahimpoorille syntynyt on myönnettävä turvapaikka ja muukalaispassi.

Se on jättänyt huomiotta hänen toimittamiaan todisteita ja selvityksiä, kielletyissä kurdipuolueissa toimineid Kokemukset viidenkymmenen viimeisen vuoden aikana harjoitetusta metsänhoitomallista osoittavat, että valittu linja on ollut valitettavan tuhoisa luonnon ekologiselle monimuotoisuudelle ja haitallinen useille tahoille. Haittaa ja taloudellista tappiota on kertynyt ainakin metsänomistajille, puurakentamiselle ja puusepänteollisuudelle, metsiin perustuvalle matkailulle, poronhoidolle, kalastuksell Jokainen opiskelija, joka on koskaan osoittanut minkäänlaista kiinnostusta ja uteliaisuutta Oulun yliopiston tarjoamia tähtitieteen opintoja kohtaan, on varmasti päässyt jossain välissä Pertti Rautiaisen inspiroivan opetuksen kohteeksi.

Kyseinen universumin saloja ja maailman vanhimman tieteen historiaa yleistajuisesti ja viihdyttävästi avaava tähtitieteen keulakuva on jo pitkään toiminut useiden Leikkipuisto Tapulin sisätilojen käyttöä on rajoitettu sisäilmaongelmien vuoksi niin, että vain wc-tilat ovat käytössä. Syksyn toimintajärjestelyt ovat vielä kesken. Uusia toimintatiloja etsitään läheltä koulua, mutta on mahdollista, että leikkipuiston ohjaajat kävelevät lasten kanssa päivittäin 1,6 km matkan Kurranummen leikkipuistoon ja takaisin.

Tämä tekee 3,2 km päivässä ja 16 km viikossa Tämä adressi kirjoitetaan Lempäälän kunnan nuorten puolesta. Vuodesta toiseen kunnan asukkaat häiriintyvät mopojen pärinästä. Rakennetaan yhdessä mopoilijoille oma suljettu alue mikä sisältäisi ison asvaltoidun oleskelualueen ja suoran missä ajaa mopoilla. Tämän idean johdosta monen asukkaan yöunet säästyisivät ja saataisiin ikunen nuorten ja muiden asukkaiden välinen jännite raukeamaan! Todennäköisesti suomalaiset saunoivat jo ennen kuin tänne Uralin perukoilta hiihtivät.

Sauna oli ennen Runebergia, Sibeliusta ja siniristilippua. On hyvin vaikea kuvitella suomalaisia ilman saunaa. Se on suomalaisuutta aidoimmillaan, ja löylyn höyryissä hikoava suomalainen on aidoimmillaan oma alaston itsensä. Ihmekös tuo, että sauna on täällä niin arvostettu. Me allekirjoittaneet Vanajanlinnantien varren asukkaat ja tien käyttäjät vaadimme Hämeenlinnan Harvialassa sijaitsevan Vanajanlinnantien eteläpään peruskorjaamista.

Vanajanlinnantien kunto on huonontunut vuosi vuodelta ja se on ajoittain lähes käyttökelvoton. Tien peruskorjaamaton osuus Harvialassa Vanajanlinnalta Harvialantielle n. Sääntöehdotus vierasmoottorin sallimiseksi F-Rallisarjaan. Vierasmoottorin tulee olla sarjatuotanto autosta, joka on pystyttävä todistamaan. Kuutiotilavuus cc tai luokitustodistuksen mukainen. Suomen perintövero on euroopan ankarin, se voi olla jopa yli puolet perittävän omaisuuden arvosta.

Ruotsi johtavana Eurooppalaisena demokratiana poisti perintöveron, koska se kohteli kansalaisia epätasa-arvoisesti. Meillä tämä vaan jatkuu. Vähävaraiset ovat juuri se kansanosa, joka suhteessa raskaimmin kärsii perintöverosta. Duunarilla ei aina ole muutamaa kymppitonnia takataskussa, vaikka Kalli Telaniitty asemakaavan muutosehdotus   Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on suunnitella Gräsanojan varrella sijaitsevalle Telaniitylle pallokenttä sekä muita urheilu- ja virkistystoimintoja.

Suunnittelualue sijaitsee Matinkylän Iirislahden ja Haukilahden kaupunginosien rajalla Länsiväylän, Gränsanlaakso-kadun ja Hauenkalliontien rajaamalla alueella. Adressi Lempolan pallokentän puolesta Lohjan kaupunki on ajamassa lastensuojeluyksikköä Lempolan hiekkakentälle.

Tontti on kaavoitettu julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi YL 14 vuotta sitten. Lain mukaan yli 13 vuotta vanhat kaavat tulisi tarkistaa ennen niiden täytäntöönpanoa. Köyhien riistäminen on loputtava tässä maassa. Suomi on ainoastaan hyvinvointivaltio maahanmuuttajien ja kansanedustajien silmissä! Ole nimelläsi tukemassa tätä vet Adressin tarkoituksena on osoittaa huolemme puuttuvasta kävely-ja pyörätien pätkästä Perttelissä.

Kaivolan ja Inkereen välissä ei ole turvallista pyörätietä, kun kuljetaan kirkolta Kaivolantietä ja käännytään kohti Romsilantietä. Tie on todella vaarallinen jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Kyseinen tienpätkä yhdistää Kaiv Me allekirjoittaneet vetoamme Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastoa sekä TUKESia ottamaan Dragon Miningin Valkeakosken kaapelinkulman kultakaivoshankkeen ympäristö- ja kaivosluvan uudelleen käsittelyyn ja peruuttamaan mainitut luvat.

Vetoamme myös Valkekosken päättäjiin, jotta kestämätön ja muita elinkeinoja sekä naapureita pysyvästi haittaava hanke kiellettäisiin oikeusvaikutteisella kaavall Suomen ei tule osallistua vuoden Israelissa järjestettäviin Euroviisuihin. Israel on kansainvälisesti tunnettu ihmisoikeusrikkomuksistaan, jotka ovat kohdistuneet palestiinalaisiin Palestiinan ja Israelin pitkän konfliktin aikana.

Israel rikkoo jatkuvasti kansainvälistä oikeutta muunmuassa tappamalla palestiinalaisia siviilejä sekä aktiivisella rotuerottelupolitiikallaan. Me allekirjoittaneet vaadimme, että Mäntsälän kaikille 1. Pyydämme tukea kaikilta, jotka kannattavat pienoismäyräkoirien käyttöominaisuuksien testaamismahdollisuuksien monipuolistamista uuden PIRI-käyttökokeen avulla. Luo uusi adressi Kuinka kirjoittaa adressi?

Tämäkin tieto menee kansanedustajille. Vetoomus sote-henkilöstön pakkorokotukset mahdollistavan Tartuntatautilain 48 §: Terroristi Abderrahman Bouanane on elinkautistuomion lisäksi karkotettava Suomesta. Inarijärvi kansallispuistoksi Inarijärvi on viimeinen erämainen suurjärvi Suomessa.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö rikoksena vanhentumattomaksi Ystävät.

.

Isot meis kuvat vet homoseksuaaliseen kalu

Homoseksuaaliseen kalu seuraa seksi ilmaiset

Supressio tarkoittaa tietoista ja vapaaehtoista aktiviteetin estämistä, toisin kuin repressio joka on tiedostamatonta, automaattista ja ahdistuksen motivoimaa Rycroft, , Psykoanalyyttinen teoria on aina olettanut että kaikki ihmiset ovat psykoseksuaalisesti synnynnäisesti biseksuaaleja, tästä syystä biseksuaalisuus on Freudille tärkeä käsite. Biseksuaalisuus ei kuitenkaan tarkoita psykoanalyyttisessä teoriassa niinkään nykymuotoista biseksuaalisuutta jossa yksi ihminen on kiinnostunut seksuaalisesti useammasta sukupuolesta.

Freudille biseksuaalisuus tarkoittaa maskuliinisten ja feminiinisten psykologisten ominaisuuksien olemassaoloa ihmisessä. Infantiili seksuaalisuus käy Freudin teoriassa läpi aiemmin mainitut oraalisen, anaalisen ja fallisen vaiheen, minkä jälkeen, noin viiden vuoden iässä, ihminen laskeutuu piilevän seksuaalisuuden latenssi-vaiheeseen. Latenssivaihe loppuu murrosiän alkaessa, kun aikuinen seksuaalisuus kehittyy. Freudin mukaan lapsuuden seksuaalisista vaiheista jää kuitenkin jotain jäljelle, ja regressio näihin oraalisiin, anaalisiin ja fallisiin vaistoihin on aikuisen ihmisen elämässä mahdollista.

Tämä jäljelle jäävä perverssi ja epäsopiva seksuaalinen energia voidaan kuitenkin myös sublimoida ylevämpiin kulttuurisiin tai itsen kehitykseen suuntautuviin päämääriin.

Freudin mukaan yleinen mielipide seksuaalisesta vaistosta on, että se alkaa vaikuttamaan teini-iässä ja manifestoituu vastustamattomana viehätyksenä vastakkaiseen sukupuoleen. Tämä yleinen mielipide on kuitenkin Freudin mukaan väärässä.

Freud, a 2, Freudin mukaan seksuaalisuus kehittyy jo lapsuudessa, toisin kuin on 2 Tämä Freudin kirja Three Essays on the Theory of Sexuality julkaistiin vuonna. Seksuaaliset impulssit ovat Freudin mukaan olemassa jo vastasyntyneessä lapsessa ja ne kehittyvät ajan kuluessa, mutta vähitellen kehittyvä supressio valtaa ne Freud, a, Tämän piilevän seksuaalisuuden Freudilaisittain latenssi-vaiheen aikana muodostuvat seksuaalisen energian kulkua estävät ja hidastavat voimat, häpeä, inho ja seksuaalisuuteen liittyvät moraaliset käsitykset Freud, a, Nämä seksuaalisen energian kulkua estävät voimat ovat Freudin mukaan olennaisia sivistyneen ja hyvin kasvatetun ihmisen kehitykselle, koska ne mahdollistavat seksuaalisen ja aggressiivisen energian sublimaation Freud, a, Sublimaatio ei kuitenkaan ole koskaan täydellistä, eikä kaikkia epäsopivia seksuaalisen energian muotoja saada koskaan muutettua sopiviksi impulsseiksi, tästä syystä Freudin mielestä lapsuuden seksuaalisen kehityksen tutkiminen on niin tärkeää.

Irigarayn mukaan tämä oletus on väärä eikä se ota huomioon naisten ja miesten olennaista eroavaisuutta. Freudin teoria vahvistaa ja uusintaa käsitystä sukupuolista samanlaisina, mikä taas vahvistaa käsitystä miehestä olemisen ainoana mallina.

Seuraavaksi esittelen lyhyesti Irigarayn filosofista metodia ja sen laajempaa merkitystä Elizabeth Groszin sekä Colebrookin ja Chanterin tulkintojen pohjalta.

Esittelen Irigarayn laajempaa filosofista projektia sekä hänen suhdettaan Freudiin ja psykoanalyysiin myöskin Irigarayn oman This sex which is not one -teoksen avulla. Irigarayn projektina on Groszin mukaan rikkoa psykoanalyysia naiseuden kautta, eikä hän tyydy Freudin tavoin käsitykseen naisista miesten itse-ilmaisun representaatioina vaikka ymmärtääkin että Freudin miehistä riippuvaisen naisen malli on se mitä patriarkaatti naisilta odottaa Grosz, , Irigarayn haaste psykoanalyysille ja fallosentriselle kulttuurille pyörii Groszin mielestä kahden teeman ympärillä.

Toisaalta Irigaray haluaa selvittää kulttuurisen velan äitiydelle ja sen mitä patriarkaatti on lainannut äitiydeltä sekä sen, miten äitiyden voisi ilmaista ilman symbolisen isän auktoriteetin korostamista. Toisaalta Irigaray haluaa ilmaista ja rakentaa autonomisesti käsitettyä naisen seksuaalisuutta, kehollisuutta ja morfologiaa. Tämän saavuttamiseen ei riitä se, että Omassa tutkielmassani keskityn Irigarayn esittämään haasteeseen psykoanalyysille ja länsimaiselle kulttuurille liittyen nimenomaan äitiyteen ja naisen rikottuun alkuperäsuhteeseen.

Käsittelen myöskin muita Irigarayn postuloimia kysymyksiä psykoanalyysin nais-vastaisuudesta, mutta jätän Irigarayn kielellisen filosofian käsittelyn ulkopuolelle koska tuo diskurssi ei niinkään liity psykoanalyysiin vaan enemmänkin dekonstruktioon, hermeneutiikkaan ja fenomenologiaan 3. Freud tarjoaakin Groszin mukaan mainion kohteen Irigarayn kritiikille, koska Freudin malli oidipus-kompleksista seksuaalisuuden rakentavana tekijänä pitää sisällään monia Irigarayn kritisoiman fallosentrisen käsitehistorian muodostavista tekijöistä.

Freud on myöskin strategisesti filosofian ja psykologian välimaastossa, ja käsittelee ihmistä molemmista näkökulmista käsin.

Groszin mielestä nimenomaan tästä syystä Freud tarjoaa innovatiivisimmat psykologiset selitykset ja on filosofian patriarkaalisen historian kulminoituma, viimeinen ihmisen luonteen historian kuvauksen edustaja Grosz, , Filosofisen diskurssin alueiden avaaminen ja filosofian tulkitseva uudelleenluenta onkin Irigarayn mukaan aina psykoanalyyttistä.

Meidän tulee kiinnittää huomiomme siihen, miten tiedostamaton toimii jokaisessa filosofiassa, ja kenties filosofiassa yleisemmällä tasolla. Meidän tulee kuunnella psyko analyyttisesti filosofian torjumisen prosesseja, representaatioiden kielen rakennetta, miten se erottaa toden epätodesta ja miten se erottaa merkityksellisen merkityksettömästä.

Freudin teoria näyttää meille selkeästi millainen paikka ja millainen funktio naisille on diskurssissa varattu; ei subjektipositio, vaan negaatio. Kaikki mitä voimme tehdä, on tuhota diskurssiivinen mekanismi kokonaisuudessaan. Voisikin sanoa että Irigaray lukee dominoivaa diskurssia päästäkseen selville miesten ylivallasta ja sen perusteista.

Psykoanalyysi on vaikuttavuutensa kautta osa tuota dominoivaa diskurssia. Irigarayn mukaan hänen tavoitteensa ei ole tehdä psykoanalyysista tarpeetonta tai kumota Freudin teoriaa, vaan selvittää mitkä psykoanalyysin implikaatiot eivät ole tällä hetkellä toimintakunnossa olevia Irigaray, b, Groszin mukaan Irigaray ei edes suostu määrittelemään naista tai muodostamaan teoriaa naisista koska hän näkee tällaiset teoriat aina poliittisesti ongelmallisina Grosz, , Irigarayn tavoitteena on Groszin mielestä syrjäyttää miehiset seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden mallit pikemminkin kuin luoda teoriaa siitä mitä naisen seksuaalisuus oikeasti on Grosz, , Tarkoituksena on luoda uudenlainen seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden malli joka ei perustuisi falloksen ylivaltaan vaan sukupuolieron kunnioittamiseen ja ihmisyyden kaksinaisen luonteen huomioonottamiseen.

Grosz tulkitsee Irigarayn projektiksi patriarkaalisten representaatioiden haastamisen kulttuuristen representaatioiden tasolla Grosz, , Korostamalla naisen kaksinaisuudessa yhtenäistä seksuaalisuutta, Freudin klitoris-vagina erottelun vastaisesti 5, Irigaray yrittää Groszin mukaan luoda erilaista mallia naisen seksuaalisuudelle, mallia joka voi määritellä naisen kehon jonkun muun järjestelmän kuin fallosentrisyyden kautta.

Tämä haaste fallosentrisyydelle paljastaa patriarkaalisuuden piilotetut motivaatiot pitää yllä maskuliinista etuasemaa, jotka normaalisti häivytetään näytellyn neutraalisuuden alle. Haaste jonka Irigaray psykoanalyysille heittää demonstroi Groszin mukaan fallosentrismin epäluonnollisuutta, sen piilotettuja poliittisia motivaatioita ja antaa naisille tilaa aktiivisuuteen, tyydytykseen ja itseriittoisuuteen jotka heiltä normaalisti kielletään heteroseksistisissä 6 kulttuureissa Grosz, , Koska naisella ei ole identiteettiä, yhtä sukupuolielintä, yhtä seksuaalisuutta, on naisen seksuaalisuus nähty olemattomana.

Irigaray hyväksyy Groszin mukaan fallosentrismin väitteen naisesta ei yhtenä, mutta kääntää tämän tarkoituksen väittämällä että jos nainen ei ole yksi, nainen on enemmän kuin yksi. Irigaray pyrkii Groszin mukaan luomaan käsitystä naisen sukupuolisesta autonomiasta ja erityisyydestä sekä aktiivisesti vahvistamaan projektia joka haastaa ja purkaa feminiinisyyden kulttuurisia representaatioita jotta feminiinisyys voisi representoida itsensä omilla itse-määritellyillä termeillä ja tulla tunnistetuksi omana itsenään Grosz, , Irigaray käyttää Groszin mielestä psykoanalyysia tapana artikuloida kulttuurisesti 4 Fallosentrisyydellä tarkoitan ajattelutapaa joka asettaa maskuliinisuuden ja fallisuuden ajattelun ja subjektiuden keskiöön, jättäen naiseuden merkitysjärjestelmän ulkopuolelle.

Hän siis ikäänkuin psykoanalysoi kulttuuria ja psykoanalyysia. Groszin mukaan Irigaray haluaa artikuloida tähän asti piilossa olleen patriarkaatin kulttuurisen lainan jonka se on naiseudelle ja erityisesti äitiydelle velkaa.

Patriarkaalisen kulttuurin velka tarkoittaa sitä, miten materiaalisuus on jätetty filosofian historiassa huomioimatta vaikka materiaalisuus Irigarayn mukaan on perusta ja pohja kaikelle mielen toiminnalle.

Irigaray käyttää psykoanalyysia Groszin mukaan välineellisesti ilman että hän olisi sitoutunut psykoanalyysiin tieteenalana; hän on selkeän kriittinen Freudia kohtaan ainakin siinä määrin kuin Freudin ennakko-oletukset ja johtopäätökset asettavat naiset sekundaariseen ja maskuliinisuuden ilmauksista riippuvaiseen asemaan kulttuurisen pakon kautta Grosz, , Kritisoidessaan Freudia Irigaray kiinnittää huomiomme siihen, miten Freud käyttää oidipaalista rakennetta epäsymmetrisenä perusteena seksuaalisuuden muodostumiselle.

Groszin mukaan Irigaray korostaa sitä, miten Freud ja Lacan määrittelevät seksuaalisuuden ja seksuaaliset halut maskuliinisuuden kautta ja antavat etuoikeutetun aseman maskuliinisuudelle ja sen ominaisuuksille Grosz, , Irigarayn Freud-kriitiikki johtuu siitä, että määritellessään teoriaa seksuaalisuudesta Freud toi esiin jotain mikä on ollut toiminnassa kaiken aikaa; sukupuolisen välinpitämättömyyden 7 joka on kaiken tieteen totuuden ja jokaisen diskurssin logiikan taustalla vaikka se onkin ollut impisiittistä, piilotettua, tietämisen ulkopuolella Irigaray, b, Tämä tulee Irigarayn mielestä selkeästi esiin siinä, miten Freud määrittelee naisen seksuaalisuuden; maskuliinisen sukupuolen kautta.

Freud ei näe kahta sukupuolta joiden erot tulevat selkeästi esille yhdynnässä, ja yleisemmin kuvitteellisissa ja symbolisissa prosesseissa jotka ohjaavat kulttuurin ja yhteiskunnan toimintaa Irigaray, b, Feminiininen määritellään Irigarayn mielestä aina puutteen ja atropian kautta, koska sukupuolisuuden toinen puoli on ainoa sukupuolisuuden arvokas ilmaisu.

Miten voisimme hyväksyä että naisen koko seksuaalinen ja sukupuolinen kehitys määrittyy sen kautta mitä hänellä ei ole? Tarkoittaako tämä sitä että naisen sukupuolista olemassaoloa ei edes voisi määritellä viittaamalla naiseen itseensä, vai palautuuko nainen aina miehen huonoksi kopioksi? Kaikki Freudin määritelmät naisen seksuaalisuudesta 7 Sexual indifference vastakohtana Irigarayn käsitteelle sexual difference suomeksi sukupuoliero. Yksi suurimmista kritiikeistä länsimaiselle kulttuurille ja diskurssille mitä Irigaray filosofiassaan esittää on sukupuolieron puuttuminen; sukupuolten samuuden korostaminen on Irigarayn mukaan haitallista naiselliselle olemassaololle sekä naisen subjektipositiolle, koska samuuden korostaminen korostaa miehisen olemassaolon etuoikeutettua asemaa.

Koska Freud on tietyn logoksen sisällä toimiva tieteentekijä, hän määrittelee sukupuolieron antamalla etuoikeuden samuudelle, perustaen esityksensä analogialle, vertailulle, symmetrialle ja dikotomiselle vastakkaisuudelle. Freud on Irigarayn mukaan sellaisen ideologian perillinen jota hän ei itse kyseenalaista, ja täten hän väittää vankasti että maskuliininen on seksuaalinen malli, ja että mikään halun representaatio ei voi olla ottamatta maskuliinisuutta standardikseen Irigaray, b, Sukupuolinen välinpitämättömyys joka ympäröi maskuliinisuutta korostavaa ajatusmallia varmistaa Irigarayn mukaan sen koherenssin ja sen sulkeutumisen Irigaray, b, Maskuliininen malli voidaan pitää vallitsevana ja hallitsevana mallina vain jos sille ei ole olemassa vaihtoehtoja, jos sukupuoliero otettaisiin huomioon tulisi fallosentrisen diskurssin myöntää erilaisuuden olemassaolo ja samalla myöskin se, että maskuliinisuus ei ole ainoa olemassa oleva halun muoto.

Tämä uhkaisi fallokratisen järjestelmän singulaarisuutta ja maskuliinisen positiota ainoana mahdollisena tapana olla mukana diskurssissa. Freud muodostaa Groszin tulkinnan mukaan teorian ihmisen subjektiivisuudesta pelkästään singulaarisen länsimaisen, kapitalistisen, valkoisen, eurosentrisen miehisen mallin mukaan Grosz, , Feminiinisyys esitetään tässä mallissa aina riippuvaisessa suhteessa miehiseen, sen kautta mitä naiselta puuttuu Grosz, , Irigarayn luennassa tämä toimii perusteena falliselle ekonomialle, ekonomialle joka perustuu samuudelle, subjektiiviselle ykseydelle joka identifioituu maskuliinisen subjektin kautta Grosz, , Sukupuolet vastakohtina näkevä malli asettaa miehet ja naiset toisilleen täysin vastakkaisiksi, ei siten että maskuliinisuus tarvitsisi vastakappaletta itselleen, vaan niin että ominaisuuksien jakautuminen on eräänlaista nollasummapeliä; mitä miehillä on, sitä naisilla ei voi olla.

Maskuliinisuus nostetaan tässä mallissa hallitsevaan asemaan koska maskuliinisten ominaisuuksien katsotaan olevan hierarkisesti ylempänä. Irigaray ehdottaa Groszin mukaan että Freudin käyttämä tiedostettu-tiedostamaton erottelu olisi toimiva teoria myöskin kun pohdimme naisten suhdetta patriarkaalisiin sosiaalisiin suhteisiin. Irigaray hyväksyy Groszin mukaan Freudin tavan identifioida naiseus torjutun kanssa, mutta ehdottaa että voisimme ajatella ettei naisilla vain ole tiedostamatonta, vaan että he myöskin ovat tiedostamaton.

Groszin mukaan Irigaray käyttää Freudin käsitystä tiedostamattomasta metaforana feminiinisen kulttuuriselle positiolle. Irigaray korostaa sitä, että Freud kuvaa olemassaolevaa asioiden tilaa, hän ei keksi naisen seksuaalisuutta tai miehen seksuaalisuutta, vaan kirjoittaa kuvauksen seksuaalisuuksien muodostumisesta.

Ongelma on siinä, ettei Freud tarkastele niitä historiallisia lähtökohtia jotka ovat johtaneet vallitsevaan asiantilaan. Freud näkee naisen seksuaalisuuden tietynlaisena ja hyväksyy sen sokeasti normina. Freud tulkitsee Irigarayn mukaan naisten kärsimyksen, heidän oireensa ja heidän nautinnon puutteensa yksittäisen elämänhistorian puitteissa, eikä kyseenalaista naisten patologian suhdetta yhteiskunnan tai kulttuurin tilaan.

Toinen merkki siitä, että Freudin diskurssi kuuluu analysoimattomaan traditioon näkyy Irigarayn mukaan siinä, miten usein Freud löytää pohjan teoriansa oikeutukselle anatomiasta; anatomia on Freudille totuuden kyseenalaistamattomissa oleva kriteeri.

Freud perustelee miehen aggressiivisuutta ja naisen passiivisuutta anatomis-fysiologisilla välttämättömyyksillä. Nykyään kuitenkin tiedämme esimerkiksi sen, ettei munasolu ole ollenkaan niin passiivinen kuin Freud ajatteli sen olevan, mutta tällaista uutta tietoa on Irigarayn mukaan vaikeaa ellei jopa mahdotonta siirtää kulttuuriseen ja sosiaaliseen tietoisuuteen.

Irigaray huomauttaa että Freud väittää myöskin miehen sukupuolielimen saavan kulttuurisen arvonsa sen statuksesta lisääntymis-elimenä. Naisen suvunjatkamiselimet eivät kuitenkaan saa tuollaista arvostusta, vaikka ne ovat lisääntymisessä yhtä suuressa osassa kuin miehenkin, naisen elin ei saa narsistista hyötyä statuksestaan.

Chanterin mukaan Irigaray uudelleenlukee ja toisinlukee filosofista perinnettä, haastaen sen kielen jonka puitteissa poliittinen perintömme ja sosiaaliset ideaalimme ilmaistaan Chanter, , 8. Toisinlukemisessa Irigaray käyttää hyväkseen naisille annettuja positioita, erityisesti matkimista mimesis sekä hysteriaa.

Hysteria on eräs tapa jolla nainen voi päästä puhumaan itsenään fallosentrisessä diskurssissa, ja Irigaray käyttää Hysteria metodina liittyy Freudin kuvaukseen hysteriasta oireisiin samaistumisena. Hysteria on naiselle annettu positio diskurssissa, koska nainen ei voi olla muuta kuin miehen huono kopio, tästä syystä dominoivan diskurssin hysteerinen mimikointi on toimiva tapa osallistua diskurssiin.

Nainen ei voi osallistua diskurssiin naisena, mutta hänelle ei anneta mahdollisuutta miehen position ottamiseen. Grosz korostaa mimesiksen ja hysterian merkitystä Irigarayn filosofiassa; hysteria tuntuu olevan ainoa positio josta nainen voi astua diskurssiin ilman että alistuu fallokratiselle kulttuurille ja toimintatavoille Grosz, , Freud määrittelee naisen seksuaalisen ja sukupuolisen kehityksen normaaliksi mikäli nainen alistuu asemaansa passiivisena osapuolena ja hyväksyy 'kastraationsa', tytöllä on kuitenkin muitakin tapoja ratkaista kastraatiosta aiheutuva ahdistus Grosz, , Hän voi korostaa omaa fallisuuttaan ja toimijuuttaan, ja kehittää näin 'maskuliinisuuskompleksin', tai hän voi kieltää alempiarvoisen klitoraalisen mielihyvänsä mutta kieltäytyä siirtymästä paternaalisen heteroseksuaalisen nautinnon pariin, jolloin hänestä tulee 'frigidi'.

Grosz huomauttaa ettei frigidiys kuitenkaan tarkoita Freudin teoriassakaan seksuaalisen mielihyvän hylkäämistä kokonaan, vaan frigidi nainen hylkää nimenomaan heteroseksuaalisen ja paternaalisen halun mallin, jonka mukaan hänen tulee hyväksyä olevansa huonompi kuin mies, olevansa kastroitu.

Frigidiys on muodossaan kenties lähimpänä hysteriaa, feminiinisen neuroosin puhtainta muotoa Grosz, , Sekä frigidiys että hysteria määrittyvät Groszin mukaan patriarkaalisen kulttuurin normien kieltämisen kautta; hysteerikko ja frigidi nainen eivät suostu alistumaan naisen passiiviseen rooliin, vaan taistelevat vastaan. Irigaray ottaakin Groszin mukaan hysteerikon position lukiessaan filosofian historiaa, hänen strategiansa on mimesis; hän mimikoi filosofisia ja psykoanalyyttisia tekstejä, hän imitoi ja parodioi naisten hysteerisiä paikkoja diskurssissa Grosz, , Tästä syystä Irigarayn tyyli on Groszin mielestä äärimmäisen feminiininen; se perustuu teeskentelylle, mimesikselle, keinotekoisuudelle ja viettelylle kaikki nämä ovat oidipuskompleksin feminiinisen 'ratkaisemisen' piirteitä.

Samoin kuin hysteerinen nainen joka ei suostu alistumaan sille, mitä fallosentrismi häneltä vaatii, myöskään Irigaray ei suostu asettumaan passiiviseen rooliin, tukemaan Yhtä maskuliinista subjektia jolla on väliä.

Hän ei suostu ottamaan 'filosofin vaimon' positiota, koska tuo positio hiljentää naisen ja päästää hänet tiedon piiriin Irigaray pyrkii Chanterin mukaan selvittämään sen, miten sukupuolieron systemaattinen kieltäminen toimii, Irigaray kysyy miksi ja miten sukupuoliero on kirjoitettu filosofian historian ulkopuolelle. Maskuliinisen subjektiuden ilmentymille ei tullut edes mieleen että sukupuoli voisi olla ongelmallinen asia, että mies-subjektin dominanssi ei olisikaan täydellinen ennen kuin naiset ottivat esille sen että kaikki filosofit näyttävät olevan miehiä.

Sukupuolieron kysymys ei kuitenkaan ole Chanterin mukaan Irigarayn filosofiassa kysymys johon voisimme löytää vastauksen, jonka voisimme päättää miehen tai naisen eduksi, sen on pysyttävä avoimena koska jos kysymykseen vastataan, jos sukupuoliero ratkaistaan ovat vaikutukset Irigarayn mukaan katastrofaaliset Chanter, , Sukupuoliero on enemmänkin kysymys jonka Irigaray esittää länsimaiselle perinteelle, haaste jonka avulla voimme selvittää mitä länsimaisen kulttuurin 'universaaliuden' perinne on jättänyt sanomatta.

Irigarayn mielestä nainen ei koskaan ole häntä koskevien määritelmien kohteena, naiseus nähdään Freudin kuvaamassa järjestelmässä vain miehen seksuaalisuuden toiminnan kannalta olennaisena täydennyksenä tai negatiivisena kuvana joka oikeuttaa miehen seksuaalisuuden vankkumattoman fallisen itseilmaisun.

Päälähteeni ovat Irigarayn Speculum of the Other Woman sekä Freudin Femininity ja sen argumentteja tukevat tekstit siltä osin kuin Irigaray niihin suoraan viittaa.

Käytän lähteinäni teosten englanninkielisiä käännöksiä, ja Freudiin viittaan The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud-kokoelman mukaan, koska tämä englanninkielinen käännös on standardisoitu ja tunnustettu luotettavimmaksi Freud käännökseksi. Päälähteiden lisäksi en käytä päätekstissä muita lähteitä tai kommentaareja, koska halusin tuoda esille Irigarayn ja Freudin vuoropuhelun mahdollisimman puhtaassa muodossa. Olen lukenut Speculumia sekä Freudia rinnakkain, samaan tapaan kuin Irigaray itse kirjoittaa Freudista Speculumissa, kommentoiden ensin yhtä osiota ja siirtyen sitten toisen osion pariin.

Tästä syystä tekstejä vertaileva Metodini onkin vuoropuhelu jossa on kolme osapuolta; Freud on mukana alkuperäislähteenä, Irigaray kritiikkinä sekä tutkielmani, joka on kriittinen sekä Freudia että Irigarayta kohtaan.

Ylläpidin vuoropuhelua antamalla jokaiselle osapuolelle puheenvuoron yksi kerrallaan, jolloin myöskin Irigarayn kritiikki etenee loogisesti ja järjestelmällisesti. Irigarayn mukaan Freudin pyrkimys on turha koska naisen olemusta ei edes voi selittää, koko representaatioiden ekonomia jolla Irigaray tarkoittaa järjestelmää jonka merkitystä määrittelevät maskuliinisen subjektin luomat paradigmat ja arvon mitat toimii sen kautta ja sen avulla mitä naiselta on kulttuurisesti varastettu.

Naiselta on viety oikeus olla olemassa selitettynä olentona, koska dikotominen kulttuuri vaatii sen, että naisen tulee olla mysteeri jotta mies voi olla selitetty osapuoli. Mysteerisyyden lisäksi passiivisuus liittyy vahvasti Freudin käsitykseen naiseudesta. Freudin mukaan aktiivisuuden yhdistäminen mieheen ja passiivisuuden yhdistäminen naiseen olisi yksinkertaistus, mutta hänen mukaansa voisi sanoa naisten olevan passiivisia päämääriä preferoivia olentoja, kun taas aktiivisuus ja aggressiivisuus ovat hyvin miehisiä alueita.

Irigarayn mielestä tällaisessa järjestelyssä naisen aggressiolle ja naisen haluille ei anneta tilaa, vaan naisen paikaksi asetetaan passiivinen oleminen. Luvun viimeinen osio käsittelee Freudin kuvausta naisen kehityksestä 'pienestä miehestä' ensin tytöksi ja myöhemmin naiseksi. Freudin mukaan tyttö ja poika kehittyvät aluksi samalla tavalla myöskin seksuaalisesti ja sukupuolisesti, mutta huomatessaan vajavaisuutensa kastroituna olentona tytön tulee luopua fallisesta seksuaalisuudestaan ja repressoida suuri osa seksuaalisesta vietistään.

Irigaray huomauttaa miten tällainen kehitys vaikuttaa siltä, että tytöstä kasvatetaan miehelle sopivaa kumppania, eikä omaa itsenäistä ihmistä. Kautta historian ihmiset ovat yrittäneet ratkaista feminiinisyyden luonteen ongelmaa, aloittaa Freud Femininity -esseessään. Kukaan ei ole paennut tämän ongelman pohtimista, kukaan mies, Freud lisää, koska naiset ovat itse ongelma. Freud, n 8, Irigaray nostaa esille sen absurdin tosiasian jonka Freud niin varmasti ilmaisee; naisen 8 Tämä Freudin teksti Femininity ilmestyi vuonna.

Mitä ajattelet siitä nyt? Seuraako sukupuolesta ihmiselle jotain? Eron politiikat Tasa-arvon maailma on laillistetun ja yksiulotteisen sorron maailma; eron maailma on maailma, jossa sorto heittää aseensa ja antautuu elämän moneudelle ja monimuotoisuudelle. Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo.

Sokerista, kukkasista, inkivääristä, kanelista. Niistä on pienet tytöt tehty. Mistä on pienet pojat tehty? Luennon aiheet Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta 1 Voiko kuluttajan käyttäytymistä opiskellessa hyötyä myös b2b-markkinoilla? Seksi ja Seurustelu Sanasto Sisältö Ystävyys ja seurustelu 3 Kehonosat 4 Seksuaalisuus 6 Seksi ja itsetyydytys 8 Turvallinen seksi ja ehkäisy 10 Seksuaalinen hyväksikäyttö 12 2 Ystävyys ja seurustelu Poikakaveri.

Sukupuolen merkitys Sukupuolen huomioon ottava lähestymistapa Sukupuolisensitiivinen työote Tunnistetaan omassa toiminnassa niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat miehiin ja naisiin. Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Poikien seksuaalinen hyväksikäyttö Rajat ry www. Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on.

Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan. Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa Kevät Eeva Anttila eeva.

Rekursiolause Laskennan teorian opintopiiri Sebastian Björkqvist ÄI 61 Nir Kirjapäiväkirjan ohjeet 1. Millainen teksti kirjapäiväkirja on? Kirjapäiväkirja tarkastelee lukemiasi teoksen erilaisten teemojen kautta. Teemoja luetellaan näissä ohjeissa tuonnempana. Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.

Kuvattu ja tulkittu kokemus Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot Totuudesta väitellään Perinteinen käsitys Tutkimuksella tavoitellaan a.

On kuitenkin erilaisia käsityksiä. Klassinen tiedon määritelmä esitetään Platonin. Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua? Ja miksi niin tulee tehdä? Affektiivinen eriarvoisuus intiimisuhteissa -hankkeessa http: Jättäkää myöhästyville paikkoja oven lähelle. Isät äitien kanssa samalla lähtöviivalla. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Tampereen Kaupunkilähetys ry, Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien World Association for Sexual Health, WAS Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa.

Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Filosofian kurssi Tavoitteet Havaita filosofian läsnäolo arjessa Haastaa nykyinen maailmankuva Saada.

Vuorovaikutus kovilla valituksen uhka ilmassa -vuorovaikutuksen koetinkivet- Marianne Riekki, LL, yle el, vs. Lataa Mitä nainen haluaa? Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Kalvomateriaali: Sinikka Mustakallio ja Inkeri Tanhua Sukupuolivaikutusten arviointi säädösvalmistelussa opetus- ja kulttuuriministeriössä Miksi kasvatusta tutkitaan ja miksi me opiskelemme sen tutkimista eikä vain tuloksia?

Seksuaalisuus on suuri ja kiehtova aihe. Sen voi nähdä miten vain ja monin eri tavoin, jokainen omalla tavallaan.

Seksuaalisuus on sateenkaaren kaikkien Lasten tunne- ja turvataidot verkostofoorumi värien. Se kertoo, keitä perheeseesi. Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ABC Isät turvallisuuden tekijänä Mitä on väkivalta Väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön. Viestinnän menetelmät I Tekstianalyysi Poikien ja nuorten miesten moninaisuus mitä aito kohtaaminen edellyttää?

Perhenormit huostaanottoasiakirjoissa Johanna Hiitola johanna. Monikulttuurisuus ja kulttuurien kohtaaminen Rekar Abdulhamed rekar. Luonto on mykkä, eikä anna neuvoja. Se esittää vain kieltoja. Ja niitäkin usein vasta jälkikäteen. Yrjö Haila Tässä on minun mittaamaton rikkauteni; eipä pese kukaan paitaansa ylävirran.

Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan. Tytöksi ja pojaksi kasvaminen Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville Opinnäytetyö, Mikkelin ammattikorkeakoulu Esipuhe Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa.

Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista. Tasa-arvoista ja sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta Outi Ylitapio-Mäntylä Lapin yliopisto Seminaari Varhaiskasvatus ja perusopetus edistämään tyttöjen ja poikien tasa-arvoa Lastentarhaopettajien. Myöhäisnuoruusikä kohti omaa hoitomotivaatiota DESG-seminaari 6. Venäläis-suomalainen parisuhde Kotipuu Maailma pienenee. Monikulttuuriset parisuhteet entistä arkipäiväisempiä Tilastojen valossa lisääntyvät jatkuvasti Parin haku kansainvälistyy Globalisaatiokehityksen.

Propositioista Tutkittaessa argumenttien ja päätelmien pätevyyttä ja selvitettäessä ajatusten sekä käsitteiden merkityksiä on argumentit, ajatukset ja käsitteet yleensä ilmaistava kielellisesti. Monikulttuurinen parisuhde kotoutuuko seksuaalisuus? Nuorten vuotta seurusteluväkivalta Katriina Bildjuschkin, asiantuntija Suvi Nipuli, projektikoordinaattori Seksuaalisuus Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa, ja. Siinä pohditaan hyvän elämän edellytyksiä ja ihmisen moraaliseen toimintaan liittyviä asioita.

Sukupuolen merkitys Näkökulma sukupuoleen Sukupuolen ulottuvuuksia Biologinen esim. Arvojen viitekehys o Arvokartta o Arvot lyhyesti o Henkilökohtainen arvokartta o Naiset ja miehet arvokartalla o Raha-asiat arvokartalle! Toimintamahdollisuuksien etiikka ja henkilökohtaisen avun merkitys Simo Vehmas Henkilökohtaisen avun päivät Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta.

Aivoverenkiertohäiriöt ja seksuaalisuus Aivoverenkiertohäiriöt ja seksuaalisuus Lukijalle 3 Aivoverenkiertohäiriöt 4 Seksuaalisuuden monet ulottuvuudet 5 Aivoverenkiertohäiriön. Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Professori Katriina Siivonen, Helsingin yliopisto Elävä perinne!

Avaus aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen. Kirjaraportti Elina Karhu P08D Suhteen pulmana on Saaran ongelmat oman. Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa. Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Tietotekniikan valintakoe Kukin tehtävä arvostellaan kokonaislukuasteikolla - Ensimmäinen Johanneksen kirje 4.

Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Ympäristöasioiden sovittelu Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi konfliktien ja ihmissuhdeongelmien käsittelyssä. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus positiivisen identiteetin mahdollistajana Valtakunnalliset lastentarhanopettajapäivät Menkää oikeesti ostamaan vaatteet päälle ja ruokaa saa Hesasta Hurstin ruokajakelusta. Apua saa ja sitä on ilmaiseksi tarjolla.

Suomessa ei tarvii kuolla nälkään ja olla ilman vaatteita. Homous vie voimat kun eivät jaksa lukea kirjoitettua tekstiä kolmea riviä enempää. Ilmankos ne eivät tajua Raamatusta mitään kun eivät jaksa lukea kuin kolme riviä. Sivistys tulee kun jaksaa lukea ja kirjoittaa. Tämäkin tieto menee kansanedustajille - Amerikan homot rypee viemärissä kunnolla ja hiv leviää. Sieltähän ne kaikki syöpien selitykset ja tutkimustulokset niistä  parhaiten varmaan löytyvätkin Sama vanha laulu aina-osataan jo ulkoa!

Ja ´Jumalan tahdon mukaista´ olisi tietystikin se,että vaikka  elinikäiseen  puolisoon ja asuinkumppaniin suhtauduttaisiinkin sairaalassa kuin vain  vieraaseen ja ulkopuoliseen tuttavaan-siitäkin huolimatta vaikkei potilaalla mitään   oman sukunsa omaisia olisi  jäljellä enää  yhtäkään Varsinaista "lähimmäisenrakkautta" kerrassaanhan,sellainen suhtautuminen olisi! Mitä siihen ´Raamatun vastaiseen luonnottomuuteen´ taas tulee, niin oliko sitten  eläinten ´uhraaminen´ Jumalalle Mitkään luonnossa elävät eläimethän kun eivät tiettävästi ole mitään ´ uhripaasia´ rakennelleet, tai liioin ´uhraustulia´sytytelleet!

Täysin luonnotonta toimintaa tuo eläinuhrien toimittaminen, eikä sitä luonnossa mikään muu laji ole harjoittanut kuin ihminen ja varhaiset ihmisyhteisöt esim. Siitä se on sitten siirtynyt vähitellen  uskontoihinkin. Naisen ja miehen avioliitossa jaksetaan. Sanoit lyhyessä kommentissasi jo yhden kerran: Kuka tahansa, vähänkään sinua älykkäämpi lukija väsyy jo jankkaamiseesi.

Sivistystä toki tulee ,kuten sanoit: Mätämunien liitto ,sopiva nimitys. Mikähän sitten heteroavioliiton nimitys pitäisi sinun mielestäsi olla? Tai miten olisi vaikka "tuhkamunan ukon ja mahon akan liitto? Tarjoamme ilmaisen sivutilan nettiadresseille. Käyttäjiemme luomiin adresseihin viitataan päivittäin tiedotusvälineissä, joten nettiadressi on tehokas väline, kun haluat saada asiallesi suuren yleisön ja päättäjien huomion.

Luo uusi adressi Selaa adresseja Suosituimmat adressit Viimeisimmät adressit Viimeksi allekirjoitetut adressit Kirjaudu sisään Rekisteröidy Ota meihin yhteyttä Ota yhteyttä adressin tekijään Ota yhteyttä sivuston ylläpitäjään Etsi. Ota yhteyttä adressin tekijään Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista Avioliitto on naisen ja miehen välinen julkinen liitto.

Näytä vastaukset 2 Ilmoita asiattomasta sisällöstä. Kirkko opettaa tervettä järkeä. Avioliittolaki jo nyt täysin tasa-arvoinen http: Häkkinen toteaa Itä-Häme -lehden kolumnissaan avioliittolain olevan jo nyt täysin tasa-arvoinen siinä mielessä, että jokaisella avioliiton edellytykset täyttävällä miehellä ja naisella on oikeus se solmia.

Miksei tasa-arvoperusteilla hyväksyttäisi monenvälisiä polyamorisia suhteita avioliiton perusteeksi? Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto sanookin tavoitteensa suoraan: Sisarukset tai ystävykset voivat olla toisiinsa kiintyneitä ja haluta taloudellista turvaa tai yhteistä adoptiota, vaikkei heillä ole parisuhdetta perinteisessä merkityksessä. Eikö silloin heitä syrjitä, jos avioliiton solmimista rajoitetaan?

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanta on selkeä: Niissä ovat siivilöityneet kestävät elämänarvot sekä yksilön että yhteisön elämää varten", piispa Häkkinen kirjoittaa Itä-Häme -lehdessä. Hollannissa hälyyttäviä tutkimuksia homoudesta. Homomiesten keskuudessa anaali- ja oraaliyhdynnät lisäävät suuresti riskiä sairastua moniin erilaisiin seksitauteihin kuten esim. Englantilaisen tutkimuksen mukaan vaaralliset seksiaktit tapahtuvat kaikissa homosuhteissa ja tämä uhka ja vaara koskee myös parisuhteissa eläviä homoseksuaaleja.

Amsterdamissa tehty tutkimus osoittaa, että HIV: Näytä vastaukset 1 Ilmoita asiattomasta sisällöstä. Sivuston ylläpitäjä on poistanut tämän viestin Näytä tarkemmat tiedot Hiv on homojen kansantauti. Ennaltaehkäisyn olisikin nojauduttava vahvasti seksuaaliterveysteemoihin. Pitkään on ajateltu, että HIV ja seksitaudit pysyvät kurissa kun huolehditaan, että nuorilla on riittävät tiedot seksistä, seksitautiriskeistä ja käytössä välineet ehkäisyyn. Asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksinkertainen.

HIV-infektion riski jakautuu väestössä epätasaisesti ja yleisväestön tartunnan riski on todellisuudessa hyvin vähäinen. Sen sijaan usealla vähemmistöön kuuluvalla väestöryhmällä on muita korkeampi riski saada tartunta. HIV-infektio on krooninen tauti Erityisesti homomiesten — tai laajemmin miestenvälistä seksiä harjoittavien miesten eli MSM-miesten — keskuudessa HIV on suoranainen kansantauti. Euroopassa epidemian alkuaikoina ennen kuin taudista edes tiedettiin mitään, HIV-infektio pääsi leviämään laajasti MSM-ryhmään kymmeniä vuosia kestävän oireettomuutensa ja peräaukkoyhdyntään liittyvän korkeamman tartuttavuutensa takia.

Koska infektio on krooninen ja sen hoito on nykyään onneksi erinomaista, esiintyvyys homomiesten keskuudessa tulee pysymään korkeana vuosikymmenien ajan. Tämäkin tieto menee kansanedustajille Amerikan homot rypee viemärissä kunnolla ja hiv leviää.

Massachusettsissa homoavioliittolain vaikutukset näkyvät muutoksina myös sairaaloissa ja terveydenhuollossa. Julkinen terveydenhuolto on muuttunut huomattavasti. Vuodesta alkaen homoseksualisti on voinut ilmoittaa puolisokseen tai lähiomaisekseen miehen, jonka kanssa hän on homoavioliitossa.

Näin tämä mies on saanut oikeuden vierailla miespotilaan luona sairaalassa. Tällainen käytäntö on varmasti tulossa myös Suomeen, kun homoavioliittolaki säädetään eduskunnassa vastoin Jumalan tahtoa.

Vuonna Massachusettsin terveysviraston ylijohtaja, joka itse on miehen kanssa naimissa oleva mies, julisti suurelle joukolle lukiolaisia ja yläkoululaisia osavaltion tuella järjestetyssä Nuoriso Pride -tapahtumassa, että on upeaa olla homo ja että hän tekee kaiken voitavansa, että HIV-testejä on kaikkien homojen saatavilla. Kuitenkin avioliittoluvan ehtona ollut pakollinen sukupuolitestaus kumottiin viisi kuukautta homoliittojen laillistamisen jälkeen kuvernööri Mitt Romneyn hiljaisella hyväksynnällä, vaikka osavaltion homomiesten keskuudessa kuppa ja muut sukupuolitartunnat olivat samaan aikaan kasvussa Massachusettsissa terveysviraston mukaan.

Massachusettsissa homosuhteiden laillistamisen vanavedessä radikaalit uudistukset ovat kuitenkin jatkuneet. Massachusettsin terveysviraston nykyinen virallinen linja on, että homosuhteisiin liittyvät epätavalliset ja useinkin kammottavat taudit eivät ole julkiselle terveydenhuollolle ongelma. Terveydenhuoltohenkilöstö ei saa leimata eikä varoittaa homosuhteista, vaan sen sijaan homojen terveydenhuoltoon tulee panostaa enemmän.

Massachusettsissa outoa on myös se, että myös sairaalat ovat rajusti radikalisoituneet. Seksuaalivähemmistöjen tarpeisiin vastaamisen varjolla lähes kaikki Bostonin keskeiset sairaalat ovat alkaneet aktiivisesti tukea homoliikettä. Ne ovat alkaneet osallistua mm. Gay Pride -kulkueisiin sekä järjestää homotapahtumia ja homojen terveyttä käsitteleviä seminaareja.

Tämä on yksi huolestuttavimmista epäkristillisistä muutoksista. Kuinka pitkällä oikein ollaan? Beth Israel Deaconess -sairaala Bostonissa on Harvardiin yhteydessä oleva suuri sairaala. Vuonna eräs sairaalan johtavista lääkäreistä vastusti sairaalan osallistumista Gay Pride -tapahtumiin. Hän esitti myös huolensa homoseksuaalismiin liittyvistä terveysriskeistä. Tämän vuoksi sairaalan johto uhkasi irtisanoa hänet, vedoten siihen, että homoliitot ovat laillisia ja että hänen lausuntonsa edustivat häirintää ja syrjintää.

Ihmisen terveyteen keskittyvän laitoksen CDC: Homoseksualistit ovat siis vaarassa sairastua syöpään papilloomaviruksen kautta paljon todennäköisemmin kuin heteromiehet. Miehillä joilla on HIV tartunta saavat myös muita helpommin vaikeasti hoidettavia syyliä sukupuolielinten alueille. Papilloomavirukselta on vaikea suojautua, sillä edes kondomi ei suojaa tartunnalta, koska papilloomavirus voi tarttua pelkästä ihokosketuksesta.

Kiistattomasti homoseksin harjoittamisen kautta syöpäriski on moninkertainen verrattuna heteroseksiin. On siis kiistaton tosiasia, että homoseksualismin harjoittamisen kautta riski sairastua vakaviin terveydelle vaarallisiin sairauksiin on paljon yleisempää homojen keskuudessa kuin heteroiden.

Homoseksualismin hyväksyminen ja leviäminen johtaa vakaviin terveyshaittoihin. Tämä on tosiasia, joka perustuu puolueettomaan ja luotettavaan tutkimukseen. Massachusettsissa homopariväkivalta on ryöpsähtänyt epidemian tavoin että sille on nykyisin oma momenttinsa osavaltion budjetissa. Vaikka sen ehkäisemiseen käytetään vuosittain satoja miljoonia dollareita, niin tilanne on äitynyt niin pahaksi, että liittovaltion suureksi osaksi kustantamaa homosuhdepariväkivaltaa käsittelevää materiaalia levitetään homoseksualistien yleisötapahtumissa, myös lapsille, jotka osallistuvat Nuoriso Pride -tapahtumiin.

Homoseksualistien keskuudessa on paljon keskinäistä väkivaltaa, jota luonnottomuus synnyttää, koska todellinen ja hellä rakkaus voi toteutua vain miehen ja naisen välillä kuten Raamattu opettaa. Koska homoudesta puuttuu luonnollinen ja hellä rakkaus, niin sen tähden he ajautuvat suhteissaan väkivaltaan.

Homoseksualistit ovat myös luonnostaan väkivaltaisempia kuin heterot. Tästäkin tosiasiasta vaietaan julkisesti, vaikka se on nähtävissä joka päivä myös Suomen sanomalehdissä ja televisiossa. Räikein osoitus siitä kuinka pahasti julkinen terveydenhuolto voi ajautua hakoteille on kirjanen nimeltään pieni musta kirja, jota jaettiin teini-ikäisille Brooklinen lukiossa vapunaattona Sen laativat yhdessä Massachusettsin terveysvirasto, Bostonin kaupungin terveystoimi, sekä eräät homoliikettä lähellä olevat järjestöt.

Se muun muassa neuvoo pojille miten seksiakteja voi suorittaa toisten poikien kanssa "turvallisesti", kuten esim. Kirjasessa on myös luettelo Bostonissa olevista baareista, joissa nuoret miehet voivat tavata ja harrastaa homoseksiä ja irtoseksiä. Kirjasen mukaan oikeus solmia avioliitto on yksi tärkeimmistä haasteista, joita homot nykyisin kohtaavat alueella jossa on hyvä elää homoseksualistina.

Kirjasessa on myös terveysviranomaisten ohjeita nuorille, kuten: Sinulla on oikeus nauttia seksistä homoseksistä ilman häpeää tai leimautumisen pelkoa sekä sinulla on oikeus mieltymystesi mukaisiin välineisiin, joita käyttämällä seksi on turvallisempaa. Kirja on niin härski ja epäkristillisen iljettävä, että kun se sanoma ja viesti paljastettiin medialle, niin osavaltion silloinen kuvernööri Matt Romney yritti kiistä hallintonsa osallisuuden kirjaseen.

Edellä olevasta tulee selkeästi esille se kuinka luonnotonta Raamatun vastainen homoseksualismi on ja kuinka se turmelee ihmisiä. Homous on todella saastaista ja likaista. Homouden todelliset seuraamukset ovat karmeat Hyvin usein tässä keskustelussa jätetään huomiotta homoseksuaalisuuden harjoittamisesta aiheutuvat fyysiset vahingot sekä haitalliset tartuntataudit.

Koin että tämäkin asia tulee ottaa rohkeasti esille, koska se myös todistaa sen, että homouden harjoittaminen on vastoin luonnonjärjestystä sekä Jumalan tahtoa. Anaalisen sukupuoliyhteyden harjoittamisen kautta leviää enemmän sukupuolitauteja kuin emättimen kautta.

Homoseksuaalisista miehistä noin kaksi kolmannesta harjoittaa erilaisia anaalisia seksuaalitoimintoja. Vaikka anaalisessa sukupuoliyhteyden harjoittamisen kautta käytettäisiin suojavälineitä, niin silti anaalinen sukupuoliyhteys aiheuttaa aina vahinkoa. Peräaukon sulkijalihas on tehty siten, että se venyy päästäessään läpi suolen liikkeet ulostuksen yhteydessä.

Kun peräaukkoon tunkeudutaan työntäytymällä sen sisään, niin peräsuolen ympärillä oleva kalvo vahingoittuu aina sekä helposti rikkoutuu.

Kun peräaukkoon tunkeudutaan työntäytymällä sisään, niin työnnön aiheuttama paine yleensä vahingoittaa peräaukossa olevaa sulkijalihasta. Jumalan luomassa luonnollisessa järjestyksessä peräaukko on suunniteltu sisältäpäin työntöliikkeeseen ulostuksen yhteydessä. Silloin kun peräaukkoon työnnetään jotakin ulkoapäin sisälle, niin se rikkoo paikkoja.

Tämä osoittaa selkeästi, että seksuaalisuutta ei ole tarkoitettu toteutettavaksi anaalisen yhdynnän kautta. Kaikki asiat niin Jumalan luomat kuin ihmisen rakentamat ovat toimivia silloin kun niitä oikein käytetään.

Väärinkäyttämisen takia asiat rikkoutuvat ja aiheuttavat ongelmia. Kun peräaukkoa käytetään anaaliseen sukupuoliyhteyden harjoittamiseen, niin sen seurauksena voi tapahtua seuraavia asioita: Homoseksuaalinen sukupuoliyhteys sisältää hyvin usein myös yhdistetyn anaalisen ja oraalisen sukupuoliyhteyden, jonka seurauksena pienet ulostushiukkaset päätyvät suoraan suuhun ja päätyvät elimistöön aiheuttaen ongelmia.

Peräaukkoon jää aina pieniä ulostushiukkasia myös peseytymisen jälkeen. Koska anaalinen sukupuoliyhteyden harjoittaminen rikkoo peräaukon ympärillä olevia kalvoja, joka edesauttaa bakteerien pääsemistä verenkiertoon sekä muiden fyysisten haittojen takia kaikenlainen myös miehen ja naisen välinen anaali sukupuoliyhdyntä anaalinen sukupuoliyhdyntä on vastoin Jumalan luomaa seksuaalista kanssakäymistä.

Jumala loi miehelle ja naiselle sukupuolielimet, jotka sopivat yhteen täydellisesti, siksi se on Jumalan luoma luonnollinen sukupuoliyhteys.

Homoseksuaalisuus on sen kaikissa muodoissaan syntiä ja Jumalan tahdon vastaista. Jumala rakastaa homoja mutta Jumala on voimallinen eheyttämään vääristyneen ja kieroutuneen seksuaalisen suuntautuksen. Ei mitään uskonnollisia itsesuorittavia eheytymistä vaan Jumala korjaa ja eheyttää kun Hänelle antaudutaan. Jumala ei väkisin korjaa vaan odottaa että sinä antautuisit Hänelle ja pyytäisit apua, niin siinä se prosessi alkaa.

Nautinto on syntiä josta homot ei halua luopua. Jumala kyllä rakastaa homoja, iankaikkisella rakkaudella. Homojen kannattaa nyt lopettaa homoliittojen kannatus kun Suomi ei tarvii yhtään homohiv tapausta. Apua saa kun pyytää. Ja " Raamatun mukaan Jaa,ja sitä  parisuhdeväkivaltaa-sitä ei kai sitten esiinny heterosuhteissa lainkaan -vai? Kristinuskoa edeltäviinkin uskontoihin Käytetäänkö Raamatussa muuten, myös ilmaisua ´rypeä viemäreissä´?

Kun löydätte sen kohdan ,niin välittäkää toki siitäkin tieto kansanedustajallenne Bögarnas fel Re: Mikähän se oikein aiheuttaakaan sitä laiskuutta? Rivo-Riittta Tuoreen munapään kommenttiko?

This discussion has been closed. Maahanmuuttovirasto ei ole ottanut missään turvapaikkaprosessin vaiheessa huomioon Solyiman Ibrahimpoorin turvapaikan tarvetta. Se on jättänyt huomiotta hänen toimittamiaan todisteita ja selvityksiä, kielletyissä kurdipuolueissa toimineiden vainon, jopa palautettujen kurdien todennäköisen kidutuksen ja teloitukset.

Alla oleva adressi toimitetaan saatekirjeellä Sosiaali- ja terveysministeriölle, joka vastaa 48 §: Social- och hälsovårdsministeriet står för anpassningen av instruktionerna i Me oheisen adressin allekirjoittaneet vaadimme, että viranomaiset ryhtyvät annetun tuomion lisäksi toimenpiteisiin, joilla tuomittu Abderrahman Bouanane karkotetaan Suomesta eikä hänellä ole elinaikanaan minkäänlaista pääsyä maahamme.

Mahdollinen tuomion kärsimispaikka voisi olla Bouananen synnyinmaa Marokko. Tämä adressi luovutetaan aikanaan oikeusministeri Antti Häkkäselle ilmaisemaan Nykyisin myönnetään 1 kk: Palvelu on myös parantunut huomattavasti, mutta vieläkin on havaittavissa mielivaltaa, asioita ei selitetä kunnolla, kysymyksiin ei vastata ja ollaan tylyjä.

Joku saa kk: Inarijärvi on viimeinen erämainen suurjärvi Suomessa. Se on puhdas, suurimmaksi osaksi rakentamaton ja rannoiltaan hakkaamaton. Alueella ovat maapallon pohjoisimmat mäntymetsät. Inarijärvi on yksi Suomen itsenäisyyden juhlavuoden luontohelmikohteista. Maat ja vesialueet omistaa suurimmaksi osaksi Suomen valtio.

Kansallispuistoon kuuluvat vain valtionmaat. Järvi ympäristöineen kuuluu pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen. Nämä mäntymetsät muodostavat maailmanlaajuisesti tärkeän hiilidioksidivaraston Jokaisella lapsella tulisi olla oikeus onnelliseen lapsuuteen. Valitettavasti tämä oikeus ei aina toteudu. Vaikka Suomi on monissa hyvinvointia koskevissa mittauksissa kärkipäässä oleva maa, ei maamme ole kuitenkaan vielä täydellinen. Lainsäädännössämme on yhä kehitettävää.

Yksi näistä kehittämistä tarvitsevista asioista on mielestäni lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskeva lainsäädäntö. Lapsen seksuaalisella hyväksikäytöllä voi olla uhrin elämässä musertava vaikutus.

Tämän adressin tarkoituksena on edistää piikityksen vähentämistä. Olen piikkikammoinen, tapaturmaherkkä ja rintasyövän läpikäynyt nainen 55v. Kaikkialla sairaaloissa ja terveysasemilla törmään aina samaan asiaan. Kaikki hoito ja tutkimukset pohjautuvat piikitykseen milloin milläkin verukkeella. Siihen on tultava stoppi. Täytyykö lääkityksen olla edelleen sama, joka on ollut käytössä jo 40 vuotta. Hiljattain ortopedi Jorvissa sanoi, että heidän velvollisuus on parsia ihminen k Valkeakosken 18 asukkaan taajama tarvitsee ison kirkon.

Sitä ei korvaa Kappelikirkko, johon mahtuu vain henkilöä. Se on liian pieni moniin tilaisuuksiin. Valkeakosken Kirkko ei ole huonossa kunnossa eikä varsinkaan purkukunnossa.

Se on vain vanhentunut normaalisti. Kirkko on korjattavissa kohtuullisi kustannuksin. Korjaukset ovat tehtävissä vaiheittain 10 vuoden aikana miljoonalla eurolla, korjaamalla pahimmat korjaamatta jättämisen laiminlyönnit. Tämä ei vaaranna seurakunnan talout Ehtoollista on vietetty Turussa järjestettävillä Maata Näkyvissä -festareilla jo yli 30 vuotta.

Nyt kuitenkin on päätetty että ehtoollista ei pidetä ellei kaikki papit voisi osallistua ehtoollisen jakoon. Haluaisin että ehtoollista voitaisiin viettää jatkossakin Maata Näkyvissä -festareilla perinteisesti Vetoomus Espanjan suurlähetystölle Suomessa toimitettavaksi edelleen Espanjan maatalous-, kalastus-, elintarvike- ja ympäristöministeriöön sekä opetus-, kulttuuri- ja urheiluministeriöön.

Lakien on suojeltava metsästysrotuisia koiria julmalta kohtelulta ja Metsästys, jossa koira ajaa saaliseläimen kiinni, on kiellettävä. Espanjassa metsästysrotuistenkoirien kohteluun liittyy paljon epäkohtia. Metsästyskoirien arvostus on alhaista eikä laki suojele niitä riittävästi, sillä ne nähdään hyötyeläimi Helsingin juutalainen seurakunta elää jatkuvien uhkausten keskellä. Allekirjoita tämä adressi, jotta saisimme Suomen viranomaiset heräämään ja tukemaan Helsingin juutalaista seurakuntaa sen korkeissa turvallisuuskuluissa.

Suomi on ainoa pohjoismaa, joka ei tue säännöllisesti juutalaista seurakuntaa taloudellisesti turvallisuuskuluissa. Tähän on aika saada muutos. Ole nimelläsi tukemassa tätä vetoomusta, jonka esitämme Suomen pääministerille ja Valtionneuvoston muille ministereille juutalaisen Tuiranpuiston alueella on käynnistetty asemakaavan muutos, jossa havitellaan mitä ilmeisimmin täydennysrakentamista eli kerrostalojen rakentamista.

Tämä ei tue Tuiran kaupunginosan viihtyisyyttä tai virkistys- ja kulttuuriarvojen säilymistä. Täydennysrakentaminen ei tarkoita puiston kehittämistä virkistysalueena, vaan asemakaavan muutosta tarvitaan kerrostalojen rakentamiseksi Tuiran keskuspuistoon - kaikkine autoliikenteineen, jätehuoltoineen, asfalttiväylineen ja muine puistokäytön vastaisine

lokakuu Bruttokansantulo (BKTL) kuvaa maan tuotannosta saamia tuloja mukaan lukien . Tiesin, etten ole lesbo, mies kertoi CNN-kanavalle pari vuotta sitten. . " Homoseksuaalisuus on psykoseksuaalisen kehityksen häiriö. . Näin saatiin selville toistuvasti isoja palkka- ja palkkiopotteja 1,8 l · Pieni pata, vet. F scambioetico.eu+-+eras+vahemmisto scambioetico.eu+Motocross%3A+Ranskan+osakilpailu lokakuu Lukijoiden kuvia voi lähettää sivuille sähköpostilla osoitteeseen .. Mies kuoli ojaanajossa Nokialla Vihreiden kansanedustaja Jani Ihmettelen, miten suomalaisessa hyvinvointivaltiossa on näin isoja uskovaisesta tuttavapariskunnasta, jonka homoseksuaalinen poika toi SVT: Vem vet mest?.