Kalun homoseksuaaliseen tyydytys seksi vaasa

Klamydia aiheuttaa useimmiten virtsaputkentulehduksen. Tihentynyt virtsaamistarve ja kirvely virtsatessa ovat yleisempiä oireita.

Oireet saattavat olla niin lieviä, ettei niitä huomaa. Sairauden itämisaika on viikosta kolmeen viikkoon. Sairaus voidaan todeta laboratoriossa tehtävän kokeen avulla. Nuorilla miehillä klamydia on yleinen lisäkivestulehduksen syy. Kohdun kaulakanavan tulehdus on naisille yleisin sairaus virtsaputkentulehduksen jälkeen.

Vaikean tulehduksen jälkitautina voi olla kohdunulkoiset raskaudet ja lapsettomuus. Kysely tehtiin nuorelle keväällä Kyselyn perusteella nuoret tiesivät hyvin, että sukupuolitaudit tarttuvat limakalvokontaktissa ja kondomi on paras ehkäisykeino niiden välttämiseen. Nuorille oli tuntemattomampaa sukupuolitaudeista kondylooma ja se, että sukupuolitaudit voivat olla oireettomia. Nuorilla oli myös huonosti tiedossa, että paras hoito saadaan kun molemmat osapuolet hoidetaan samaan aikaan.

Tutkimuksen perusteella tytöillä oli paremmat tiedot kuin pojilla. Riskikäyttäytymisen ennaltaehkäisyyn on panostettava entistä enemmän, koska usealla ihmisellä on tieto tautiriskin suuruudesta, mutta siitä ei välitetä.

Tautien leviäminen saadaan pysähtymään ainoastaan, jos tartunnalle altistava käyttäytyminen loppuu. Tärkein toimenpide sukupuolitautien ehkäisemiseen on kondomin käyttö tilapäisissä sukupuolisuhteissa.

Seksistä voi nauttia myös ilman seksitaudin riskiä. Esimerkkejä turvaseksistä on muun muassa yhdyntä ja suuseksi huolellisesti kondomia käyttäen, kosketteleminen ja itsetyydytys.

Asiakaskohtaamisessa on muistettava, ettei nuorella vielä ole aikuisen omaavaa elämänkokemusta, joten asiat pitää selittää heille tarkemmin.

Nuori elää muutosvaihetta niin fyysisesti kuin psyykkisestikin, joten palvelut tulee tarjota ikävaiheeseen keskittyen yksilöllisesti. Seksuaaliterveys on osa ihmisen muuta terveyttä, joten kuntien tulee kansanterveyslain mukaan järjestää seksuaaliterveyspalveluja jokaisella paikkakunnalla, jossa on terveysasema. Erillinen ehkäisyneuvola tulisi olla useimmilla paikkakunnilla.

On myös olemassa valtakunnallisia palveluita, joista saa apua joko Internetin avulla tai puhelimitse. Aikuisen tehtävä on kertoa näistä nuorille, jotta hän osaa tarvittaessa hakea apua. Terveydenhoitajan työn tavoitteena on kouluterveydenhuollossa edistää kouluyhteisön hyvinvointia, tukea oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä sekä sairauksien ehkäisy ja niiden varhainen toteaminen.

Koulupäivän aikana sattuvien tapaturmien hoito ja ensiavun anto ovat myös osa terveydenhoitajan työtä. Terveydenhoitaja on osa oppilashuoltoa ja yhdessä oppilashuollon kanssa tehtävänä on tunnistaa ja selvittää oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmat.

Työhön kuuluu oppilaan terveyden edistäminen kokonaisvaltaisesti fyysinen, henkinen ja sosiaalinen puoli huomioiden. Terveydenhoitaja vastaa terveystarkastuksista ja hänen tu-. Terveystarkastusten avulla seurataan nuoren kasvua ja kehitystä ja pyritään mahdollisten sairauksien ja niiden oireiden varhaiseen toteamiseen.

Oppilaiden terveysneuvonta kuuluu osaltaan myös terveydenhoitajan työhön ja sitä tulee antaa yksilöllisen tarpeen ja kehitysvaiheen mukaan. Terveydenhoitajan terveysneuvonnan tukena on terveystiedon oppiaine, jota terveydenhoitaja voi omalla toiminnallaan täydentää ja mahdollisuuksien mukaan osallistua sen opetukseen.

Terveydenhoitajan työhön kuuluu rooli terveyskasvattajana. Terveyskasvatuksella tarkoitetaan terveyden pohtimista nuoren kanssa eri elämänvaiheessa.

On tärkeätä ohjata nuorta ymmärtämään oman kehon muutoksia. Nuori omaksuu tietoa, jolla hän voi suojata itseään ainoastaan, jos hän kokee itsensä arvokkaana. Koulu, vanhemmat ja terveydenhoitaja tarjoavat nuorille tietoa seksuaalisuudesta, murrosiässä tapahtuvista muutoksista ja sukupuolisesta kanssakäymisestä. Nuorten on hyvä tietää, mistä hakea apua seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

Näin nuorella on tulevaisuudessa muun muassa taitoa tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, puhua seksuaalisuudesta ja luoda ihmissuhteita. Vastuullisuuden ja huolenpidon avulla opitaan huomioimaan sukupuolten välistä tasa-arvoa, kasvetaan hyväksi vanhemmaksi ja opitaan seksuaalisen moninaisuuden kunnioittamista.

Duodecim , ; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos c. Seksuaalikasvatuksen laatua ja määrää on vaikea arvioida, sillä sen merkitystä nuoren riskikäyttäytymiselle ja terveydelle on vaikea määrittää.

Voidaan kuitenkin varmuudella sanoa, ettei seksuaalikasvatus lisää riskikäyttäytymistä nuorten keskuudessa. Terveyskasvatuksen ollessa kiinnostavaa, hyvin ohjattua, tavoitesuuntaista, oikeaan aikaan annettua ja riittävää, voidaan olettaa riskikäyttäytymisen vähenevän. Seksuaalikasvatuksen avulla on edistetty nuorten asenteita seksuaalisuutta ja muita ihmisiä kohtaan, sopeutumista murrosiän tuomiin muutoksiin sekä ehkäisyn käyttäminen on parantunut.

Tulokseen on päädytty vertailemalla seksuaalikasvatuksen roolia Yhdysvalloissa. On todettu, että siellä teiniraskaudet ja teiniabortit ovat olleet noin kertaa yleisempiä, vaikka seksin harrastaminen on aloitettu suurin piirtein samanikäisenä kuin Suomessakin.

Yhdysvaltojen seksuaalikasvatus on perustunut seksuaalisen pidättyvyyden opettamiseen toisin kuin Suomessa. Epäselvissä asioissa nuoret etsivät tietoja mediasta, esimerkiksi käyttämällä tiedonhakusivustoa, keskustelevat asiasta tietävän ihmisen kanssa ja tutkivat asioita itsenäisesti.

Nuorten mielestä tärkeiksi käsiteltäviksi aiheiksi seksuaalikasvatuksessa koettiin murrosikä ja seksuaalinen toiminta. Seksuaalisella toiminnalla tarkoitettiin lisätietoa ehkäisystä, yhdynnästä ja lisääntymisestä, seurustelusta ja sukupuolisesta suuntautumisesta.

Kokemukset seksuaalikasvatustilanteista ovat pääosin olleet positiivisia. Suurin osa nuorista oli sitä mieltä, että paras ihminen opettamaan seksuaaliasioita on oma opettaja. Nuoret kokivat, että kasvatuksen apuna saadaan itsevarmuutta ja käsitys normaaliudesta. Huonoja kokemuksia on ollut, jos käsiteltävät aiheet ovat olleet nolostuttavia esimerkiksi vanhempien puhuessa seksuaaliasioista tai nuori on kokenut paineiden lisääntyvän seksuaaliasioihin.

Nuorille annettavan seksuaalikasvatuksen tekee haasteelliseksi nuorten kehitysvaihe. Tämän takia mediaa kannattaa hyödyntää seksuaalikasvatuksessa, sillä se on yksi seksuaalisuuteen sosiaalistava taho perheen, kavereiden ja koulun ohella.

Internet tarjoaa paljon tietoa seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Medialla voi olla myös päinvastainen vaikutus mainosten ja pornografian takia. Nämä voivat antaa vääristyneen tai väärän kuvan seksuaalisuudesta.

Nuoren hyvä itsetunto ja mediakriittisyys auttavat nuorta tarkastelemaan Internetin tarjoamaa tietoa. Medialla on suuri vaikutus mielikuvien rakentamisessa ja se luo helposti paineita nuorille. Media ei tästä syystä voi olla ainoa seksuaalisuuskasvatuksen muoto. Nuori tarvitsee tukea median mallien kyseenalaistamiseen.

Perinteinen vuorovaikutuksellinen seksuaalikasvatus toimii median vastapainona. Internetin hyödyntämistä seksuaalikasvattajana käsitellään luvussa 4 Internetohjaus.

Seksuaalisuus opittiin tiedon lisääntyessä näkemään positiivisena asiana. Seksuaalikasvatuksen opettaminen on kuulunut suomalaiseen opetussuunnitelmaan vuodesta alkaen. Seksuaalitietojen leviämistä edistivät myös vuoden aborttilaki ja vuoden kansanterveyslaki, jossa perhesuunnittelu- ja ehkäisypalveluista tuli osa terveyskeskusten ja kouluterveydenhuollon toimintaa. Pokin ja Poikolaisen opinnäytetyöstä käy ilmi, että nuoret pitävät kouluterveydenhoitajaa merkittävänä seksuaalikasvatuksen toteuttajana kouluissa.

Parhaimpaan opetustulokseen päästään, kun kouluterveydenhoitaja antaa seksuaalikasvatusta yhdessä terveystiedon opettajan kanssa. Terveydenhoitajaan luotetaan ja häneltä saatuihin tietoihin uskotaan, jolloin terveydenhoitaja on avainasemassa nuoren seksuaalikasvattajana. Ajankohtaiset tiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä toimiessa seksuaalikasvattajana. Terveydenhoitajan tuleekin huolehtia tietojensa säännöllisestä päivittämisestä.

Myönteinen asenne seksuaalisuuteen ja siitä puhumiseen edesauttavat nuoria suhtautumaan seksuaalisuuteen luontevana osana elämää. Terveydenhoitajan on muistettava, että omat mielipiteet eivät saa näkyä työssä, sillä nuoret omaksuvat etenkin negatiiviset asenteet helposti. Nuorille on luotava turvallisuuden tunne, jotta he uskaltavat puhua aroista aiheista.

Heitä tulisi kannustaa keskustelemaan seksuaalisuudesta luonnollisena asiana. Yksityisyys seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa on myös tärkeää, samalla mahdollisia ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä tulee purkaa.

Jos tarve lähtee nuoren toiveista, pystytään antamaan yksilöllistä apua ja vastaamaan nuorten muuttuviin elämän- ja kehitysvaiheisiin. Myönteisellä suhtautumisella seksuaalisuuteen on vaikutusta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Nuorilta kannattaakin kysyä toiveita seksuaalikasvatuksen järjestämisessä, jotta he voivat olla aktiivisesti mukana seksuaalikasvatuksen toteuttamisessa ja arvioinnissa. Terveydenhoitajan tehtävänä on toimia nuorten välisen mielekkään keskustelun herättäjänä. Asianmukaisen sanaston hyödyntämisellä nuorille ei jää epäselvyyksiä seksuaaliasioista.

Monipuoliset opetusmenetelmät auttavat jokaista oppijaa sisäistämään seksuaalisuuteen liittyvät asiat. Tytöillä ja pojilla on erilaiset tarpeet ja huolenaiheet liittyen seksuaaliterveyteen.

Tämän takia on hyvä erottaa tytöt ja pojat toisistaan seksuaalikasvatuksen ajaksi, jotta kaikki kysymykset tulevat esille. Olisi hyvä, että ryhmillä olisi omaa sukupuolta edustava aikuinen mukana. Kasvatuksen apuna on hyvä hyödyntää moniammatillista työskentelyä, jotta nuoren ympärillä on hyvä tukiverkosto.

Järjen avulla opitaan uusia asioita, ymmärretään ja omaksutaan tietoa eri tavoin. Erilaiset kokemukset, ymmärrys ja tunteiden hallitseminen, ovat myös tärkeitä oppimisen kannalta. Silmin nähtävä muutos tapahtuu biologisella tasolla, kun jokainen nuori kehittyy mieheksi ja naiseksi omassa tahdissaan.

Seksuaalisuus kehittyy koko elämän ajan tiettyjen kehitysvaiheiden kautta. Väestöliiton seksuaaliterveysklinikan asiantuntijat ovat kehittäneet niin kutsutut seksuaalisuuden portaat, jotta näitä kehitysvaiheita on helpompi hahmottaa.

Portaat koostuvat yhdeksästä askeleesta. Tämän takia jokaisen kannattaisi pysähtyä pohtimaan omaa portaikkoaan, jotta kehitys tapahtuisi turvallisesti. Useimmiten käy niin, ettei portaita käydä järjestyksessä läpi, vaan joidenkin portaiden yli hypitään ja palataan takaisin.

Tärkeintä kuitenkin on, että jokainen porras tulee käytyä läpi. Näin opitaan virheistä ja ymmärretään portaiden järjestyksen merkitys. Pikkulapsivaiheeseen kuuluu ensimmäinen porras, murrosikävaiheeseen kuuluu portaat ja viimeinen porras kuuluu rohkaistumisen ja varhaisaikuisuuden alaluokkaan. Seksuaalisuuden portaat Ensimmäinen porras: Tämän portaan tehtävänä on opetella rakastumista ja pettymyksestä selviytymistä.

On hyvin yleistä, että suuri osa leikki-ikäisistä lapsista rakastuu joko jompaankumpaan vanhempaansa tai johonkin muuhun tärkeään aikuiseen. Tämä on täysin normaalia ja tervettä. Lapselle on kuitenkin hyvä kertoa, että tämä vaihe menee ajan myötä ohi. Lapsi kokee pettymyksen tunnetta, kun hän ei voikaan mennä isän tai äidin kanssa naimisiin.

Lapsi ei osaa tehdä eroa sukupuolten tai sukupolvien välille, joten lapsi on helposti hyväksikäytettävissä.

Aikuisen tulee vetää turvallinen raja:. Idolirakkaus Haaveilu ja ihastumisen kokeminen kuuluu tämän portaan tehtäviin. Nuori oppii käsittelemään näitä tunteita. Idolirakkauden kohteeksi muodostuu useimmiten jokin julkisuuden henkilö: Idolirakkaus voi olla lievää fanittamista tai se voi johtaa jopa palavaan rakkauteen idolia kohtaan. Sukupuolella ei ole väliä. Idolirakkaus on turvallista, koska se perustuu mielikuvitus- ja haavemaailman luomiseen. Useimmiten nuoren huoneen seinät ovat täynnä idolinsa julisteita, päiväkirjaan kirjoitetaan rakkaudentunnustuksia ja unelmoidaan idolin kohtaamisesta muun muassa unien kautta.

Idoliin on usein helppo samaistua, mikä korostaa rakastumisen tunnetta. Riskinä tälle rakkaudelle on muun muassa idolin mahdolliset huonot elämäntavat ja toimintamallit, joita nuori voi kopioida.

Rakkaus on hyvä jättää unelmoinnin asteelle eikä miettiä sitä henkilökohtaisella tasolla. Tuttu salattu Jossain elämän vaiheessa ihminen ihastuu tai rakastuu lähipiirissä olevaan ihmiseen.

Tämän portaan tarkoituksena onkin opetella sietämään näitä tunteita tuttua ihmistä kohtaan. Tutuilla ihmisillä tarkoitetaan muun muassa opettajaa, parasta kaveria, kaupankassaa tai valmentajaa. Ihastuksen kohde saattaa muuttua nopeasti ja kohteita voi olla useita. Ihastuksen sukupuolella ei ole väliä, eikä tämä kerro aikuisuuden seksuaalista suuntautumista.

Tässä vaiheessa ihastuksen kohde pidetään omana tietona, eikä siitä kerrota edes parhaalle kaverille. Myös tässä portaassa haaveilu ja unelmointi ovat tyypillisiä.

Moni homoseksuaalinen ihminen on tällä portaalla heteroa pidempään tai pysyttelee tällä jopa lopullisesti. Vaikka homovastaisuudesta on päästy jo melko hyvin eroon, voi osalle ihmisille silti olla vaikeaa myöntää kaikille heidän seksuaalista suuntautumistaan. Tähän on vuosien varrella tullut muutos. Jokaisella on oikeus elää ja rakastaa. Kaverille kerrottu Tällä portaalla ihastuksen kohde ei jää enää pelkästään omaan tietoon, vaan tällöin opitaan uskallusta ja luottamusta kertomalle tutulle ihmiselle tunteistaan.

Asia ei ulotu ihastuksen kohteen korviin, vaan se jää salaisuudeksi kaverin kanssa. Ihmisen tunne-elämä on kehittynyt sille asteelle, että hän voi antaa toisen ihmisen arvioida näitä tunteita. Kaverille kertominen kertoo tuen hakemisesta ja hyväksymisestä toiselta omille tunteilleen. Ihastuminen on nähtävä hyvänä asiana ja siitä on hyvä puhua. Itsetunnon ja luottamuksen lisääntyessä voi astua.

Kaikille ystäville ei voi uskoutua, joten on osattava itse arvioida, kenelle voi avautua tunteistaan. Ystävyyssuhteiden kautta opetellaan muun muassa rakastumisen sietämistä, pettymystä ja ristiriidoista selviytymistä.

Tykkään susta Tunteiden ilmaiseminen toiselle ihmiselle voi aluksi tuntua haastavalta ja vaikealta. Tämän takia viides porras on tehty kyseisen asian harjoittelemiseen. Portaan toisena tärkeänä tehtävänä on pohtia selviytymisen keinoja vastoinkäymisistä, kuten ihastuksen kieltävä vastaus. Tällä asteella ollaan valmiita kuulemaan ihastuksen vastaus, oli se mikä tahansa.

Kun viesti on saatu kohteelle, tavalla tai toisella, on tunne mitä ihmeellisin. Nuori kokee ehkä ensimmäisen itsenäistymisen tunteen, kun hän on päässyt haaveilemaan aikuisesta elämästä. On yleistä, että tämän vaiheen seurustelusuhde ei kehity läheiseksi ja seurustelu alkaa ystävyydestä. Näin ollen kyse ei ole useimmiten läheisyydestä, sillä se olisi jo liian paljon yhdellä kertaa. Ensimmäiset kokemukset eivät usein kestä kovin kauaa. Tunnin, päivän tai kolmen viikon kuluttua suhde saattaa kariutua.

Seurustelusuhteen jälkeen voidaan yleisimmin palautua takaisin normaaliin ystävyyssuhteeseen. Joka tapauksessa kyseessä oli ensimmäinen, oikea seurustelukokemus ja pian tätä seuraa uusi. Käsi kädessä Tämän portaan päätehtävänä on oppia ymmärtämään toista ihmistä suhteessa itseensä. Tällöin opetellaan seurustelun pelisääntöjä, ilmaistaan rakkautta, siedetään ja ilmaistaan pettymyksen tunteita. Tätä porrasta pidetään kenties tärkeimpänä kehitysvaiheen portaana, joka vaikuttaa kaikkiin tuleviin seurustelu- ja parisuhdekokemuksiin.

Tämän portaan aikana nuori saa vastarakkautta tunteilleen ja ilmaisee omia tuntemuksia toiselle. Seurustelua ei pidetä keneltäkään salassa, joten omat tunteet toista kohtaan halutaan kertoa eteenpäin. Sukupuolista viettiä ei välttämättä ole, vaan toisen kädestä pitäminen riittää. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei voimakkaita eroottisiakin tuntemuksia tulisi parille.

Tällä portaalla ei kuitenkaan niitä vielä toteuteta, koska se tuntuu vieraalta ja ehkä jopa ällöttävältä. Eroottiset tuntemukset toisen kanssa pidetään usein omana tietonaan ja niitä halutaan käsitellä yksin. Haaveilu, mielikuvitus ja fantasiat auttavat näiden tunteiden käsittelyssä ja nuori saattaakin kokea kiihottumista ensimmäistä kertaa elämässään. Oman kehon toiminta alkaa kiinnostaa entistä enemmän ja itsetyydytys tulee luontevana asiana elämään, jota halutaan harjoittaa omassa rauhassa.

Tämän takia läheisen ihmisen on otettava nämä pettymyksen, surun, vihan, suuttumisen ja loukkaantumisen tunteet todesta. Näistä kuitenkin selviää, jos on jo aikaisempaa kokemusta kyseisten tunteiden läpikäynnistä. Oppi on voinut tulla joko vanhempia seuraamalla tai omasta hyvästä ystävyyssuhteesta. Mitä helpommin nuori osaa pukea tunteitaan sanoiksi, sitä vähemmän niitä tarvitsee purkaa teon kautta. Jos puhe ei tunnu riittävän, kannattaa miettiä esimerkiksi kirjoittamista päiväkirjaan tai kuuntelemalla musiikkia.

Jokaisella on omat keinonsa, millä tavoin saa itselleen parhaan mahdollisen tunteen. Suudellen Tällä portaalla rakkauden tunteita osoitetaan suutelemalla ja opitaan ottamaan toisen tuntemukset huomioon. Suuteleminen ja kiihottuminen eivät enää tunnu ällöttävältä, vaan se ymmärretään normaalina asiana. Suutelu, halaukset ja kädestä pitäminen ovat erilaisia tapoja osoittaa kiintymystä ja välittämistä toisesta.

Suutelu ei tuntuisi hyvältä, ellei nuorella olisi rakkauden tunnetta toiseen ihmiseen. Toisen tuntemusten lisäksi opitaan tuntemaan myös toista ihmistä. Oma keho on saattanut tulla tutuksi itsetyydytyksen avulla.

Enää kiinnostuksen kohteena ei ole oma keho, vaan halutaan oppia tuntemaan toisen ihmisen ajatuksia ja tuntemuksia. Tälle vaiheelle on tyypillistä, että osataan yhdistää kiintymys, rakkaus ja tunteiden ilmaisu, jotta voidaan kokea nautintoa. Useimmille riittää silti vielä kädestä pitäminen, halailu ja yhdessä lähekkäin oleminen. Oman kehon intiimit alueet tuntuvat tässä vaiheessa vielä yksityisiltä, eikä niihin anneta toisen koskea.

Suudellessa saattaa tuntea kiihottumista sukuelimissä, mikä viimeistään herättää mielenkiinnon itsetyydytykseen. Väestöliitto h; Väestöliitto f. Mikä tuntuu hyvältä Toisen ihmisen kanssa kiihottuminen, nautinto ja jopa orgasmi kuuluvat tämän portaan tehtäviin.

Seurustelusuhteessa siirrytään vaiheeseen, jossa tutustutaan ja kokeillaan toisen ihmisen kehoa. Hellyyden ja nautinnon vastaanottamisen opettelu kuuluu myös tämän portaan tehtäviin.

Omaan kehoon kannattaa tutustua etukäteen ennen ensimmäistä yhdyntää, jotta tietää mistä saa nautintoa ja mielihyvää ja näin pystyy nauttimaan siitä myös kumppanin kanssa sekä hyväksymään oman kehonsa juuri sellaisena kuin se on.

Nuorella on vielä tämän portaan kohdalla estoja ja varovaisuutta. Esimerkiksi omaa kehoa ei vielä uskalleta näyttää toiselle. Tässä vaiheessa yhdyntä ei vielä ole ajankohtaista, mutta on silti tärkeätä osata puhua kumppanilleen seksiin liittyvistä peloista ja kysymyksistä.

Mitä kauemmin ollaan oltu käsi kädessä -vaiheessa, sitä helpompaa on jutella kumppanille näistä asioista. Tärkeintä on saada kummallekin osapuolelle tunne, ettei toisen käyttäytyminen loukkaa millään tavalla. Myöhemmässä elämässä tulee olemaan hankaluuksia, ellei itsemääräämisoikeus toteudu. Nuoren tulee uskaltaa sanoa ei, mikäli hän ei vielä ole valmis yhdyntään.

Rohkaistuminen rakasteleminen Tämän portaan tavoitteena on uskaltautua tekemään omat valinnat ja päätökset, jotta vastuun kantaminen omasta elämästään on mahdollista. Omat siivet ovat jo niin kantavat, ettei nuori tarvitse enää vanhempien apua. Rohkeuden lisääntyessä nuori on valmis heittäytymään ja nauttimaan toisen ihmisen läheisyydestä, rakkaudesta ja hellyydestä.

Jotta tämä on mahdollista, nuorella tulee olla läheinen rakkaussuhde kumppaniin. Parisuhdetaitojen tulisikin olla jo aikuisen seurustelutaitojen tasolla, jotta suhde on mahdollista syventyä tälle asteelle. Seksin harrastaminen ensimmäistä kertaa tuo monelle nuorelle paineita. Itsellä on valinta, millaisen ensimmäisen kerran kokemuksen haluaa itselleen ja kumppanilleen.

Ennen seksistä puhumista, tulee olla tietoinen, mikä merkitys seksillä on omalle hyvinvoinnille ja seksuaalisuudelle. Ensimmäinen yhdyntäkokemus on tärkeä askel kohti aikuisuutta. Se on ainutlaatuinen kokemus, eikä sitä saa takaisin. Molempien parisuhteessa olevien tulee olla portaikossa samassa vaiheessa, jotta mikään ei pelota tai epäilytä.

Vain tällä tavalla molemmat voivat olla täysin varmoja kummankin halukkuudesta. Tulee muistaa, että seksin harrastaminen voi johtaa raskauteen, joten ehkäisyn tulee olla kunnossa, jos ei ole vielä valmis vanhemmuuteen. Suomela , 27 29; Väestöliitto f. Internet-sivuston kohderyhmä kuuluu murrosikävaiheeseen, jolloin he käyvät läpi portaita Murrosiässä on tyypillistä halu kysellä oman kehon muutoksiin liittyviä kysymyksiä.

Nuoret käyvät portaita läpi omaan tahtiinsa, jolloin osa nuorista on saattanut jo elää portaiden vaiheet kun osa vasta tutustuu eri portaiden tehtäviin. Se on mahdollistanut helpon tavan saada kaikenlaista seksuaalisuuteen liittyvää materiaalia kuten neuvoja, informaatiota, terveystietoa ja keskusteluryhmiä.

Tietoa voidaan muokata ajankohtaiseksi, mikä pitää tiedot tuoreina. Tekstin lisäksi voidaan käyttää havainnollistavia kuvia, linkkejä tai liikkuvaa kuvaa.

Internet mahdollistaa tiedon saannin kaikille, asuinpaikasta riippumatta. Tämän takia se on erittäin kustannustehokas tapa antaa tietoa. On osattava löytää turvallista tietoa oikeilta, luotettavilta sivuilta. Mäkinen kertoo teoksessaan Internet ja etiikka kirkon palveluksessa toimivan ihmissuhdeasiantuntijan Juha Muilun mielipiteen koskien Inter-. Muilun mielestä Internet on loistava tapa antaa neuvoja, mutta toimintatavaltaan kuitenkin niin uusi, ettei kaikkia sen tuomia ongelmia ja kysymyksiä ole ehditty pohtimaan.

Eettiset kohdat on otettava erityisesti huomioon Internetin kautta neuvomisessa. Kuusisto , 15; Mäkinen , ; Rinkinen , 7. Internetin avulla nuori voi muun muassa pitää yhteyttä kavereihinsa, pelata ja käyttää kunnallisia nuorisopalveluja. Nuorille on suunnattu Internet-palveluita, jotka auttavat heitä esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Sivustoilla on paljon tietoa, keskusteluryhmiä ja muutama palsta, jossa voi kysyä apua ammattihenkilöiltä koskien terveyden edistämistä. Kyseisiä sivustoja on muun muassa Väestöliiton ylläpitämä sivusto Nuoret ja Mannerheimin lastensuojeluliiton ylläpitämä Nuortennetti. Varsinaista kysymysmahdollisuutta ei ole. Kuusisto , 15 16, 18; Rinkinen , Väestöliiton työntekijä Tuija Rinkinen teki tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli kuvata seksuaaliterveyteen liittyviä nuorten kysymyksiä Väestöliiton Internetpalvelussa.

Rinkinen , 15 Hänen tutkimustehtäviinsä kuului ottaa selvää, mitä nuoret kysyvät seksuaaliterveydestä ja millaisista seksuaaliterveysasioista he halusivat lisää tietoa. Taulukko 1 kertoo kyseisen tutkimuksen kysymysten aiheet, määrän ja prosentuaalisen osuuden kaikista kysymyksistä.

Rinkinen , 7, Väestöliiton tutkimuksen kysymykset ja lukumäärät Rinkinen , Nuorten tietämykset seksuaaliterveydestä vaihtelivat suuresti. Seksuaalinen toiminta, mieheksi ja naiseksi kasvaminen sekä raskaus olivat nuorten suurimpina mielenkiinnon kohteina. Tietoa tarvittiin seksuaaliterveyden perusasioista sekä seikkaperäistä että yksityiskohtaista apua. Kysymyksissä oli paljon yhtäläisyyksiä toistensa kanssa. Nuoret halusivat ammattihenkilön määrittelevän nuoren tilanteen, tilanteen normaalisuuden, tilanteeseen vaikuttavat tekijät, tilanteeseen vaikuttamisen, aikuisten suhtautumisen ja tietoisuuden nuoren asioista ja tilanteen hyväksyttävyyden.

Internetin välityksellä voitiin antaa henkilökohtaista seksuaali-. Internetin välityksellä ei kuitenkaan voida vastata kaikkiin kysymyksiin. Rinkinen , 7 8. Opinnäytetyön tavoitteena oli 1. Opinnäytetyön avulla haluttiin myös tarjota terveydenhoitajille ja terveystiedon opettajille tietoa, mikä nuoria kiinnostaa ja mietityttää, jotta kyseiset asiat voitaisiin huomioida paremmin seksuaalikasvatustunneilla sekä terveydenhoitajan vastaanotolla.

Hellstenin ja Hillukkalan mukaan nuoret toivovat helposti saatavampia seksuaaliterveyspalveluita. Nuoret korostivat salassapitovelvollisuuden tärkeyttä, yksilöllisyyden huomioimista ja pysymistä anonyyminä.

Nuoret terveydenhoitajat, jotka olisivat samaa sukupuolta nuoren kanssa, oli myös heidän toiveenaan. Koskimäen ja Matilaisen mukaan nuoret toivoivat, että seksuaalikasvatuksesta vastuussa olevat ihmiset loisivat vapaamuotoisen ilmapiirin, jossa voisi keskustella ja esittää kysymyksiä.

Tutkimuksen avulla haluttiin luoda näihin kaikkiin toiveisiin apuväline Internet-sivuston avulla. Internet-sivut toimivat tässä hyvänä keinona. Näin ollen nuoret pitävät yksityisyytensä ja he voivat kysyä mitä vaan. Moni nuori saattaa miettiä samaa asiaa, mutta kukaan ei uskalla kysyä sitä kasvotusten.

Internet-sivujen avulla saavutetaan suuri väkijoukko pienellä vaivalla. Valitulla menetelmällä saadaan yksityiskohtaisia kysymyksiä, joihin voidaan vastata yksilöllisesti. Kysymyksiä arvioimalla saadaan sekä yksilöllistä että yhteisöllistä tietoa. Tutkijat halusivat tehdä laadullisen tutkimuksen, koska heitä kiinnosti saada tietää, mitkä seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset askarruttavat nykyajan nuoria.

Nuorilta haluttiin avoimia kysymyksiä, eikä tämän takia luotu minkäänlaista kyselylomaketta. Tutkimuksessa ei haluttu määrittää nuorille asioita, joita tutkijat itse pitävät tärkeinä.

Tutkimuksen luotettavuutta käsitellään kappaleessa 8. Kyseinen tutkimusmenetelmä voidaan jakaa kahteen alaluokkaan; toiminnallinen osuus ja raportointi. Ensimmäisessä osuudessa hyödynnetään ammatillista taitoa ja tietoa. Olemassa olevan teoreettisen tiedon avulla tuotetaan toiminnallinen osuus. Raportin avulla sanallistetaan toiminnallisen osuuden lähtökohdat, tausta, toimeksiantaja, kohderyhmä ja tavoitteet. Toiminnallisen menetelmän avulla pystytään muun muassa täsmentämään, kehittämään ja uudistamaan tutkimuksen alla olevaa asiaa.

Selvitystyö on eräs tiedonhankinnan apuväline toiminnallisessa opinnäytetyössä. Tutkimus tehdään lähinnä selvityksen tekemisenä, koska toiminnallisten opinnäytetöiden selvitys nojautuu useimmiten löyhästi teoriatietoon. Tutkimuksesta saatu aineisto on aina riippuva ajasta, paikasta, tilanteesta ja kohderyhmästä.

Tutkimuksen jälkeen kohderyhmältä saadaan arviointi, jonka avulla voidaan miettiä jatkokehittelyn vaihtoehtoa. Tutkimuksessa päädyttiin toiminnalliseen menetelmään, sillä haluttiin tuoda seksuaalikasvatus nykyaikaan. Nuorten lähettämien kysymysten pohjalta voitiin luoda heille uudenlainen sähköinen tietopankki. Internetin käyttö nykynuorille on arkipäivää, joten tämän takia toteutustapa oli tälle kohderyhmälle oikea.

Internet-sivujen avulla nuoret saavat ajankohtaisimman tiedon helposti ja nopeasti. Analyysiyksikkönä voi olla muun muassa sana, sanayhdistelmä, lause tai ajatuskokonaisuus, kirjain tai sivujen määrä. Sisällönanalyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti Silius Tarkoituksena on saada aineiston sisältämä tieto sanalliseen muotoon ja järjestää aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon. Ensin kuvaillaan aineisto, jonka pohjalta tehdään päätelmät, jotka selitetään auki.

Näillä menetelmillä saadaan aineistosta informatiivinen kokonaisuus aineistosta kerättyjen havaintojen avulla, jotka on kerätty tieteellisiä tapoja noudattaen. Käsittely perustuu loogiseen päättelyyn ja tulkintaan, jonka avulla tieto saadaan luotua yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Analyysimenetelmää voidaan hyödyntää täysin strukturoimattoman aineiston analysointiin.

Tutkimusmenetelmää voidaan jatkaa tuottamalla aineistosta määrällisiä tuloksia muun muassa jakamalla tieto eri aluepiireihin. Tämä ei välttämättä tuo lisätietoa tutkimustuloksiin tai erilaista näkökulmaa, sillä laadullisten tutkimusten aineistot ovat usein pieniä otoksia, eikä tuloksia näin ollen voi yleistää.

Jotta menetelmien käyttäminen on luotettavaa, on asiakirjoja analysoitava systemaattisesti ja objektiivisesti. Herkman , 1; Silius Tutkimuksessa analysoitiin ilmisisältö manifest content , koska ei uskottu kysymysten sisältävän piilossa olevia viestejä. Tutkimuksessa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Kyseiseen tutkimusmenetelmään kuuluu aineiston pelkistäminen, klusterointi ja abstrahointi.

Aineiston pelkistäminen voidaan tehdä muun muassa aineiston tiivistämällä tai pilkkomalla osiin. Klusteroinnilla tarkoitetaan aineiston ryhmittelyä samankaltaisuuden perusteella. Yleiskäsitteen muodostamista pelkistämisellä kutsutaan abstrahoinniksi. Luokittelun periaatteet ja analyysin kulun on tultava esille, jotta tiedetään rajaukset, validiteetti ja reliabiliteetti.

Herkman , 5; Silius Nuorten lähettämät kysymykset käytiin tarkasti läpi ja etsittiin niistä samankaltaisuuksia, jotta ne voitiin jakaa teemoittain erilaisiin ryhmiin. Yleiskäsitteiden avulla luotiin käsitys kysymyksistä, joita verrattiin jo tiedossa olevaan teoriaan, jotta tutkimuksen avulla voitiin luoda uusi käsitys nuoria askarruttavista kysymyksistä.

Aineiston kvantifioinnin avulla laskettiin, kuinka monta kysymystä tuli teemojen alle. Tällä haluttiin saada laadullisen aineiston tulkintaan erilaista näkökulmaa. Tunnit koettiin erittäin hyödyllisiksi ja nuorille haluttiin samanlainen positiivinen kokemus. Tutkijat halusivat luoda apukeinon, minkä avulla nuoret uskaltaisivat puhua asioista niiden oikeilla nimillä ilman häpeää ja nolostumista.

Idea Internet-sivuista syntyi vähitellen. Toisella tutkijalla oli suhteita Internet-firmaan, joten toteutuksen uskottiin olevan mahdollinen. Tapaaminen sovittiin ohjaajien kanssa ja samalla alkoi yhteistyökoulun etsiminen. Vuonna Väestöliitto järjesti vuotiaille valtakunnallisen seksuaaliterveystietokilpailun. Tutkimuksessa havaittiin selviä eroja tyttöjen ja poikien tietotasojen välillä Apter ym. Internet-sivujen avulla voidaan helposti kartoittaa nuorten tietoja. Nuoret saavat samat tiedot helposti ja luotettavasti sivuilta, joihin lisätään vastauksia vähintään kerran viikossa.

Toiminnallisen opinnäytetyön tekeminen houkutteli opinnäytetyön tekijöitä sen konkreettisuuden vuoksi. Opinnäytetyöprosessi piti sisällään eri vaiheita idean kehittymisestä aina raportointiin ja julkistamiseen asti. Opinnäytetyön aikajana Opinnäytetyöprosessi käynnistyi alkukeväästä idean kehittymisellä.

Idean selkiytyessä tutkijat alkoivat suunnitella tarkemmin toteutusta ja ryhtyivät etsimään yhteistyökoulua opinnäytetyön toiminnallisen vaiheen toteutusta varten. Heinäkuun lopussa lähetettiin Vantaan kaupungille tutkimuslupahakemus ja elokuussa saatiin heiltä myönteinen päätös.

Tämän jälkeen otettiin yhteyttä Internet-firmaan Internet-sivujen tekoa varten ja niiden työstäminen alkoi jo elo-syyskuun vaihteessa. Eräs vantaalainen koulu suostui yhteistyökumppaniksi ja yhteyshenkilöksi saatiin yläkoulun liikunnan- ja terveystiedon opettaja. Hän järjesti tapaamisen kyseisen koulun 9.

Oppilaille annettiin pienet muistilaput, mitkä sisälsivät Internet-sivuston osoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Esittäytymisen myötä nuoret eivät lähettäneet kysymyksiä virtuaaliviidakkoon, vaan he saivat kasvot kysymyksiin vastaajille. Internet-sivut päätettiin avata oppilaille välittömästi tapaamisen päätteeksi, jotta ne jäisivät heille mieleen ja niiden käyttö olisi tuoreessa muistissa.

Internet-sivut olivat auki 9. Vastausten kirjoittamiseen käytettiin useita lähteitä, jotta jokainen löytäisi vastauksista jotain uutta. Vastausten laadun säilyttäminen oli erityisen tärkeää, joten niiden laatimiseen käytettiin paljon aikaa. Kysymyksiä lähetettiin huomattavasti vähemmän kuin oli ajateltu, joten tutkijat saivat luvan ottaa myös samaisen vantaalaisen koulun 8.

Lokakuun lopussa tutkijat kävivät pitämässä samanlaisen esittelyn koulun 8. Internet-sivut olivat avoinna 8. Internet-sivujen sulkeuduttua lähetettyjä kysymyksiä analysoitiin ja tutkittiin, mitkä aihepiirit ovat sellaisia, jotka nuoria kiinnostavat. Joulukuun puolessa välissä tutkijat kävivät koululla esittelemässä niin 8.

Heiltä kerättiin myös palautetta palautelomakkeen Liite 1 avulla Internet-sivujen hyödyllisyydestä ja käytettävyydestä. Seksuaaliterveystestin Liite 2 avulla tutkittiin nuorten tietämystä seksuaalisuudesta. Testi täytätettiin esittelytilaisuuden lopuksi. Internet-sivustolle laitettiin testin oikeat vastaukset esittelytapahtuman jälkeen.

Näin kenellekään ei jäänyt epäselväksi seksuaaliterveystestin oikeat vastaukset. Tammi-huhtikuun aikana keskityttiin raportin työstämiseen ja sen kirjoittamiseen. Tarkoituksena oli luoda mahdollisimman yksinkertaiset ja ulkoasultaan kiinnostusta herättävät Internet-sivut, jotta kysymysten laatiminen olisi oppilaille mahdollisimman helppoa ja samalla mielekästä.

Taustakuvana käytettiin värikkäitä kondomeja, jotka eivät olleet liian kirkkaita, jotta oppilaiden tarkkaavaisuus pysyi oikean asian ympärillä. Mikäli sivut vaikuttaisivat nuorten mielestä haastavilta, he eivät haluaisi tehdä kysymyksiä.

Taustaväriksi laadittiin valkoinen, jotta värikäs teksti tulisi paremmin esille. Sivuilla käytettiin samoja päävärejä, jotteivät sivut olisi epämukavat. Sivuille ei laitettu irrallisia kuvia, jotta sivujen tarkoitus ei unohtunut. Internet-sivujen etusivu Internet-sivustolle luotiin käyttäjätunnus ja salasana, jotta ulkopuoliset eivät päässeet kirjoittamaan kysymyksiä sivustolle.

Sivustoa ei laitettu hakukoneiden löydettäväksi, jotta sivustolle ei eksyisi ulkopuolisia henkilöitä. Kysymystä laadittaessa oli kerrottava oma sukupuoli, mutta muuten kysymyksen kirjoittaminen oli täysin avointa. Yhteystietojen kohdalle laitettiin tutkijoiden yhteinen sähköpostiosoite, johon nuorten kysymykset saapuivat automaattisesti.

Sivuilla oli myös kuva tutkijoista, jotta nuorilla oli tunne, että oikeat ihmiset vastaavat heidän kysymyksiinsä. Opettajia varten tutkijat olivat laittaneet myös tutkimuksen ohjaajien yhteystiedot sivustolle. Ainoastaan neljä kysymystä oli aiheettomia. Pojilta tuli yhteensä 11 kysymystä. Sivuston sulkeuduttua kysymykset jaettiin sisällön pohjalta kahdeksaan aihepiiriin.

Kysymykset olivat hyvin konkreettisia ja yksityiskohtaisia. Ensimmäinen kysymys tuli tutkijoiden yhteiseen sähköpostiin, sillä kysyjä koki kysymyksen liian araksi laitettavaksi sivustolle. Hänelle vastattiin henkilökohtaisesti ja saatiin lupa kysymyksen julkaisemiseen muokkauksen jälkeen.

Pojat olivat kiinnostuneita sukupuolielinten koosta ja he halusivat tietää, mikä on normaalia. Kysymyksenä oli myös erektion puute ja karvatupentulehdus. Eräältä tytöltä tuli kysymys kuukautiskierron säännöllistymisestä.

Ehkäisyasioista tuli kysymyksiä ainoastaan kondomiin liittyen. Haluttiin tietää kondomin käytöstä ja siitä, mistä niitä voi hankkia.

Tyttöjen yleisimmät kysymykset olivat raskaaksi tuleminen ja seurustelu. Haluttiin tietää, voiko anaaliseksistä tulla raskaaksi ja milloin raskaustestillä voi todeta olevansa raskaana. Tytöt halusivat neuvoja hellyyden osoittamiseen ja seksistä puhumiseen kumppanin kanssa. Nuoret halusivat myös kysyä tutkijoiden mielipidettä, voiko teini-ikäinen seurustella vakavasti.

Itsetyydytyksestä tuli kysymyksiä sekä tytöiltä että pojilta. Itsetyydytys ei ollut käsitteenä tuttu ja nuoret halusivat kysyä, miten se tehdään. Välineet itsetyydytykseen kiinnostivat myös. Eräs kysymys tuli koskien seksin määritelmää. Sekä pojalta että tytöltä tuli kysymys, milloin nuoren kannattaa aloittaa seksielämä. Muuan poika oli kiinnostunut seksielämän aloittamisesta, mutta hän kaipasi apuja kumppanin hankkimiseen.

Kysymykset aihepiireittäin Kysymyksiin vastaaminen Kaikki kysymykset tulivat tutkijoiden yhteiseen sähköpostiin, jota molemmat pystyivät lukemaan päivittäin. Oppilaille oli luvattu vastata viikon sisään, mutta yleisesti ottaen nuoret saivat vastauksen kolmen päivän sisällä. Vastauksiin vastattiin sekä yhdessä että erikseen. Ennen kysymyksen julkistamista sivuilla, kysyttiin toisen tutkijan mielipide vastauksen laadusta ja luotettavuudesta.

Vastausten laatimisessa käytettiin lähteitä, jotta nuorille pystyttiin tarjoamaan luotettavaa ja oikeaa tietoa. Kysymyksiin vastattiin hyvin yksityiskohtaisesti, sillä nuorilla ei ole vielä aikuisen omaavaa elämänkokemusta, joten asiat tulee selittää heille tarkemmin. Vastauksissa huomioitiin myös terveyden edistämisen näkökulma. Esimerkiksi kysymyksessä 8 Liite 5 tyttö kysyi, milloin raskaustestin voi tehdä, jos on ollut suojaamattomassa yhdynnässä.

Kysymyksen vastauksessa on lopuksi muistutettu ehkäisyn käytöstä sekä kondomista sukupuolitauteja ehkäisevänä ehkäisymenetelmänä. Kaikki lähetetyt kysymykset sekä niiden vastaukset ovat liitteinä. Arviointeja saatiin yhteensä palautekyselyn ja tietovisan avulla. Palautekysely Liite 1 oli monivalintakysymyskaavake, jonka lopussa oli vapaata tilaa sanalliselle palautteelle.

Palautekysely jaettiin kaikille nuorille yhtä aikaa kysymysten julkistamistilaisuudessa. Jokaiseen kysymykseen tuli valita ainoastaan yksi vaihtoehto. Ohjeistus tähän annettiin suullisesti. Palautteet kerättiin opettajien avustuksella tilaisuuden jälkeen. Tulokset on purettu kuvioihin 2, 3, 4 ja 5. Kuviossa 2 on kuvattu Internet-sivujen käytettävyys, kuviossa 3 on kuvattu vastausnopeuteen tyytyväisyys, kuviossa 4 havainnoidaan uuden tiedon lisääntyminen ja kuviossa 5 on kuvattu tulevaisuuden mahdollisuudet kyseiselle palvelulle.

Ohjauksesta huolimatta joihinkin kysymyksiin oli vastattu väärin, joten ne näkyvät kuvioissamme tulkinnanvaraisina. Internet-sivujen käyttö Palautekyselyn ensimmäisessä kysymyksessä Kuvio 2 haluttiin selvittää, olivatko nuoret käyneet sivuilla.

Suurin osa oppilaista ei käynyt sivustolla ollenkaan. Samalle nuorelle tulee kaksi kertaa käyntejä, jos hän ensin käy kirjoittamassa kysymyksen ja tämän jälkeen käy lukemassa sen. Toisessa ja viidennessä kysymyksessä tutkittiin nuorten aktiivisuutta Internet-sivuston suhteen. Viidennen kysymyksen laadinnassa oli käynyt virhe. Vaihtoehdoista puuttui kohta, jossa pystyi valitsemaan En käynyt ollenkaan sivustolla. Moni nuori olikin lisännyt tämän kohdan itse ja tämän takia myös tämä vaihtoehto lisättiin tuloksiin jälkeenpäin.

Moni nuori onkin saattanut laittaa viidennessä kysymyksessä vastauksensa kertaa -kohtaan. Molemmissa kysymyksissä ison osuuden täyttivät nuoret, jotka eivät olleet käyneet sivustolla ollenkaan. Tässä saattaa kuitenkin olla virhe, koska kaikki eivät ole löytäneet itselleen sopivaa kohtaa.

Kysymyksillä 3 ja 4 haluttiin tutkia vastaajien osaamista. Kysymyksellä 4 tutkittiin nuorten mielipiteitä kysymysten selkeydestä. Tämä vahvistaa, että nuoret ovat vastanneet totuudenperäisesti kysymyksiin. Kuten edellisessä kysymyksessä, noin kymmenes piti kysymyksiä epäselvinä. Kysymyksiin vastaaminen Kysymyksellä 6 Kuvio 3 haluttiin selvittää nuorten tyytyväisyys vastausnopeuteen.

Tässäkin kohdassa suurin osuus muodostuu nuorista, jotka eivät ole käyneet sivuilla ollenkaan. Kysymyksessä 7 haluttiin tutkia nuorten mielipidettä sivuston helppokäyttöisyydestä. Uusi informaatio sivuston avulla Kysymyksillä 8 ja 9 tutkittiin sivuston lisäarvoa nuorten tietoisuuden lisääjänä. Kysymyksen 8 Kuvio 5 mukaan vain reilu kymmenesosa on saanut uutta tietoa sivuston avulla. Samanlainen tulos on myös kysymyksessä 9, jossa tutkittiin sivuston hyötyä nuorelle.

Suurin osa palautteesta oli positiivista ja kiittävää. Nuoret toivottivat myös tutkijoille onnea jatkoa ajatellen. Toinen suuri osuus palautteesta oli aiheetonta. Kaksi nuorta kertoi, että pitivät sivuston ideasta, mutta toinen ei ollut saanut aikaiseksi käydä sivustolla ja toinen koki sivuston vaikeaksi löytää. Eräs nuori oli sitä mieltä, että useampi olisi esittänyt kysymyksiä, jos mitään vastauksia ei olisi julkaistu.

Seksuaaliterveystestin Liite 2 avulla halusimme tutkia nuorten tietoa seksuaalisuuteen liittyviin asioihin, jotta pystyttiin tarkistamaan, onko sivuston vastauksia käyty lukemassa tai ovatko asiat jo ennestään tuttuja. Kysymysten laatimiseen hyödynnettiin Kettusen tekemää Testaa tietosi osiota. Kettunen , Osa oli jättänyt vastaamatta kysymyksiin tai oli vaikea ottaa selvää, mikä vaihtoehto oli valittu. Nämä tulokset on laitettu tulkinnanvaraisiksi.

Kysymyksellä 1 haluttiin tutkia, kuinka paljon nuoret tietävät miesten sukupuolielimistä. Kysymys on koettu haastavaksi, koska prosenttiosuudet ovat hyvin lähellä toisiaan. Hieman suurempi osuus on tiennyt, että vasen kives roikkuu yleensä alempana kuin oikeanpuoleinen kives.

Kysymys vahvistaa tietoa nuorten tietämättömyydestä sukupuolielimiä kohtaan. Kysymyksillä 2 ja 3 tutkittiin nuorten tietämystä murrosiän kehonmuutoksista. Kysymykset laitettiin koskemaan tyttöjä, koska ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin poikien sukupuolielimistä. Suurin osa nuorista on vastannut oikein koskien naisen rintoja käsittelevään kysymykseen. Samaten suurempi osa on osannut vastata oikein koskien kuukautisten rajoittavuutta.

Sekä tytöltä että pojalta tuli kysymys koskien itsetyydytystä. Kysymykset 4 ja 5 mittasivat nuorten tietämystä kyseisestä asiasta. Vajaat puolet nuorista tiesivät, ettei masturbointi eli itsehyväily, ole vahingollista. Samaten nuoret tiesivät, että masturbointia tekevät lähes kaikki, paitsi ankarimman selibaatin valinneet. Ilmeisesti ongelmana on, kuinka itsetyydytys tehdään. Kuudennessa kysymyksessä testattiin biologian tietämystä. Yli puolet nuorista tiesi tämän väitteen pitävän paikkansa.

Kysymyksillä 7 ja 8 haluttiin tutkia tietämystä ehkäisystä. Kysymykset oli huonosti aseteltu, jolloin nämä tulokset eivät ole luotettavia. Jos vaihtoehdot olisivat olleet Totta vai tarua, nuorten olisi ollut helpompi vastata näihin kysymyksiin. Sama kohta on kysymyksessä 8. Moni nuori olikin kirjoittanut kysymyksen viereen kirjallisen vastauksen, mistä saatiin kuva oikeasta tietämyksestä, vaikka testin tulos ei tätä kuvaa täysin annakaan.

Kysymyksessä 7 puolet nuorista on vastannut oikean vastauksen. Seuraavassa kysymyksessä vajaa puolet ovat tienneet, että jo ensimmäisessä sukupuoliyhteydessä voi tulla raskaaksi, ellei käytä ehkäisyä. Viimeisen kysymyksen avulla mitattiin nuorten mielipidettä hyvästä sukupuolisuhteesta, johon yleisen olettamuksen mukaan kuuluu luottamus.

Suurin osa nuorista oli sitä mieltä, että hyvä sukupuolisuhde on mahdollinen ainoastaan, jos luottaa toiseen ihmiseen. Yleiskuvana testistä jäi olettamus, että testissä kysytyt asiat ovat nuorilla hyvin tiedossa. Analyysimenetelmää käytetään suunnitteluvaiheessa, jotta huomataan ja osataan ottaa huomioon mahdolliset uhkatekijät ja heikkoudet. Näin pystytään ohjaamaan prosessia oikeaan suuntaan. SWOT-analyysia käytettiin tutkimuksessa, jotta pystyttiin arvioimaan omaa toimintaa ja Internet-sivujen tarpeellisuutta.

SWOT-taulukko Opinnäytetyön suurimpina vahvuuksina ovat motivaatio työn tekemiseen ja sen ympärille kerätyt hyvät lähteet aiheesta. Tutkijoiden kiinnostus nuorten terveyden edistämiseen auttoi. Poikien oma opas Opas on opinnäytetyömme kehittämistehtävän osa. Kunnioitus, Kumppani, Kumi Tietoa murrosiästä, seurustelusta, seksistä, ehkäisystä ja sukupuolitaudeista. Seksi ja Seurustelu Sanasto Sisältö Ystävyys ja seurustelu 3 Kehonosat 4 Seksuaalisuus 6 Seksi ja itsetyydytys 8 Turvallinen seksi ja ehkäisy 10 Seksuaalinen hyväksikäyttö 12 2 Ystävyys ja seurustelu Poikakaveri.

He ovat seurustelleet parisen kuukautta. He olivat olleet yhdynnässä ensimmäistä kertaa eräissä bileissä, joissa he olivat myös juoneet. Raskauden ehkäisy Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Jokaisella on oikeus saada oikeaa tietoa ja neuvontaa raskauden ehkäisyn keinoista sekä niiden hyödyistä,. Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi Väestöliitto 1.

Luku Suomen laki, parisuhde ja seksuaalisuus Väestöliitto Sanasto: Erilaiset seksitavat ja niihin liittyvät seksitautiriskit Tehtävän tarkoitus: Oppia, että seksitapoja on paljon erilaisia ja huomioida eri seksitapoihin liittyvät. Kosketa mua Sähköinen opas seksuaalisuudesta raskauden aikana Lukijalle Onnea, perheeseenne on tulossa vauva! Keho muuttuu raskauden myötä, joten saatat kokea epätietoisuutta raskauden tuomien muutosten. Kondomi Kondomi on ehkäisyväline. Kondomi ehkäisee raskauden ja se ehkäisee myös seksitautien tarttumisen, kun käytät kondomia oikein.

Kondomia kutsutaan myös kortsuksi tai kumiksi. Tytöksi ja pojaksi kasvaminen Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville Opinnäytetyö, Mikkelin ammattikorkeakoulu Esipuhe Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa.

Seksuaaliterveys opiskeluterveydenhuollossa Karelia-amk opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja Anita Väisänen Yksi seksuaaliterveyden määritelmä Seksuaalisuus on seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen,. Aivoverenkiertohäiriöt ja seksuaalisuus Aivoverenkiertohäiriöt ja seksuaalisuus Lukijalle 3 Aivoverenkiertohäiriöt 4 Seksuaalisuuden monet ulottuvuudet 5 Aivoverenkiertohäiriön.

Tampereen Kaupunkilähetys ry, Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien World Association for Sexual Health, WAS Terveysalan ammattilaisille Hiv voi tarttua: Terve ja turvallinen seksuaalisuus nuoruudessa Maaret Kallio Erityisasiantuntija Erityistason seksuaaliterapeutti NACS , työnohjaaja Seksuaaliterveysklinikka, Väestöliitto Nuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskus.

Nuoret ja seksuaaliterveys Nuoruus Pitkä elämän vaihe, joka asettaa muita ikävaiheita suurempia vaatimuksia ihmisen kyvylle sietää muuttumista Tavoitteena: Sitä kauemmas homohistoriaan Helsingissä ei juuri voi sukeltaa, sillä alue oli meikäläisten suosiossa jo luvulla. Selitys tähän löytyy aivan kivenheiton päästä.

Näin kirjoittaa Torsten Ekman teoksessaan Suomen kaarti — suom. Ekman analysoi seikkaperäisesti kaartin poliittista ja symbolista merkitystä tuon ajan suomalaisille, mutta tyystin käsittelemättä jää sen merkitys helsinkiläisille homomiehille. Tätä puolta avaa tutkija Kati Mustola Ranneliike. Mustola toteaa, että useimpien armeijakaupunkien homopuistot ovat syntyneet nimenomaan kasarmien yhteyteen, koska sotilaat ovat aina olleet äärimmäisen köyhiä ja hankkineet sitten vähän lisätienestiä prostituutiolla.

Puistoihin hakeutui varakkaita herroja ostamaan seksiä näiltä nuorilta miehiltä, jotka eivät kaikki välttämättä olleet homoja, mutta suostuivat homoseksuaalisiin tekoihin rahantarpeessaan. Näin tapahtui myös Helsingissä, missä luvun homoille avautui melkoiset ostajan markkinat Kaarin kasarmin kupeessa Tähtitorninmäellä.

Tähtitorninmäen homoliikennettä ja sotilasprostituutiota koskeva varhaisin kirjallinen lähde on jääkäriliikkeen taustahahmon Fritz Wetterhoffin — antama parin sivun pituinen Helsingin homoelämän kuvaus, joka sisältyy Magnus Hirschfeldin kirjaan Die homosexualität des Mannes und des Weibes Kati Mustola tituleeraakin Sateenkaari-Suomi -kirjan artikkelissaan Wetterhoffia Suomen ensimmäiseksi homohistorioitsijaksi.

Artikkelissa Mustola myös siteeraa Wetterhoffin hersyvää kuvausta Helsingin luvun alkupuolen homoalakulttuurista: Osoitteessa Kasarmikatu 15 sijaitseva Kaartin maneesi Kulttuuriympäristöportaali tietää kertoa, että rakennus valmistui vuonna ja sen suunnitteli Yleisten rakennusten ylihallituksen ylitirehtööri Axel Hampus Dalström.

Suomen sotilasprostituutiota ei käsittääkseni ole sen tarkemmin tutkittu, ja tiedot siitä ovat hyvin sirpaleisia. Aiheesta löytyy yksittäisiä mainintoja paitsi Wetterhoffin ja säätyläispojan muisteloista myös —lukujen sensaatiolehdistä, kuten Jallusta ja Viikon totuudesta , joita olemme lukeneet jo juttusarjan aiemmissa osissa. Lisävaloa —lukujen sotilasprostituutioon saadaan hyppäämällä toviksi lahden taakse Tukholmaan.

Erinomainen johdattaja aiheeseen on kirja Sympatiens hemlighetsfulla makt: Stockholms homosexuella — , johon olen viitannut jo aiemmissa Tukholma-jutuissa. Kirjassa toimittaja Dodo Parikas kertoo tukholmalaisten sotilaiden salatuista elämistä tekemiensä haastattelujen sekä aikalaiskirjoittelun ja poliisiraporttien pohjalta.

Parikas kuvaa Tukholman sotilasprostituutiota ainakin vuosisadan kestäneeksi seksuaalisten ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuudeksi. Ilmiön taustalla oli useita tekijöitä, joista keskeisimpiä oli varuskuntien sijainti aivan keskustan tuntumassa sekä ennen kaikkea iltalomien univormupakko. Kun univormupakosta luovuttiin luvulla, myös prostituutio hiipui, koska sotilaat eivät enää erottuneet katukuvasta.

Jos univormu oli prostituution mahdollistaja, ilmiön kimmokkeena toimi jo aiemmin mainittu sotilaiden vähävaraisuus. Ruotsalaissotilaiden päiväraha oli esimerkiksi vuonna vain 1,50 kruunua, kun taas seksistä sai 10—15 kruunua per laaki. Sillä rahalla pääsi jo nauttimaan suurkaupungin houkutuksista, jotka toivat helpotusta kovaan kasarmielämään simputuksineen kaikkineen.

Parikas toteaa Kati Mustolan tapaan, että kaikki itseään myyneet sotilaat eivät välttämättä olleet homoja, mutta osa tietysti oli. Homosotilaille prostituutio tarjosi hyvän kulissin oman seksuaalisuuden toteuttamiseen. Heterosotilaille taas olennaista oli miehisen roolin säilyttäminen suhteessa homoasiakkaisiin. Homo-, hetero- ja bi-jaottelun sijaan rintamalinja kulki siis miehekkään ja naisellisen välillä.

Toimijoiden välistä etäisyyttä vahvisti entisestään raha sekä se, että sotilasprostituutiossa asiakas maksoi yleensä siitä, että hän sai tyydyttää myyjää eikä toisinpäin.

Parikasin haastattelemat miehet korostivat sitä, että sotilaiden maksullisia homokontakteja ei pidetty outoina, kunhan harrasti seksiä myös naisten kanssa. Parikas kertoo jopa tapauksista, joissa iltalomalaiset saattoivat vuorotellen käydä tienaamassa muiden puolesta rahaa yhteisiin huvituksiin. Kaiken lisäksi tieto tästä ansaintamahdollisuudesta levisi usein alipäällystöltä uusille alokkaille. Välillä sotilaiden liikkumista prostituutiokaduilla yritettiin toki myös suitsia, mutta vasta univormupakosta luopuminen pani bisneksille pisteen.

Vuoden jälkeen merisotilaita ja prameissa univormuissa kulkeneita kaartilaisia ei enää voinut bongata Tukholman katukuvasta. Saako herralle olla tupakkaa? Tupakan tai tulen pyytäminen oli takuuvarma tapa rikkoa jää ulkotapaamispaikoilla. Fennian tupakkarasian kansi vuodelta Myös Torsten Ekmanin Suomen kaarti -kirjasta löytyy tiettyjä mainintoja, jotka ovat linjassa Dodo Parikasin Tukholma-kuvausten kanssa.

Sotilaiden näkyvyydestä luvun Helsingissä Ekman toteaa näin: Ekman puhuu myös kasarmielämän kuluttavuudesta ja yksitoikkoisuudesta, johon sotilaat hakivat vaihtelua juopottelemalla ja käyttäytymällä kaupungilla muutenkin epäsotilaallisesti. Sotilaita esimerkiksi kiellettiin anelemasta almuja kaupunkilaisilta, mikä puhuu paljon heidän heikosta rahatilanteestaan. Ekmanin kirjasta osui silmään myös tieto, jonka mukaan sotilaita ja alipäällystöä kiellettiin keväällä istumasta Esplanadin puiston penkeillä järjestyshäiriöiden ehkäisemiksi.

Dodo Parikasin Tukholma-tutkimuksesta ilmeni nimittäin myös se, että sotilaiden liikkumisen rajoittamista perusteltiin usein nimenomaan juopottelun ja järjestyshäiriöiden ehkäisyllä, mutta sattumoisin kielletyt alueet olivat myös keskeisiä prostituutioreittejä.

..

Seksinovellit raiskaus gay escort tallinna

: Kalun homoseksuaaliseen tyydytys seksi vaasa

SEKSISEURAA JKL SEKSI MIES HOMO PÄÄLLÄ Toiminnallisen menetelmän avulla pystytään muun muassa täsmentämään, kehittämään ja uudistamaan tutkimuksen alla olevaa asiaa. Huhtikuu Sisällysluettelo Johdanto Seksi Seksi on tekemistä eli toimintaa ja sen tarkoitus on tuottaa mielihyvää. Rinkinen7 8. Tällä tarkoitetaan kaikkea seksuaalista toimintaa. Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Jos hän on erikoislääkäri, Lisätiedot.
NAKUKUVAT SUOMI AISURIN VAIMO HOMO 992
Kalun homoseksuaaliseen tyydytys seksi vaasa Op uusikaupunki teen sex homo video
SEURAA HOMOSEKSUAALISEEN LAHDESTA TREFFIT PORI 135

On tärkeätä, että molemmat osapuolet hoidetaan samanaikaisesti, jottei tartuttaminen jatku. Aikaisimmille seksikumppaneille on myös hyvä ilmoittaa tartunnasta, koska hoitamattomana sekstitauti voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa lapsettomuutta.

Herpestä, hepatiitteja ja hiv: Suomen yleisin sukupuolitauti on klamydia ja se on lisääntynyt erityisesti nuorten keskuudessa. Suurin osa naisten tartunnoista todetaan alle vuotiailla. Klamydia aiheuttaa useimmiten virtsaputkentulehduksen.

Tihentynyt virtsaamistarve ja kirvely virtsatessa ovat yleisempiä oireita. Oireet saattavat olla niin lieviä, ettei niitä huomaa. Sairauden itämisaika on viikosta kolmeen viikkoon.

Sairaus voidaan todeta laboratoriossa tehtävän kokeen avulla. Nuorilla miehillä klamydia on yleinen lisäkivestulehduksen syy. Kohdun kaulakanavan tulehdus on naisille yleisin sairaus virtsaputkentulehduksen jälkeen. Vaikean tulehduksen jälkitautina voi olla kohdunulkoiset raskaudet ja lapsettomuus. Kysely tehtiin nuorelle keväällä Kyselyn perusteella nuoret tiesivät hyvin, että sukupuolitaudit tarttuvat limakalvokontaktissa ja kondomi on paras ehkäisykeino niiden välttämiseen.

Nuorille oli tuntemattomampaa sukupuolitaudeista kondylooma ja se, että sukupuolitaudit voivat olla oireettomia. Nuorilla oli myös huonosti tiedossa, että paras hoito saadaan kun molemmat osapuolet hoidetaan samaan aikaan. Tutkimuksen perusteella tytöillä oli paremmat tiedot kuin pojilla. Riskikäyttäytymisen ennaltaehkäisyyn on panostettava entistä enemmän, koska usealla ihmisellä on tieto tautiriskin suuruudesta, mutta siitä ei välitetä. Tautien leviäminen saadaan pysähtymään ainoastaan, jos tartunnalle altistava käyttäytyminen loppuu.

Tärkein toimenpide sukupuolitautien ehkäisemiseen on kondomin käyttö tilapäisissä sukupuolisuhteissa. Seksistä voi nauttia myös ilman seksitaudin riskiä. Esimerkkejä turvaseksistä on muun muassa yhdyntä ja suuseksi huolellisesti kondomia käyttäen, kosketteleminen ja itsetyydytys. Asiakaskohtaamisessa on muistettava, ettei nuorella vielä ole aikuisen omaavaa elämänkokemusta, joten asiat pitää selittää heille tarkemmin. Nuori elää muutosvaihetta niin fyysisesti kuin psyykkisestikin, joten palvelut tulee tarjota ikävaiheeseen keskittyen yksilöllisesti.

Seksuaaliterveys on osa ihmisen muuta terveyttä, joten kuntien tulee kansanterveyslain mukaan järjestää seksuaaliterveyspalveluja jokaisella paikkakunnalla, jossa on terveysasema. Erillinen ehkäisyneuvola tulisi olla useimmilla paikkakunnilla. On myös olemassa valtakunnallisia palveluita, joista saa apua joko Internetin avulla tai puhelimitse. Aikuisen tehtävä on kertoa näistä nuorille, jotta hän osaa tarvittaessa hakea apua.

Terveydenhoitajan työn tavoitteena on kouluterveydenhuollossa edistää kouluyhteisön hyvinvointia, tukea oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä sekä sairauksien ehkäisy ja niiden varhainen toteaminen. Koulupäivän aikana sattuvien tapaturmien hoito ja ensiavun anto ovat myös osa terveydenhoitajan työtä.

Terveydenhoitaja on osa oppilashuoltoa ja yhdessä oppilashuollon kanssa tehtävänä on tunnistaa ja selvittää oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmat. Työhön kuuluu oppilaan terveyden edistäminen kokonaisvaltaisesti fyysinen, henkinen ja sosiaalinen puoli huomioiden. Terveydenhoitaja vastaa terveystarkastuksista ja hänen tu-.

Terveystarkastusten avulla seurataan nuoren kasvua ja kehitystä ja pyritään mahdollisten sairauksien ja niiden oireiden varhaiseen toteamiseen. Oppilaiden terveysneuvonta kuuluu osaltaan myös terveydenhoitajan työhön ja sitä tulee antaa yksilöllisen tarpeen ja kehitysvaiheen mukaan. Terveydenhoitajan terveysneuvonnan tukena on terveystiedon oppiaine, jota terveydenhoitaja voi omalla toiminnallaan täydentää ja mahdollisuuksien mukaan osallistua sen opetukseen.

Terveydenhoitajan työhön kuuluu rooli terveyskasvattajana. Terveyskasvatuksella tarkoitetaan terveyden pohtimista nuoren kanssa eri elämänvaiheessa. On tärkeätä ohjata nuorta ymmärtämään oman kehon muutoksia. Nuori omaksuu tietoa, jolla hän voi suojata itseään ainoastaan, jos hän kokee itsensä arvokkaana. Koulu, vanhemmat ja terveydenhoitaja tarjoavat nuorille tietoa seksuaalisuudesta, murrosiässä tapahtuvista muutoksista ja sukupuolisesta kanssakäymisestä.

Nuorten on hyvä tietää, mistä hakea apua seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Näin nuorella on tulevaisuudessa muun muassa taitoa tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, puhua seksuaalisuudesta ja luoda ihmissuhteita.

Vastuullisuuden ja huolenpidon avulla opitaan huomioimaan sukupuolten välistä tasa-arvoa, kasvetaan hyväksi vanhemmaksi ja opitaan seksuaalisen moninaisuuden kunnioittamista. Duodecim , ; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos c. Seksuaalikasvatuksen laatua ja määrää on vaikea arvioida, sillä sen merkitystä nuoren riskikäyttäytymiselle ja terveydelle on vaikea määrittää.

Voidaan kuitenkin varmuudella sanoa, ettei seksuaalikasvatus lisää riskikäyttäytymistä nuorten keskuudessa. Terveyskasvatuksen ollessa kiinnostavaa, hyvin ohjattua, tavoitesuuntaista, oikeaan aikaan annettua ja riittävää, voidaan olettaa riskikäyttäytymisen vähenevän.

Seksuaalikasvatuksen avulla on edistetty nuorten asenteita seksuaalisuutta ja muita ihmisiä kohtaan, sopeutumista murrosiän tuomiin muutoksiin sekä ehkäisyn käyttäminen on parantunut. Tulokseen on päädytty vertailemalla seksuaalikasvatuksen roolia Yhdysvalloissa.

On todettu, että siellä teiniraskaudet ja teiniabortit ovat olleet noin kertaa yleisempiä, vaikka seksin harrastaminen on aloitettu suurin piirtein samanikäisenä kuin Suomessakin. Yhdysvaltojen seksuaalikasvatus on perustunut seksuaalisen pidättyvyyden opettamiseen toisin kuin Suomessa. Epäselvissä asioissa nuoret etsivät tietoja mediasta, esimerkiksi käyttämällä tiedonhakusivustoa, keskustelevat asiasta tietävän ihmisen kanssa ja tutkivat asioita itsenäisesti.

Nuorten mielestä tärkeiksi käsiteltäviksi aiheiksi seksuaalikasvatuksessa koettiin murrosikä ja seksuaalinen toiminta. Seksuaalisella toiminnalla tarkoitettiin lisätietoa ehkäisystä, yhdynnästä ja lisääntymisestä, seurustelusta ja sukupuolisesta suuntautumisesta.

Kokemukset seksuaalikasvatustilanteista ovat pääosin olleet positiivisia. Suurin osa nuorista oli sitä mieltä, että paras ihminen opettamaan seksuaaliasioita on oma opettaja. Nuoret kokivat, että kasvatuksen apuna saadaan itsevarmuutta ja käsitys normaaliudesta. Huonoja kokemuksia on ollut, jos käsiteltävät aiheet ovat olleet nolostuttavia esimerkiksi vanhempien puhuessa seksuaaliasioista tai nuori on kokenut paineiden lisääntyvän seksuaaliasioihin. Nuorille annettavan seksuaalikasvatuksen tekee haasteelliseksi nuorten kehitysvaihe.

Tämän takia mediaa kannattaa hyödyntää seksuaalikasvatuksessa, sillä se on yksi seksuaalisuuteen sosiaalistava taho perheen, kavereiden ja koulun ohella. Internet tarjoaa paljon tietoa seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Medialla voi olla myös päinvastainen vaikutus mainosten ja pornografian takia. Nämä voivat antaa vääristyneen tai väärän kuvan seksuaalisuudesta. Nuoren hyvä itsetunto ja mediakriittisyys auttavat nuorta tarkastelemaan Internetin tarjoamaa tietoa. Medialla on suuri vaikutus mielikuvien rakentamisessa ja se luo helposti paineita nuorille.

Media ei tästä syystä voi olla ainoa seksuaalisuuskasvatuksen muoto. Nuori tarvitsee tukea median mallien kyseenalaistamiseen.

Perinteinen vuorovaikutuksellinen seksuaalikasvatus toimii median vastapainona. Internetin hyödyntämistä seksuaalikasvattajana käsitellään luvussa 4 Internetohjaus. Seksuaalisuus opittiin tiedon lisääntyessä näkemään positiivisena asiana. Seksuaalikasvatuksen opettaminen on kuulunut suomalaiseen opetussuunnitelmaan vuodesta alkaen. Seksuaalitietojen leviämistä edistivät myös vuoden aborttilaki ja vuoden kansanterveyslaki, jossa perhesuunnittelu- ja ehkäisypalveluista tuli osa terveyskeskusten ja kouluterveydenhuollon toimintaa.

Pokin ja Poikolaisen opinnäytetyöstä käy ilmi, että nuoret pitävät kouluterveydenhoitajaa merkittävänä seksuaalikasvatuksen toteuttajana kouluissa. Parhaimpaan opetustulokseen päästään, kun kouluterveydenhoitaja antaa seksuaalikasvatusta yhdessä terveystiedon opettajan kanssa. Terveydenhoitajaan luotetaan ja häneltä saatuihin tietoihin uskotaan, jolloin terveydenhoitaja on avainasemassa nuoren seksuaalikasvattajana.

Ajankohtaiset tiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä toimiessa seksuaalikasvattajana. Terveydenhoitajan tuleekin huolehtia tietojensa säännöllisestä päivittämisestä. Myönteinen asenne seksuaalisuuteen ja siitä puhumiseen edesauttavat nuoria suhtautumaan seksuaalisuuteen luontevana osana elämää.

Terveydenhoitajan on muistettava, että omat mielipiteet eivät saa näkyä työssä, sillä nuoret omaksuvat etenkin negatiiviset asenteet helposti. Nuorille on luotava turvallisuuden tunne, jotta he uskaltavat puhua aroista aiheista. Heitä tulisi kannustaa keskustelemaan seksuaalisuudesta luonnollisena asiana. Yksityisyys seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa on myös tärkeää, samalla mahdollisia ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä tulee purkaa.

Jos tarve lähtee nuoren toiveista, pystytään antamaan yksilöllistä apua ja vastaamaan nuorten muuttuviin elämän- ja kehitysvaiheisiin. Myönteisellä suhtautumisella seksuaalisuuteen on vaikutusta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Nuorilta kannattaakin kysyä toiveita seksuaalikasvatuksen järjestämisessä, jotta he voivat olla aktiivisesti mukana seksuaalikasvatuksen toteuttamisessa ja arvioinnissa. Terveydenhoitajan tehtävänä on toimia nuorten välisen mielekkään keskustelun herättäjänä.

Asianmukaisen sanaston hyödyntämisellä nuorille ei jää epäselvyyksiä seksuaaliasioista. Monipuoliset opetusmenetelmät auttavat jokaista oppijaa sisäistämään seksuaalisuuteen liittyvät asiat. Tytöillä ja pojilla on erilaiset tarpeet ja huolenaiheet liittyen seksuaaliterveyteen.

Tämän takia on hyvä erottaa tytöt ja pojat toisistaan seksuaalikasvatuksen ajaksi, jotta kaikki kysymykset tulevat esille. Olisi hyvä, että ryhmillä olisi omaa sukupuolta edustava aikuinen mukana. Kasvatuksen apuna on hyvä hyödyntää moniammatillista työskentelyä, jotta nuoren ympärillä on hyvä tukiverkosto. Järjen avulla opitaan uusia asioita, ymmärretään ja omaksutaan tietoa eri tavoin. Erilaiset kokemukset, ymmärrys ja tunteiden hallitseminen, ovat myös tärkeitä oppimisen kannalta.

Silmin nähtävä muutos tapahtuu biologisella tasolla, kun jokainen nuori kehittyy mieheksi ja naiseksi omassa tahdissaan. Seksuaalisuus kehittyy koko elämän ajan tiettyjen kehitysvaiheiden kautta.

Väestöliiton seksuaaliterveysklinikan asiantuntijat ovat kehittäneet niin kutsutut seksuaalisuuden portaat, jotta näitä kehitysvaiheita on helpompi hahmottaa. Portaat koostuvat yhdeksästä askeleesta. Tämän takia jokaisen kannattaisi pysähtyä pohtimaan omaa portaikkoaan, jotta kehitys tapahtuisi turvallisesti.

Useimmiten käy niin, ettei portaita käydä järjestyksessä läpi, vaan joidenkin portaiden yli hypitään ja palataan takaisin. Tärkeintä kuitenkin on, että jokainen porras tulee käytyä läpi. Näin opitaan virheistä ja ymmärretään portaiden järjestyksen merkitys. Pikkulapsivaiheeseen kuuluu ensimmäinen porras, murrosikävaiheeseen kuuluu portaat ja viimeinen porras kuuluu rohkaistumisen ja varhaisaikuisuuden alaluokkaan.

Seksuaalisuuden portaat Ensimmäinen porras: Tämän portaan tehtävänä on opetella rakastumista ja pettymyksestä selviytymistä. On hyvin yleistä, että suuri osa leikki-ikäisistä lapsista rakastuu joko jompaankumpaan vanhempaansa tai johonkin muuhun tärkeään aikuiseen. Tämä on täysin normaalia ja tervettä. Lapselle on kuitenkin hyvä kertoa, että tämä vaihe menee ajan myötä ohi. Lapsi kokee pettymyksen tunnetta, kun hän ei voikaan mennä isän tai äidin kanssa naimisiin. Lapsi ei osaa tehdä eroa sukupuolten tai sukupolvien välille, joten lapsi on helposti hyväksikäytettävissä.

Aikuisen tulee vetää turvallinen raja:. Idolirakkaus Haaveilu ja ihastumisen kokeminen kuuluu tämän portaan tehtäviin. Nuori oppii käsittelemään näitä tunteita.

Idolirakkauden kohteeksi muodostuu useimmiten jokin julkisuuden henkilö: Idolirakkaus voi olla lievää fanittamista tai se voi johtaa jopa palavaan rakkauteen idolia kohtaan. Sukupuolella ei ole väliä. Idolirakkaus on turvallista, koska se perustuu mielikuvitus- ja haavemaailman luomiseen. Useimmiten nuoren huoneen seinät ovat täynnä idolinsa julisteita, päiväkirjaan kirjoitetaan rakkaudentunnustuksia ja unelmoidaan idolin kohtaamisesta muun muassa unien kautta.

Idoliin on usein helppo samaistua, mikä korostaa rakastumisen tunnetta. Riskinä tälle rakkaudelle on muun muassa idolin mahdolliset huonot elämäntavat ja toimintamallit, joita nuori voi kopioida. Rakkaus on hyvä jättää unelmoinnin asteelle eikä miettiä sitä henkilökohtaisella tasolla. Tuttu salattu Jossain elämän vaiheessa ihminen ihastuu tai rakastuu lähipiirissä olevaan ihmiseen. Tämän portaan tarkoituksena onkin opetella sietämään näitä tunteita tuttua ihmistä kohtaan.

Tutuilla ihmisillä tarkoitetaan muun muassa opettajaa, parasta kaveria, kaupankassaa tai valmentajaa. Ihastuksen kohde saattaa muuttua nopeasti ja kohteita voi olla useita. Ihastuksen sukupuolella ei ole väliä, eikä tämä kerro aikuisuuden seksuaalista suuntautumista. Tässä vaiheessa ihastuksen kohde pidetään omana tietona, eikä siitä kerrota edes parhaalle kaverille. Myös tässä portaassa haaveilu ja unelmointi ovat tyypillisiä.

Moni homoseksuaalinen ihminen on tällä portaalla heteroa pidempään tai pysyttelee tällä jopa lopullisesti. Vaikka homovastaisuudesta on päästy jo melko hyvin eroon, voi osalle ihmisille silti olla vaikeaa myöntää kaikille heidän seksuaalista suuntautumistaan.

Tähän on vuosien varrella tullut muutos. Jokaisella on oikeus elää ja rakastaa. Kaverille kerrottu Tällä portaalla ihastuksen kohde ei jää enää pelkästään omaan tietoon, vaan tällöin opitaan uskallusta ja luottamusta kertomalle tutulle ihmiselle tunteistaan. Asia ei ulotu ihastuksen kohteen korviin, vaan se jää salaisuudeksi kaverin kanssa. Ihmisen tunne-elämä on kehittynyt sille asteelle, että hän voi antaa toisen ihmisen arvioida näitä tunteita.

Kaverille kertominen kertoo tuen hakemisesta ja hyväksymisestä toiselta omille tunteilleen. Ihastuminen on nähtävä hyvänä asiana ja siitä on hyvä puhua. Itsetunnon ja luottamuksen lisääntyessä voi astua. Kaikille ystäville ei voi uskoutua, joten on osattava itse arvioida, kenelle voi avautua tunteistaan.

Ystävyyssuhteiden kautta opetellaan muun muassa rakastumisen sietämistä, pettymystä ja ristiriidoista selviytymistä. Tykkään susta Tunteiden ilmaiseminen toiselle ihmiselle voi aluksi tuntua haastavalta ja vaikealta. Tämän takia viides porras on tehty kyseisen asian harjoittelemiseen. Portaan toisena tärkeänä tehtävänä on pohtia selviytymisen keinoja vastoinkäymisistä, kuten ihastuksen kieltävä vastaus. Tällä asteella ollaan valmiita kuulemaan ihastuksen vastaus, oli se mikä tahansa.

Kun viesti on saatu kohteelle, tavalla tai toisella, on tunne mitä ihmeellisin. Nuori kokee ehkä ensimmäisen itsenäistymisen tunteen, kun hän on päässyt haaveilemaan aikuisesta elämästä. On yleistä, että tämän vaiheen seurustelusuhde ei kehity läheiseksi ja seurustelu alkaa ystävyydestä. Näin ollen kyse ei ole useimmiten läheisyydestä, sillä se olisi jo liian paljon yhdellä kertaa. Ensimmäiset kokemukset eivät usein kestä kovin kauaa.

Tunnin, päivän tai kolmen viikon kuluttua suhde saattaa kariutua. Seurustelusuhteen jälkeen voidaan yleisimmin palautua takaisin normaaliin ystävyyssuhteeseen. Joka tapauksessa kyseessä oli ensimmäinen, oikea seurustelukokemus ja pian tätä seuraa uusi. Käsi kädessä Tämän portaan päätehtävänä on oppia ymmärtämään toista ihmistä suhteessa itseensä. Tällöin opetellaan seurustelun pelisääntöjä, ilmaistaan rakkautta, siedetään ja ilmaistaan pettymyksen tunteita.

Tätä porrasta pidetään kenties tärkeimpänä kehitysvaiheen portaana, joka vaikuttaa kaikkiin tuleviin seurustelu- ja parisuhdekokemuksiin. Tämän portaan aikana nuori saa vastarakkautta tunteilleen ja ilmaisee omia tuntemuksia toiselle. Seurustelua ei pidetä keneltäkään salassa, joten omat tunteet toista kohtaan halutaan kertoa eteenpäin. Sukupuolista viettiä ei välttämättä ole, vaan toisen kädestä pitäminen riittää.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei voimakkaita eroottisiakin tuntemuksia tulisi parille. Tällä portaalla ei kuitenkaan niitä vielä toteuteta, koska se tuntuu vieraalta ja ehkä jopa ällöttävältä. Eroottiset tuntemukset toisen kanssa pidetään usein omana tietonaan ja niitä halutaan käsitellä yksin. Haaveilu, mielikuvitus ja fantasiat auttavat näiden tunteiden käsittelyssä ja nuori saattaakin kokea kiihottumista ensimmäistä kertaa elämässään. Oman kehon toiminta alkaa kiinnostaa entistä enemmän ja itsetyydytys tulee luontevana asiana elämään, jota halutaan harjoittaa omassa rauhassa.

Tämän takia läheisen ihmisen on otettava nämä pettymyksen, surun, vihan, suuttumisen ja loukkaantumisen tunteet todesta. Näistä kuitenkin selviää, jos on jo aikaisempaa kokemusta kyseisten tunteiden läpikäynnistä. Oppi on voinut tulla joko vanhempia seuraamalla tai omasta hyvästä ystävyyssuhteesta. Mitä helpommin nuori osaa pukea tunteitaan sanoiksi, sitä vähemmän niitä tarvitsee purkaa teon kautta. Jos puhe ei tunnu riittävän, kannattaa miettiä esimerkiksi kirjoittamista päiväkirjaan tai kuuntelemalla musiikkia.

Jokaisella on omat keinonsa, millä tavoin saa itselleen parhaan mahdollisen tunteen. Suudellen Tällä portaalla rakkauden tunteita osoitetaan suutelemalla ja opitaan ottamaan toisen tuntemukset huomioon. Suuteleminen ja kiihottuminen eivät enää tunnu ällöttävältä, vaan se ymmärretään normaalina asiana. Suutelu, halaukset ja kädestä pitäminen ovat erilaisia tapoja osoittaa kiintymystä ja välittämistä toisesta. Suutelu ei tuntuisi hyvältä, ellei nuorella olisi rakkauden tunnetta toiseen ihmiseen.

Toisen tuntemusten lisäksi opitaan tuntemaan myös toista ihmistä. Oma keho on saattanut tulla tutuksi itsetyydytyksen avulla. Enää kiinnostuksen kohteena ei ole oma keho, vaan halutaan oppia tuntemaan toisen ihmisen ajatuksia ja tuntemuksia. Tälle vaiheelle on tyypillistä, että osataan yhdistää kiintymys, rakkaus ja tunteiden ilmaisu, jotta voidaan kokea nautintoa. Useimmille riittää silti vielä kädestä pitäminen, halailu ja yhdessä lähekkäin oleminen.

Oman kehon intiimit alueet tuntuvat tässä vaiheessa vielä yksityisiltä, eikä niihin anneta toisen koskea. Suudellessa saattaa tuntea kiihottumista sukuelimissä, mikä viimeistään herättää mielenkiinnon itsetyydytykseen. Väestöliitto h; Väestöliitto f. Mikä tuntuu hyvältä Toisen ihmisen kanssa kiihottuminen, nautinto ja jopa orgasmi kuuluvat tämän portaan tehtäviin. Seurustelusuhteessa siirrytään vaiheeseen, jossa tutustutaan ja kokeillaan toisen ihmisen kehoa.

Hellyyden ja nautinnon vastaanottamisen opettelu kuuluu myös tämän portaan tehtäviin. Omaan kehoon kannattaa tutustua etukäteen ennen ensimmäistä yhdyntää, jotta tietää mistä saa nautintoa ja mielihyvää ja näin pystyy nauttimaan siitä myös kumppanin kanssa sekä hyväksymään oman kehonsa juuri sellaisena kuin se on.

Nuorella on vielä tämän portaan kohdalla estoja ja varovaisuutta. Esimerkiksi omaa kehoa ei vielä uskalleta näyttää toiselle. Tässä vaiheessa yhdyntä ei vielä ole ajankohtaista, mutta on silti tärkeätä osata puhua kumppanilleen seksiin liittyvistä peloista ja kysymyksistä.

Mitä kauemmin ollaan oltu käsi kädessä -vaiheessa, sitä helpompaa on jutella kumppanille näistä asioista. Tärkeintä on saada kummallekin osapuolelle tunne, ettei toisen käyttäytyminen loukkaa millään tavalla.

Myöhemmässä elämässä tulee olemaan hankaluuksia, ellei itsemääräämisoikeus toteudu. Nuoren tulee uskaltaa sanoa ei, mikäli hän ei vielä ole valmis yhdyntään. Rohkaistuminen rakasteleminen Tämän portaan tavoitteena on uskaltautua tekemään omat valinnat ja päätökset, jotta vastuun kantaminen omasta elämästään on mahdollista. Omat siivet ovat jo niin kantavat, ettei nuori tarvitse enää vanhempien apua.

Rohkeuden lisääntyessä nuori on valmis heittäytymään ja nauttimaan toisen ihmisen läheisyydestä, rakkaudesta ja hellyydestä. Jotta tämä on mahdollista, nuorella tulee olla läheinen rakkaussuhde kumppaniin. Parisuhdetaitojen tulisikin olla jo aikuisen seurustelutaitojen tasolla, jotta suhde on mahdollista syventyä tälle asteelle. Seksin harrastaminen ensimmäistä kertaa tuo monelle nuorelle paineita. Itsellä on valinta, millaisen ensimmäisen kerran kokemuksen haluaa itselleen ja kumppanilleen.

Ennen seksistä puhumista, tulee olla tietoinen, mikä merkitys seksillä on omalle hyvinvoinnille ja seksuaalisuudelle. Ensimmäinen yhdyntäkokemus on tärkeä askel kohti aikuisuutta. Se on ainutlaatuinen kokemus, eikä sitä saa takaisin. Molempien parisuhteessa olevien tulee olla portaikossa samassa vaiheessa, jotta mikään ei pelota tai epäilytä. Vain tällä tavalla molemmat voivat olla täysin varmoja kummankin halukkuudesta.

Tulee muistaa, että seksin harrastaminen voi johtaa raskauteen, joten ehkäisyn tulee olla kunnossa, jos ei ole vielä valmis vanhemmuuteen. Suomela , 27 29; Väestöliitto f. Internet-sivuston kohderyhmä kuuluu murrosikävaiheeseen, jolloin he käyvät läpi portaita Murrosiässä on tyypillistä halu kysellä oman kehon muutoksiin liittyviä kysymyksiä. Nuoret käyvät portaita läpi omaan tahtiinsa, jolloin osa nuorista on saattanut jo elää portaiden vaiheet kun osa vasta tutustuu eri portaiden tehtäviin.

Se on mahdollistanut helpon tavan saada kaikenlaista seksuaalisuuteen liittyvää materiaalia kuten neuvoja, informaatiota, terveystietoa ja keskusteluryhmiä. Tietoa voidaan muokata ajankohtaiseksi, mikä pitää tiedot tuoreina.

Tekstin lisäksi voidaan käyttää havainnollistavia kuvia, linkkejä tai liikkuvaa kuvaa. Internet mahdollistaa tiedon saannin kaikille, asuinpaikasta riippumatta. Tämän takia se on erittäin kustannustehokas tapa antaa tietoa. On osattava löytää turvallista tietoa oikeilta, luotettavilta sivuilta. Mäkinen kertoo teoksessaan Internet ja etiikka kirkon palveluksessa toimivan ihmissuhdeasiantuntijan Juha Muilun mielipiteen koskien Inter-.

Muilun mielestä Internet on loistava tapa antaa neuvoja, mutta toimintatavaltaan kuitenkin niin uusi, ettei kaikkia sen tuomia ongelmia ja kysymyksiä ole ehditty pohtimaan. Eettiset kohdat on otettava erityisesti huomioon Internetin kautta neuvomisessa. Kuusisto , 15; Mäkinen , ; Rinkinen , 7. Internetin avulla nuori voi muun muassa pitää yhteyttä kavereihinsa, pelata ja käyttää kunnallisia nuorisopalveluja. Nuorille on suunnattu Internet-palveluita, jotka auttavat heitä esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Sivustoilla on paljon tietoa, keskusteluryhmiä ja muutama palsta, jossa voi kysyä apua ammattihenkilöiltä koskien terveyden edistämistä. Kyseisiä sivustoja on muun muassa Väestöliiton ylläpitämä sivusto Nuoret ja Mannerheimin lastensuojeluliiton ylläpitämä Nuortennetti.

Varsinaista kysymysmahdollisuutta ei ole. Kuusisto , 15 16, 18; Rinkinen , Väestöliiton työntekijä Tuija Rinkinen teki tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli kuvata seksuaaliterveyteen liittyviä nuorten kysymyksiä Väestöliiton Internetpalvelussa. Rinkinen , 15 Hänen tutkimustehtäviinsä kuului ottaa selvää, mitä nuoret kysyvät seksuaaliterveydestä ja millaisista seksuaaliterveysasioista he halusivat lisää tietoa. Taulukko 1 kertoo kyseisen tutkimuksen kysymysten aiheet, määrän ja prosentuaalisen osuuden kaikista kysymyksistä.

Rinkinen , 7, Väestöliiton tutkimuksen kysymykset ja lukumäärät Rinkinen , Nuorten tietämykset seksuaaliterveydestä vaihtelivat suuresti. Seksuaalinen toiminta, mieheksi ja naiseksi kasvaminen sekä raskaus olivat nuorten suurimpina mielenkiinnon kohteina. Tietoa tarvittiin seksuaaliterveyden perusasioista sekä seikkaperäistä että yksityiskohtaista apua.

Kysymyksissä oli paljon yhtäläisyyksiä toistensa kanssa. Nuoret halusivat ammattihenkilön määrittelevän nuoren tilanteen, tilanteen normaalisuuden, tilanteeseen vaikuttavat tekijät, tilanteeseen vaikuttamisen, aikuisten suhtautumisen ja tietoisuuden nuoren asioista ja tilanteen hyväksyttävyyden.

Internetin välityksellä voitiin antaa henkilökohtaista seksuaali-. Internetin välityksellä ei kuitenkaan voida vastata kaikkiin kysymyksiin. Rinkinen , 7 8. Opinnäytetyön tavoitteena oli 1. Opinnäytetyön avulla haluttiin myös tarjota terveydenhoitajille ja terveystiedon opettajille tietoa, mikä nuoria kiinnostaa ja mietityttää, jotta kyseiset asiat voitaisiin huomioida paremmin seksuaalikasvatustunneilla sekä terveydenhoitajan vastaanotolla.

Hellstenin ja Hillukkalan mukaan nuoret toivovat helposti saatavampia seksuaaliterveyspalveluita. Nuoret korostivat salassapitovelvollisuuden tärkeyttä, yksilöllisyyden huomioimista ja pysymistä anonyyminä. Nuoret terveydenhoitajat, jotka olisivat samaa sukupuolta nuoren kanssa, oli myös heidän toiveenaan. Koskimäen ja Matilaisen mukaan nuoret toivoivat, että seksuaalikasvatuksesta vastuussa olevat ihmiset loisivat vapaamuotoisen ilmapiirin, jossa voisi keskustella ja esittää kysymyksiä.

Tutkimuksen avulla haluttiin luoda näihin kaikkiin toiveisiin apuväline Internet-sivuston avulla. Internet-sivut toimivat tässä hyvänä keinona. Näin ollen nuoret pitävät yksityisyytensä ja he voivat kysyä mitä vaan. Moni nuori saattaa miettiä samaa asiaa, mutta kukaan ei uskalla kysyä sitä kasvotusten. Internet-sivujen avulla saavutetaan suuri väkijoukko pienellä vaivalla. Valitulla menetelmällä saadaan yksityiskohtaisia kysymyksiä, joihin voidaan vastata yksilöllisesti.

Kysymyksiä arvioimalla saadaan sekä yksilöllistä että yhteisöllistä tietoa. Tutkijat halusivat tehdä laadullisen tutkimuksen, koska heitä kiinnosti saada tietää, mitkä seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset askarruttavat nykyajan nuoria. Nuorilta haluttiin avoimia kysymyksiä, eikä tämän takia luotu minkäänlaista kyselylomaketta. Tutkimuksessa ei haluttu määrittää nuorille asioita, joita tutkijat itse pitävät tärkeinä.

Tutkimuksen luotettavuutta käsitellään kappaleessa 8. Kyseinen tutkimusmenetelmä voidaan jakaa kahteen alaluokkaan; toiminnallinen osuus ja raportointi. Ensimmäisessä osuudessa hyödynnetään ammatillista taitoa ja tietoa. Olemassa olevan teoreettisen tiedon avulla tuotetaan toiminnallinen osuus. Raportin avulla sanallistetaan toiminnallisen osuuden lähtökohdat, tausta, toimeksiantaja, kohderyhmä ja tavoitteet.

Toiminnallisen menetelmän avulla pystytään muun muassa täsmentämään, kehittämään ja uudistamaan tutkimuksen alla olevaa asiaa. Selvitystyö on eräs tiedonhankinnan apuväline toiminnallisessa opinnäytetyössä. Tutkimus tehdään lähinnä selvityksen tekemisenä, koska toiminnallisten opinnäytetöiden selvitys nojautuu useimmiten löyhästi teoriatietoon.

Tutkimuksesta saatu aineisto on aina riippuva ajasta, paikasta, tilanteesta ja kohderyhmästä. Tutkimuksen jälkeen kohderyhmältä saadaan arviointi, jonka avulla voidaan miettiä jatkokehittelyn vaihtoehtoa. Tutkimuksessa päädyttiin toiminnalliseen menetelmään, sillä haluttiin tuoda seksuaalikasvatus nykyaikaan. Nuorten lähettämien kysymysten pohjalta voitiin luoda heille uudenlainen sähköinen tietopankki.

Internetin käyttö nykynuorille on arkipäivää, joten tämän takia toteutustapa oli tälle kohderyhmälle oikea. Internet-sivujen avulla nuoret saavat ajankohtaisimman tiedon helposti ja nopeasti. Analyysiyksikkönä voi olla muun muassa sana, sanayhdistelmä, lause tai ajatuskokonaisuus, kirjain tai sivujen määrä. Sisällönanalyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti Silius Tarkoituksena on saada aineiston sisältämä tieto sanalliseen muotoon ja järjestää aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon.

Ensin kuvaillaan aineisto, jonka pohjalta tehdään päätelmät, jotka selitetään auki. Näillä menetelmillä saadaan aineistosta informatiivinen kokonaisuus aineistosta kerättyjen havaintojen avulla, jotka on kerätty tieteellisiä tapoja noudattaen.

Käsittely perustuu loogiseen päättelyyn ja tulkintaan, jonka avulla tieto saadaan luotua yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Analyysimenetelmää voidaan hyödyntää täysin strukturoimattoman aineiston analysointiin. Tutkimusmenetelmää voidaan jatkaa tuottamalla aineistosta määrällisiä tuloksia muun muassa jakamalla tieto eri aluepiireihin. Tämä ei välttämättä tuo lisätietoa tutkimustuloksiin tai erilaista näkökulmaa, sillä laadullisten tutkimusten aineistot ovat usein pieniä otoksia, eikä tuloksia näin ollen voi yleistää.

Jotta menetelmien käyttäminen on luotettavaa, on asiakirjoja analysoitava systemaattisesti ja objektiivisesti. Herkman , 1; Silius Tutkimuksessa analysoitiin ilmisisältö manifest content , koska ei uskottu kysymysten sisältävän piilossa olevia viestejä. Tutkimuksessa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Kyseiseen tutkimusmenetelmään kuuluu aineiston pelkistäminen, klusterointi ja abstrahointi. Aineiston pelkistäminen voidaan tehdä muun muassa aineiston tiivistämällä tai pilkkomalla osiin.

Klusteroinnilla tarkoitetaan aineiston ryhmittelyä samankaltaisuuden perusteella. Yleiskäsitteen muodostamista pelkistämisellä kutsutaan abstrahoinniksi. Luokittelun periaatteet ja analyysin kulun on tultava esille, jotta tiedetään rajaukset, validiteetti ja reliabiliteetti.

Herkman , 5; Silius Nuorten lähettämät kysymykset käytiin tarkasti läpi ja etsittiin niistä samankaltaisuuksia, jotta ne voitiin jakaa teemoittain erilaisiin ryhmiin.

Yleiskäsitteiden avulla luotiin käsitys kysymyksistä, joita verrattiin jo tiedossa olevaan teoriaan, jotta tutkimuksen avulla voitiin luoda uusi käsitys nuoria askarruttavista kysymyksistä. Aineiston kvantifioinnin avulla laskettiin, kuinka monta kysymystä tuli teemojen alle.

Tällä haluttiin saada laadullisen aineiston tulkintaan erilaista näkökulmaa. Tunnit koettiin erittäin hyödyllisiksi ja nuorille haluttiin samanlainen positiivinen kokemus. Tutkijat halusivat luoda apukeinon, minkä avulla nuoret uskaltaisivat puhua asioista niiden oikeilla nimillä ilman häpeää ja nolostumista.

Idea Internet-sivuista syntyi vähitellen. Toisella tutkijalla oli suhteita Internet-firmaan, joten toteutuksen uskottiin olevan mahdollinen. Tapaaminen sovittiin ohjaajien kanssa ja samalla alkoi yhteistyökoulun etsiminen. Vuonna Väestöliitto järjesti vuotiaille valtakunnallisen seksuaaliterveystietokilpailun. Tutkimuksessa havaittiin selviä eroja tyttöjen ja poikien tietotasojen välillä Apter ym.

Internet-sivujen avulla voidaan helposti kartoittaa nuorten tietoja. Nuoret saavat samat tiedot helposti ja luotettavasti sivuilta, joihin lisätään vastauksia vähintään kerran viikossa. Toiminnallisen opinnäytetyön tekeminen houkutteli opinnäytetyön tekijöitä sen konkreettisuuden vuoksi. Opinnäytetyöprosessi piti sisällään eri vaiheita idean kehittymisestä aina raportointiin ja julkistamiseen asti.

Opinnäytetyön aikajana Opinnäytetyöprosessi käynnistyi alkukeväästä idean kehittymisellä. Idean selkiytyessä tutkijat alkoivat suunnitella tarkemmin toteutusta ja ryhtyivät etsimään yhteistyökoulua opinnäytetyön toiminnallisen vaiheen toteutusta varten. Heinäkuun lopussa lähetettiin Vantaan kaupungille tutkimuslupahakemus ja elokuussa saatiin heiltä myönteinen päätös. Tämän jälkeen otettiin yhteyttä Internet-firmaan Internet-sivujen tekoa varten ja niiden työstäminen alkoi jo elo-syyskuun vaihteessa.

Eräs vantaalainen koulu suostui yhteistyökumppaniksi ja yhteyshenkilöksi saatiin yläkoulun liikunnan- ja terveystiedon opettaja. Hän järjesti tapaamisen kyseisen koulun 9.

Oppilaille annettiin pienet muistilaput, mitkä sisälsivät Internet-sivuston osoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Esittäytymisen myötä nuoret eivät lähettäneet kysymyksiä virtuaaliviidakkoon, vaan he saivat kasvot kysymyksiin vastaajille. Internet-sivut päätettiin avata oppilaille välittömästi tapaamisen päätteeksi, jotta ne jäisivät heille mieleen ja niiden käyttö olisi tuoreessa muistissa.

Internet-sivut olivat auki 9. Vastausten kirjoittamiseen käytettiin useita lähteitä, jotta jokainen löytäisi vastauksista jotain uutta. Vastausten laadun säilyttäminen oli erityisen tärkeää, joten niiden laatimiseen käytettiin paljon aikaa. Kysymyksiä lähetettiin huomattavasti vähemmän kuin oli ajateltu, joten tutkijat saivat luvan ottaa myös samaisen vantaalaisen koulun 8.

Lokakuun lopussa tutkijat kävivät pitämässä samanlaisen esittelyn koulun 8. Internet-sivut olivat avoinna 8. Internet-sivujen sulkeuduttua lähetettyjä kysymyksiä analysoitiin ja tutkittiin, mitkä aihepiirit ovat sellaisia, jotka nuoria kiinnostavat. Joulukuun puolessa välissä tutkijat kävivät koululla esittelemässä niin 8. Heiltä kerättiin myös palautetta palautelomakkeen Liite 1 avulla Internet-sivujen hyödyllisyydestä ja käytettävyydestä. Seksuaaliterveystestin Liite 2 avulla tutkittiin nuorten tietämystä seksuaalisuudesta.

Testi täytätettiin esittelytilaisuuden lopuksi. Internet-sivustolle laitettiin testin oikeat vastaukset esittelytapahtuman jälkeen. Näin kenellekään ei jäänyt epäselväksi seksuaaliterveystestin oikeat vastaukset.

Tammi-huhtikuun aikana keskityttiin raportin työstämiseen ja sen kirjoittamiseen. Tarkoituksena oli luoda mahdollisimman yksinkertaiset ja ulkoasultaan kiinnostusta herättävät Internet-sivut, jotta kysymysten laatiminen olisi oppilaille mahdollisimman helppoa ja samalla mielekästä.

Taustakuvana käytettiin värikkäitä kondomeja, jotka eivät olleet liian kirkkaita, jotta oppilaiden tarkkaavaisuus pysyi oikean asian ympärillä.

Mikäli sivut vaikuttaisivat nuorten mielestä haastavilta, he eivät haluaisi tehdä kysymyksiä. Taustaväriksi laadittiin valkoinen, jotta värikäs teksti tulisi paremmin esille. Sivuilla käytettiin samoja päävärejä, jotteivät sivut olisi epämukavat.

Sivuille ei laitettu irrallisia kuvia, jotta sivujen tarkoitus ei unohtunut. Internet-sivujen etusivu Internet-sivustolle luotiin käyttäjätunnus ja salasana, jotta ulkopuoliset eivät päässeet kirjoittamaan kysymyksiä sivustolle. Sivustoa ei laitettu hakukoneiden löydettäväksi, jotta sivustolle ei eksyisi ulkopuolisia henkilöitä. Kysymystä laadittaessa oli kerrottava oma sukupuoli, mutta muuten kysymyksen kirjoittaminen oli täysin avointa.

Yhteystietojen kohdalle laitettiin tutkijoiden yhteinen sähköpostiosoite, johon nuorten kysymykset saapuivat automaattisesti. Sivuilla oli myös kuva tutkijoista, jotta nuorilla oli tunne, että oikeat ihmiset vastaavat heidän kysymyksiinsä. Opettajia varten tutkijat olivat laittaneet myös tutkimuksen ohjaajien yhteystiedot sivustolle.

Ainoastaan neljä kysymystä oli aiheettomia. Pojilta tuli yhteensä 11 kysymystä. Sivuston sulkeuduttua kysymykset jaettiin sisällön pohjalta kahdeksaan aihepiiriin.

Kysymykset olivat hyvin konkreettisia ja yksityiskohtaisia. Ensimmäinen kysymys tuli tutkijoiden yhteiseen sähköpostiin, sillä kysyjä koki kysymyksen liian araksi laitettavaksi sivustolle. Hänelle vastattiin henkilökohtaisesti ja saatiin lupa kysymyksen julkaisemiseen muokkauksen jälkeen. Pojat olivat kiinnostuneita sukupuolielinten koosta ja he halusivat tietää, mikä on normaalia.

Kysymyksenä oli myös erektion puute ja karvatupentulehdus. Eräältä tytöltä tuli kysymys kuukautiskierron säännöllistymisestä. Ehkäisyasioista tuli kysymyksiä ainoastaan kondomiin liittyen. Haluttiin tietää kondomin käytöstä ja siitä, mistä niitä voi hankkia. Tyttöjen yleisimmät kysymykset olivat raskaaksi tuleminen ja seurustelu.

Haluttiin tietää, voiko anaaliseksistä tulla raskaaksi ja milloin raskaustestillä voi todeta olevansa raskaana. Tytöt halusivat neuvoja hellyyden osoittamiseen ja seksistä puhumiseen kumppanin kanssa. Nuoret halusivat myös kysyä tutkijoiden mielipidettä, voiko teini-ikäinen seurustella vakavasti. Itsetyydytyksestä tuli kysymyksiä sekä tytöiltä että pojilta.

Itsetyydytys ei ollut käsitteenä tuttu ja nuoret halusivat kysyä, miten se tehdään. Välineet itsetyydytykseen kiinnostivat myös. Eräs kysymys tuli koskien seksin määritelmää. Sekä pojalta että tytöltä tuli kysymys, milloin nuoren kannattaa aloittaa seksielämä.

Muuan poika oli kiinnostunut seksielämän aloittamisesta, mutta hän kaipasi apuja kumppanin hankkimiseen. Kysymykset aihepiireittäin Kysymyksiin vastaaminen Kaikki kysymykset tulivat tutkijoiden yhteiseen sähköpostiin, jota molemmat pystyivät lukemaan päivittäin. Oppilaille oli luvattu vastata viikon sisään, mutta yleisesti ottaen nuoret saivat vastauksen kolmen päivän sisällä. Vastauksiin vastattiin sekä yhdessä että erikseen.

Ennen kysymyksen julkistamista sivuilla, kysyttiin toisen tutkijan mielipide vastauksen laadusta ja luotettavuudesta. Vastausten laatimisessa käytettiin lähteitä, jotta nuorille pystyttiin tarjoamaan luotettavaa ja oikeaa tietoa.

Kysymyksiin vastattiin hyvin yksityiskohtaisesti, sillä nuorilla ei ole vielä aikuisen omaavaa elämänkokemusta, joten asiat tulee selittää heille tarkemmin. Vastauksissa huomioitiin myös terveyden edistämisen näkökulma. Esimerkiksi kysymyksessä 8 Liite 5 tyttö kysyi, milloin raskaustestin voi tehdä, jos on ollut suojaamattomassa yhdynnässä. Kysymyksen vastauksessa on lopuksi muistutettu ehkäisyn käytöstä sekä kondomista sukupuolitauteja ehkäisevänä ehkäisymenetelmänä.

Kaikki lähetetyt kysymykset sekä niiden vastaukset ovat liitteinä. Arviointeja saatiin yhteensä palautekyselyn ja tietovisan avulla. Palautekysely Liite 1 oli monivalintakysymyskaavake, jonka lopussa oli vapaata tilaa sanalliselle palautteelle.

Palautekysely jaettiin kaikille nuorille yhtä aikaa kysymysten julkistamistilaisuudessa. Jokaiseen kysymykseen tuli valita ainoastaan yksi vaihtoehto.

Ohjeistus tähän annettiin suullisesti. Palautteet kerättiin opettajien avustuksella tilaisuuden jälkeen. Tulokset on purettu kuvioihin 2, 3, 4 ja 5. Kuviossa 2 on kuvattu Internet-sivujen käytettävyys, kuviossa 3 on kuvattu vastausnopeuteen tyytyväisyys, kuviossa 4 havainnoidaan uuden tiedon lisääntyminen ja kuviossa 5 on kuvattu tulevaisuuden mahdollisuudet kyseiselle palvelulle.

Ohjauksesta huolimatta joihinkin kysymyksiin oli vastattu väärin, joten ne näkyvät kuvioissamme tulkinnanvaraisina. Internet-sivujen käyttö Palautekyselyn ensimmäisessä kysymyksessä Kuvio 2 haluttiin selvittää, olivatko nuoret käyneet sivuilla.

Suurin osa oppilaista ei käynyt sivustolla ollenkaan. Samalle nuorelle tulee kaksi kertaa käyntejä, jos hän ensin käy kirjoittamassa kysymyksen ja tämän jälkeen käy lukemassa sen.

Toisessa ja viidennessä kysymyksessä tutkittiin nuorten aktiivisuutta Internet-sivuston suhteen. Viidennen kysymyksen laadinnassa oli käynyt virhe. Vaihtoehdoista puuttui kohta, jossa pystyi valitsemaan En käynyt ollenkaan sivustolla. Moni nuori olikin lisännyt tämän kohdan itse ja tämän takia myös tämä vaihtoehto lisättiin tuloksiin jälkeenpäin. Moni nuori onkin saattanut laittaa viidennessä kysymyksessä vastauksensa kertaa -kohtaan.

Molemmissa kysymyksissä ison osuuden täyttivät nuoret, jotka eivät olleet käyneet sivustolla ollenkaan. Tässä saattaa kuitenkin olla virhe, koska kaikki eivät ole löytäneet itselleen sopivaa kohtaa.

Kysymyksillä 3 ja 4 haluttiin tutkia vastaajien osaamista. Kysymyksellä 4 tutkittiin nuorten mielipiteitä kysymysten selkeydestä. Tämä vahvistaa, että nuoret ovat vastanneet totuudenperäisesti kysymyksiin. Kuten edellisessä kysymyksessä, noin kymmenes piti kysymyksiä epäselvinä. Kysymyksiin vastaaminen Kysymyksellä 6 Kuvio 3 haluttiin selvittää nuorten tyytyväisyys vastausnopeuteen.

Tässäkin kohdassa suurin osuus muodostuu nuorista, jotka eivät ole käyneet sivuilla ollenkaan. Kysymyksessä 7 haluttiin tutkia nuorten mielipidettä sivuston helppokäyttöisyydestä. Uusi informaatio sivuston avulla Kysymyksillä 8 ja 9 tutkittiin sivuston lisäarvoa nuorten tietoisuuden lisääjänä. Kysymyksen 8 Kuvio 5 mukaan vain reilu kymmenesosa on saanut uutta tietoa sivuston avulla. Samanlainen tulos on myös kysymyksessä 9, jossa tutkittiin sivuston hyötyä nuorelle.

Suurin osa palautteesta oli positiivista ja kiittävää. Nuoret toivottivat myös tutkijoille onnea jatkoa ajatellen. Toinen suuri osuus palautteesta oli aiheetonta. Kaksi nuorta kertoi, että pitivät sivuston ideasta, mutta toinen ei ollut saanut aikaiseksi käydä sivustolla ja toinen koki sivuston vaikeaksi löytää. Eräs nuori oli sitä mieltä, että useampi olisi esittänyt kysymyksiä, jos mitään vastauksia ei olisi julkaistu.

Seksuaaliterveystestin Liite 2 avulla halusimme tutkia nuorten tietoa seksuaalisuuteen liittyviin asioihin, jotta pystyttiin tarkistamaan, onko sivuston vastauksia käyty lukemassa tai ovatko asiat jo ennestään tuttuja. Kysymysten laatimiseen hyödynnettiin Kettusen tekemää Testaa tietosi osiota. Kettunen , Osa oli jättänyt vastaamatta kysymyksiin tai oli vaikea ottaa selvää, mikä vaihtoehto oli valittu.

Nämä tulokset on laitettu tulkinnanvaraisiksi. Kysymyksellä 1 haluttiin tutkia, kuinka paljon nuoret tietävät miesten sukupuolielimistä. Kysymys on koettu haastavaksi, koska prosenttiosuudet ovat hyvin lähellä toisiaan. Hieman suurempi osuus on tiennyt, että vasen kives roikkuu yleensä alempana kuin oikeanpuoleinen kives. Kysymys vahvistaa tietoa nuorten tietämättömyydestä sukupuolielimiä kohtaan.

Kysymyksillä 2 ja 3 tutkittiin nuorten tietämystä murrosiän kehonmuutoksista. Kysymykset laitettiin koskemaan tyttöjä, koska ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin poikien sukupuolielimistä. Suurin osa nuorista on vastannut oikein koskien naisen rintoja käsittelevään kysymykseen. Samaten suurempi osa on osannut vastata oikein koskien kuukautisten rajoittavuutta. Sekä tytöltä että pojalta tuli kysymys koskien itsetyydytystä. Kysymykset 4 ja 5 mittasivat nuorten tietämystä kyseisestä asiasta.

Vajaat puolet nuorista tiesivät, ettei masturbointi eli itsehyväily, ole vahingollista. Samaten nuoret tiesivät, että masturbointia tekevät lähes kaikki, paitsi ankarimman selibaatin valinneet. Ilmeisesti ongelmana on, kuinka itsetyydytys tehdään. Kuudennessa kysymyksessä testattiin biologian tietämystä. Yli puolet nuorista tiesi tämän väitteen pitävän paikkansa. Kysymyksillä 7 ja 8 haluttiin tutkia tietämystä ehkäisystä. Kysymykset oli huonosti aseteltu, jolloin nämä tulokset eivät ole luotettavia.

Jos vaihtoehdot olisivat olleet Totta vai tarua, nuorten olisi ollut helpompi vastata näihin kysymyksiin. Sama kohta on kysymyksessä 8. Moni nuori olikin kirjoittanut kysymyksen viereen kirjallisen vastauksen, mistä saatiin kuva oikeasta tietämyksestä, vaikka testin tulos ei tätä kuvaa täysin annakaan.

Kysymyksessä 7 puolet nuorista on vastannut oikean vastauksen. Seuraavassa kysymyksessä vajaa puolet ovat tienneet, että jo ensimmäisessä sukupuoliyhteydessä voi tulla raskaaksi, ellei käytä ehkäisyä. Viimeisen kysymyksen avulla mitattiin nuorten mielipidettä hyvästä sukupuolisuhteesta, johon yleisen olettamuksen mukaan kuuluu luottamus.

Suurin osa nuorista oli sitä mieltä, että hyvä sukupuolisuhde on mahdollinen ainoastaan, jos luottaa toiseen ihmiseen. Yleiskuvana testistä jäi olettamus, että testissä kysytyt asiat ovat nuorilla hyvin tiedossa. Analyysimenetelmää käytetään suunnitteluvaiheessa, jotta huomataan ja osataan ottaa huomioon mahdolliset uhkatekijät ja heikkoudet. Näin pystytään ohjaamaan prosessia oikeaan suuntaan. SWOT-analyysia käytettiin tutkimuksessa, jotta pystyttiin arvioimaan omaa toimintaa ja Internet-sivujen tarpeellisuutta.

SWOT-taulukko Opinnäytetyön suurimpina vahvuuksina ovat motivaatio työn tekemiseen ja sen ympärille kerätyt hyvät lähteet aiheesta. Tutkijoiden kiinnostus nuorten terveyden edistämiseen auttoi. Poikien oma opas Opas on opinnäytetyömme kehittämistehtävän osa. Kunnioitus, Kumppani, Kumi Tietoa murrosiästä, seurustelusta, seksistä, ehkäisystä ja sukupuolitaudeista. Seksi ja Seurustelu Sanasto Sisältö Ystävyys ja seurustelu 3 Kehonosat 4 Seksuaalisuus 6 Seksi ja itsetyydytys 8 Turvallinen seksi ja ehkäisy 10 Seksuaalinen hyväksikäyttö 12 2 Ystävyys ja seurustelu Poikakaveri.

He ovat seurustelleet parisen kuukautta. He olivat olleet yhdynnässä ensimmäistä kertaa eräissä bileissä, joissa he olivat myös juoneet. Raskauden ehkäisy Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Jokaisella on oikeus saada oikeaa tietoa ja neuvontaa raskauden ehkäisyn keinoista sekä niiden hyödyistä,. Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi Väestöliitto 1.

Luku Suomen laki, parisuhde ja seksuaalisuus Väestöliitto Sanasto: Erilaiset seksitavat ja niihin liittyvät seksitautiriskit Tehtävän tarkoitus: Oppia, että seksitapoja on paljon erilaisia ja huomioida eri seksitapoihin liittyvät. Kosketa mua Sähköinen opas seksuaalisuudesta raskauden aikana Lukijalle Onnea, perheeseenne on tulossa vauva! Keho muuttuu raskauden myötä, joten saatat kokea epätietoisuutta raskauden tuomien muutosten.

Kondomi Kondomi on ehkäisyväline. Kondomi ehkäisee raskauden ja se ehkäisee myös seksitautien tarttumisen, kun käytät kondomia oikein. Kondomia kutsutaan myös kortsuksi tai kumiksi. Tytöksi ja pojaksi kasvaminen Seksuaaliterveysopas päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville Opinnäytetyö, Mikkelin ammattikorkeakoulu Esipuhe Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa.

Seksuaaliterveys opiskeluterveydenhuollossa Karelia-amk opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja Anita Väisänen Yksi seksuaaliterveyden määritelmä Seksuaalisuus on seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen,. Tupakan tai tulen pyytäminen oli takuuvarma tapa rikkoa jää ulkotapaamispaikoilla. Fennian tupakkarasian kansi vuodelta Myös Torsten Ekmanin Suomen kaarti -kirjasta löytyy tiettyjä mainintoja, jotka ovat linjassa Dodo Parikasin Tukholma-kuvausten kanssa.

Sotilaiden näkyvyydestä luvun Helsingissä Ekman toteaa näin: Ekman puhuu myös kasarmielämän kuluttavuudesta ja yksitoikkoisuudesta, johon sotilaat hakivat vaihtelua juopottelemalla ja käyttäytymällä kaupungilla muutenkin epäsotilaallisesti. Sotilaita esimerkiksi kiellettiin anelemasta almuja kaupunkilaisilta, mikä puhuu paljon heidän heikosta rahatilanteestaan. Ekmanin kirjasta osui silmään myös tieto, jonka mukaan sotilaita ja alipäällystöä kiellettiin keväällä istumasta Esplanadin puiston penkeillä järjestyshäiriöiden ehkäisemiksi.

Dodo Parikasin Tukholma-tutkimuksesta ilmeni nimittäin myös se, että sotilaiden liikkumisen rajoittamista perusteltiin usein nimenomaan juopottelun ja järjestyshäiriöiden ehkäisyllä, mutta sattumoisin kielletyt alueet olivat myös keskeisiä prostituutioreittejä.

Tässä yhteydessä on mahdotonta muuta kuin spekuloida, missä määrin Espan penkeillä pyöri luvun loppupuolella myös homoja sotilaita riiaamassa, mutta Tähtitorninmäellä heitä ainakin riitti aikalaiskuvausten perusteella. Vaikka Suomen kaarti lakkautettiin vuonna , Tähtitorninmäki säilyi homojen suosiossa vielä vuosikymmeniä sen jälkeen. Opiskelijapojan mukaan Tähtitorninmäki oli luvun lopulla kaupungin suosituin kohtauspaikka Hankkijan talon ympäristön [ks.

Tähtitorninmäkeä suosittiin varsinkin alkusyksystä ja keväällä, kun siellä oli penkkejä ja puistoa mihin mennä, jos ei voinut kotiin ketään viedä. Homojen iltakierrosten vetonaulana oli täälläkin katiskamallinen peltipisuaari, joka sijaitsi Saksalaisen kirkon luona Ruotsalaista normaalilyseota vastapäätä.

Tähtitorninmäen homoelämän kuvauksia löytyy myös F. Eeva-Liisa Jaakkola sekä Laaksosen vuonna antamasta haastattelusta, josta Kati Mustola on julkaissut otteita Tom of Finland — ennennäkemätöntä -kirjan artikkelissaan. Viime jaksossa kuljimme jo Laaksosen jalanjäljissä sodanaikaisessa Espan puistossa, ja sieltä hänen kävelyretkensä johtivat usein Tähtitorninmäelle.

Kansainväliselle lukijakunnalle tehdystä elämäkerrasta löytyy myös iltakierrosten tarkka reittikuvaus: Laaksosen vuonna antamasta haastattelusta ilmenee, että Tähtitorninmäki osoittautui merkittäväksi paikaksi myös hänen taiteilijuutensa kannalta. Laaksoselle seksi oli seksiä ja politiikka politiikkaa. Poika Tähtitorninmäellä , — Tom of Finland — ennennäkemätöntä -kirjan kuvitusta.

Alla Ilta-Sanomien kuva samaisen pisuaarin purkamisesta 9. Kaartilaisia, natseja, sovjetteja ja kultamitalivartaloita… Huh huh, ei ole Tähtitorninmäki kuin ennen! Tänä kesäkuisena lauantai-iltana puistossa on minun lisäkseni vain pari kännäävää teinipoikaa eikä yhtään mitään sutinaa.

Tähtitorninmäen homoelämä hiipui ilmeisesti —lukujen vaihteessa sen  jälkeen, kun puiston pisuaari purettiin. Ilta-Sanomat jopa uutisoi purkamisesta 9. Lehden mukaan purkamispäätös oli herättänyt toisissa vastustustakin, koska peltinen käymälä oli totuttu näkemään samalla paikalla yli puolen vuosisadan ajan.

Jutussa todetaan niin ikään, että vanhoja käymälärakennuksia oli vuonna purettu jo Hesperian puistosta ja Pohjoisrannasta, ja syyn väitetään olleen sama: Homoihin viitataan myös Hesperian puiston pömpelien purkupäätöstä koskevassa  uutisessa, jonka  Helsingin Sanomat julkaisi Kaikesta päätellen purkaminen teki tehtävänsä, koska  Tähtitorninmäkeä  saati Hesperian puistoa ei sen jälkeen enää juuri mainita homojen ulkotapaamispaikkoja koskevissa jutuissa.

Liikenne siirtyi yksinkertaisesti muualle. Tuomen ja syreenin välissä. Ruotsalaiset tapaavat sanoa, että alkukesän kiihkeä kasvukausi on hetken hurmaa tuomen ja syreenin välissä. Tuomi on näin kesäkuun puoliväliin mennessä jo tuoksunsa tuhlannut, mutta syreenipensaat kukkivat yhä, ja Tähtitorninmäen puistokäytävän asvaltti on paikoin kokonaan tuulen karistamien kukkien peitossa.

Pysähdyn hetkeksi keskelle lilaa loistoa ja mietin, että tämäkin läpi talven, kevään ja kesän taitettu matka päättyy aikanaan syksyyn, jota koko kukkiva maa vielä niin itsepintaisesti uhmaa. Yhä on silti muutama tarina kerrottavana. Sitä ennen pitää kuitenkin käydä tapaamassa Kivimiehiä ja oopperasiskoja. Tuuli kuiskii hiljaa puissa,. Osa 9 Tekstissä siteeratut laulut:. Esittäjä Vanhojen homojen kuoro. Kaupungin illassa yksin Homohistoriallinen Helsinki 2: Etsin kunnes löydän sun Homohistoriallinen Helsinki 3: Käy tanssimaan Homohistoriallinen Helsinki 4: Karuselli käy Homohistoriallinen Helsinki 5:

Kalun homoseksuaaliseen tyydytys seksi vaasa