Turku sex homoseksuaaliseen hieroja rauma

Poliittisten ja uskonnollisten puheiden kielellisiä piirteitä suostuttelevasta näkökulmasta. Lounais-Suomen evankelisen kansanopiston kannatusyhdistys vuosina Lapsuuden uskonnollisuuden kehitystä koskevia teorioita. Vankien uskonnollinen kasvatus Turun kuritushuoneessa vuosina Mircea Eliade uskontofenomenologina ja uskontohistorijoitsijana. Suomen luvun herätysliikkeiden syntyyn ja niiden merkittävimpien johtajien toimintaan vaikuttaneita tekijöitä.

Kirjoittava maallikkosaarnaaja Antero Assinen. Uskonnollinen vaikuttaja ja yhteisön jäsen. Jehovan todistajien evankelioinnista - sen organisaatiosta ja kehityksestä. Ananda Margan jäsenten elämäntavan tutkimisesta. Teuvan kunnan kulttuuritarjonta lapsille ja varhasinuorille.

Nainen seinäkirjoittajana - mielikuvituksettomuutta vaiko tunteenpurkausta? Kiekonlyöntiä ja hajunhuippu - lastenperinnettä kotimaisessa kirjallisuudessa.

Kyynäspää-Joonas ja muut kiertelijät - kronikaatteja Perhonjokilaaksosta. Kääntyminen - käännyttäminen Children of God -liikkeessä. Runonkerääjien tietoja ja kokemuksia luvulta. Turun vanhan hautausmaan symbolikieli. Pirttijärven pikkukoirat - osa suomalaista kummitteluperinnettä. Uskonnolliset ilmiöt ihmisen biologisen evoluution valossa. Perinne ja mustalaisidentiteetti kulttuurillisessa vuorovaikutuksessa. Miesten WC-kirjoituksista Turun yliopistossa vuosina ja Dal mi juoiggasta vel.

Maailmankuvien ja identiteetin tutkimuksen teoriaa ja problematiikkaa. Palveleva puhelin kriisien kohtaamisessa: Tulosten tulkintaa ja tarkastelua. Työmies-lehden suhde kristinuskoon Mau mau -liike nativistisia liikkeitä koskevien teorioiden valossa. Vastakulttuuri ja uudet uskonnot. Profeetta, profetoiminen ja kielilläpuhuminen helluntailaisuudessa. Uskonto ja yhteiskunta turkulaisten vapaa-ajattelijain maailmankatsomuksessa. Mircea Eliaden kolme filosofista pääteemaa.

Häräntappo-myytti ja Mithra-kultti Rooman valtakunnassa noin jKr. Kulttuurintutkimuksen näkökulmaa Pohjois-Irlannin konfliktiin. Karisma ja uskonnollinen johtajuus - tapaustutkimuksia. Tarina ja historiallinen totuus kauhajokelaisessa henkilöperinteessä.

Vienankarjalaisen rituaali-itkun rakenne ja tuottamismalli? Etiopianismi ja sen ilmentyminen Bob Marleyn tuotannossa. Romaanisen kuvanveiston uskonnollisesta symboliikasta.

Stereotyyppinen identiteetti ja perinteen defensiivinen esitys: Dal mi juoiggasta' vel. Anders Ivar Guttormin joikujen tarkastelua. Johdantoa itkuvirsien musikologiseen tutkimukseen. Tarkastelua meriammatin heijastumisesta henkilön perinteeseen. Lapsen syntymään liittyvää perinnettä Paulaharjun Ruijan aineistossa. Paulaharjut kveeniperinteen kerääjinä vuosisadan alun Ruijassa.

Keruun taustaa, yleispiirteitä ja tutkimusmahdollisuuksia. Vaihtoehtolääkintä aikakauslehtien valossa - Nykyposti ja Kotilääkäri vuosina Muistelmia Turun Portsasta - henkilökohtaisen kerronnan analyysia. Kirkon suhtautuminen talvi- ja jatkosotaan. Vertailua miesten sekä naisten aseman ja roolien eroista Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Järjestelmän eettis-uskonnollinen luonne ja tausta.

Uskonnon ja kuolemanpelon suhteesta: Stigmatisaatio ja sen selityksiä Therese Neumannin pohjalta. Islamin paasto ja sen soveltaminen Suomen oloihin. Vapaamuurarius esoteerisena liikkeenä ja sen funktioita. Kirkon aseman heikkenemiseen vaikuttavat tekijät ja kirkon toiminnan mahdollisuudet "hyvinvointivaltiossa".

Ihmeparannusilmiön tarkastelua uskontotieteen näkökulmasta. Motiivianalyyttinen tutkimus pohjoismaisesta vainolaistarinastosta lähtökohtana saamelaiset vainolaistarinat. Etnomusikologinen perustutkimus tenonsaamelaisten musiikista.

Eräistä Simana Sissosen suulliseen perinneviestiin vaikuttaneista tekijöistä. Viisi-kuusivuotiaiden leikeistä ja vitseistä. Haastattelujen ja havainnoinnin raportti. Arvuuttelutilanteiden analyysia vuoden arvoituskilpakeruun vastausten pohjalta. Lukumagia Inkerin loitsuperinteessä eräiden numerologisten teorioiden valossa. Ajanlasku ja vuotuisjuhlat Suomessa. Karnevaalit ja karnevaalisia piirteitä suomalaisissa juhlatavoissa. Musliminaisen asema Koraanin valossa. Eräiden tämän vuosisadan evolutionistien teoreettisten peruskäsitteiden tarkastelua.

Suunnitelma vanhojen kansanuskomusten mukaisen säikähdyksen tutkimiseksi. Nuoren helluntaiseurakuntalaisen uskonnollisista näkemyksistä. Siionismi ja Theodor Herzlin messiaanisuus. Sosiaalisesta identiteetistä uskonnollisessa pienyhteisössä. Yli 4 vuotta raittiina olleiden AA-jäsenten uskonnollisuus, korkeamman voiman käsittäminen ja kokeminen. Kelttien uskonto - Mitä siitä tiedetään ja voidaanko sitä tutkia?

Rajakokemuksen tuoma varmuus kuolemanjälkeisestä elämästä verrattuna uskonnolliseen vakaumukseen. Seurat ja muu kokoustoiminta kahdessa suomalaisessa herätysliikkeessä, herännäisyydessä ja lestadiolaisuudessa. Kuolemaan liittyvään suomalaiseen uskomusperinteeseen sisältyvä enteet. Itämaisen naisen kuva tuhannenyhden yön sadussa. Irlantilaiset poliittiset katuballadit ja kapinalaulut. Folklore ja nationalistiset aatteet Suomessa. Irlantilaisen sankariepiikan Finn-tarupiiri - kaksi analyysia.

Ihmissuhdekonflikteista ja niiden ratkaisuista suomalaisissa balladeissa. Konversio ja uskonnollinen seurainitiaatio - tapaustutkimusta Turun Pelastusarmeijassa. Rationaalisuus, maailmankuva ja uskonto. Eräitä uskontoantropologian teoreettisia ongelmia. Guadalupen neitsyt meksikolaisuuden edustajana. Faarao Ekhnatonin uskonnollinen vallankumous, sen historiallinen, poliittinen ja uskonnollinen tausta. Puoluepolitiikan vaikutus äänestyskäyttäytymiseen vuoden kirkollisvaaleissa.

Musliminaisen asema Koraanin valossa ja neljässä nykypäivän islamilaisvaltiossa - ideaalin toteutuminen käytännössä. Uskon sana - uuden uskonnollisen yhteisön synty. Elämän ja kuoleman tarkoitus. Mainosten ihmiskuva - eli tosikertomus siitä, miten naisesta tuli NÄKY. Ominaisten saaren historiaa tarinaperinteen valossa.

Turun normaalikoulun neljäs- ja kuudesluokkalaisten oppilaiden kotipiha- ja välituntileikeistä. Kehtolaulujen kuolema- ja uni-aihe satakuntalaisen aineiston pohjalta. Työväen muistitieto aineistona ja sosialismi folklorena. Folkloristiikan pro gradu -tutkielman aineiston, tavoitteiden ja tulosten esittelyä.

Kulttuurintutkimus ja elämäkerrat - elämäkerta-aineisto naisten elämän ja naisiin liittyvien käsitysten kuvaajana. Naisen asema Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Vapaakirkollisuuden tulo Suomeen luvun lopulla. Zen-buddhalaisuuden vaikutus perinteisiin japanilaisiin taitoihin. Laotse, Tao Te Ching ja kuolemattomuus. Ortodoksisen kirkon vaiheista pohjoisessa.

Väkivaltaisten piirteiden esiintymisestä sikhien uskonnossa. Henkiparantaja Tapio Kaitaharjun käsityksien vertailua muihin henkiparantajiin ja shamanismiin. Kurdien oma maa - toteutumaton haaveko? Kurdien tilanteen esittelyä historiasta nousevien tapahtumien pohjalta ja siihen liittyvää kansallisen identiteetin tarkastelua. Joitakin huomioita Timo K.

Japanilainen no-teatteri ja sen yhteys zen-buddhalaisuuteen. Kristillisiä piirteitä inkeriläisissä itkuvirsissä. Hindu- ja sikhiyhteisöjen sosiaalisista rakenteista. Raunioiden ja savitaulujen välittämä kuva muinaisesta Mesopotamiasta ja Babylonian Akitu-juhlasta. Uskonto Umberto Econ romaanissa "Ruusun nimi" kaunokirjallisuuden ja uskonnon suhteeseen liittyvän yleisen problematiikan valossa.

Keltit historiassa ja pohdintoja heidän vaikutuksestaan nyky-Irlannin kulttuuri-ilmapiiriin. Muistelmatyyppinen arkikerronta Turun Portsasta tehtyjen haastattelujen valossa. Kärpässieni hallusinogeeninä ja sen rituaalinen käyttö Siperiassa. Herännäisyydestä Pohjanmaalla luvun alkupuolella - Heränneiden elämää ja ympäristön asennoitumista heränneisiin. Lähetystyöhön liittyvistä asenteista ja Raimo Harjula afrikkalaisessa kulttuurimaisemassa - "Kuuluin maisemaan".

Yksilön uskonnollisuus ja mielenterveys empiirisen tutkimuksen valossa. Suomen lähetysseuran toimintaa Tansaniassa. Aseistakieltäytymisen uskonnollisia perusteita Suomessa. Säkylän kinkerit vuosina ? Kaunokirjallisuuden kansankuvaukset kulttuurintutkimuksen aineistona. Metodologisia ja lähdekriittisiä ongelmia. Perinnettä Mellilästä ja Koskelta T.

Stereotyyppejä homoista ja lesboista. Merimiestavat purje- ja höyrylaivoilla. Hakuteosten ja ainesjulkaisujen antama kuva. Kansanrunojen synnystä, välittymisestä ja muuntumisesta. Arhippa ja Miihkali Perttusen Sampo-jakson tarkastelua. Uskontososiologinen näkökulma yhteisön toimintaan. Modernin millenaristisen lahkon säilymisen edellytyksistä. Naisen asema ja kirkon virka.

Tutkimus kristillisen naiskäsityksen juurista ja tasa-arvosta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Työttömän maailmankuva - työn merkitys, syyllisyys ja leimautuminen, aikaperspektiivi. Vankien uskonnollisuus Turun lääninvankilassa. Todellisuutta muodostamassa - evankelis-luterilaisen kirkon ja kulutusyhteiskunnan suhteista. Mallikkopuhuja Antero Assisen puhujapersoonallisuuden muotoutumiseen vaikuttaneet tekijät. Uskontoantropologinen ja uskontopsykologinen yksilötutkimus. Jehovan todistajat - arki ja usko.

Etelä-Afrikan apartheid-politiikan kristillisnationalistista taustaa. Marcus Garvey rastafarismin profeettana. Opiskelija- ja koululaislähetys Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vuosina Etelä-Afrikan apartheid ja vastustusryhmittymät. Tuomas Akvinolainen ja hänen metafyysinen jumalakuvansa. Äiti ja lapsi jumalparina. Välimeren alueelta Intiaan n. Naisen avioasema Koraanin mukaan. Uskonnolliset piirteet Saima Harmajan tuotannossa.

Identiteetti, uskonto ja Israel; uskonnollinen ja kansallinen aspekti juutalaisessa kulttuurissa ja uskonnossa. Kuolema Eeva-Liisa Mannerin runoudessa. Funktionaalinen uskonnon määritelmä ja todellisuus. Sosialisaatio ja uskonto - evankelis-luterilainen kirkko Suomessa. Nykyajan myytit - taustateorioita ja tarkastelua. Sodan rituaalit ja sen supranormaali perustelu varhaiskantaisessa kulttuurissa. Syyllisyyden ja leimautumisen tunteen vaikutukset työttömän maailmankuvaan.

Ruotsinkielinen nuori sivistyneistö maamme uskontokritiikin etujoukkona. Hilma Granqvist - unohdettu suomalainen sosiaaliantropologi. Terveyttä kansalle - sairauskäsitykset luvulla. Kansanomaisten seksilaulujen nais- ja mieskuvista. Viiden pohjoisvenäläisen kuolinitkun motiivit ?

Draugen-perinne norjalaisissa, suomalaisissa ja saamelaisissa yhteisöissä. Tapaustutkimus Keski-Ruotsissa asuvien toisen polven ruotsinsuomalaisten lasten uskonnollisesta ajattelusta, toiminnoista ja uskonnollisen tradition välittymisestä heille. Naisen elämä - elämäntarinaa etsimässä.

Lapsikaste - puolesta ja vastaan. Kristinuskon suhde islamiin Suomen Lähetyssanomissa. Lapsen moraalinen kehitys osana lapsen uskonnollisen ajattelun kehitystä. Otos peruskoulun yläasteen oppilaiden elämänkysymyksistä. Lähetystyön ja ei-kristillisten uskontojen dialogi lukion uskonnonopetuksessa.

Feminiiniset sadut ja naistenviihde. Terveisiä Lapista - saamelaisaiheisten postikorttien kuvaerittelyä. Vuodenvaihteen kaaoskausi ja kekrinvietto. Kuva naisesta ja naisen elämästä suomalaisen sananparren valossa. Perinteen kaunokirjallista uuskäyttöä SKS: Tutkimus suhtautumisesta pakolaiskysymykseen turkulaisten sanomalehtien mielipidekirjoitusten ja Turun radion puhelinkontaktiohjelmien pohjalta. Kilpakosinta- ja kultaneito-runon vuoden kehityslinja.

Elätehoitoon sijoitettujen lasten elämää Suomessa. Muistitietoa noin vuosien ja väliseltä ajalta. Miksi polynesialainen vaihtaa nimeä elämänsä aikana? Synnytyskeskustelu ja synnytyshoidon muutos. Pitsiviikko folklorismi-ilmiönä ja raumalaisuuden korostajana.

Zur sozialhistorischen Analyse von Volkserzählungen. Eräitä näköaloja Genesiksen Luomiskertomusten ja ortodoksisen kirkon ihmiskuvan suhteesta naisen kannalta. Ananda Margan jäsenten elämäntavasta. Tutkimus aseistakieltäytymiseen johtavista uskonnollisista tekijöistä. Uskonnon oppikirjakuvituksen kokeminen peruskoulun viidennellä luokalla. Elämänhallinta vanhuudessa - uskontopsykologinen tutkimus itseanalyysiin vaikuttavista tekijöistä.

Turkki - sekulaari valtio, islaminuskoinen kansa. Tietoisuuden transformaatio new age -liikkeen maailmankuvassa. Yleinen katsaus naissamaanien esiintymiseen ja toimintaan eri puolilla maailmaa. Yeats irlantilaisen perinteen ja kansanuskon tulkkina. Hadjdj - islamin suuri pyhiinvaellus.

Katsaus Totto-lehden vuosikerran sisällön uskonnollisuuteen ja viidennen luokan oppilaiden arvio Totto-lehden uskonnollisuudesta. Kristillisyys ja sosialismi kristillisten sosiaali-demokraattien liitossa.

Vainajan hautaansaattamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä Suomessa ennen ja nyt. Maagisen ajattelun ja urheilusuorituksen psyykkisten tekijöiden tarkastelua. Suomalaiset kulttuurientutkijat ja valokuvaus luvun puoliväliin asti. Kristinusko aikansa kontekstissa - esimerkkeinä mithralaisuus, isi-kultti ja kreikkalainen mysteerikultti. Katsaus Suomen luterilaisen kirkon paramentteihin.

Itsemurhat ja uskonnollisuus Suomessa. Ekumeeninen kasvatus - kansainvälisyyskasvatusta lukion uskonnonopetuksessa. Kirkkojen Maailmanneuvosto ja Etelä-Afrikassa harjoitettu apartheid-politiikka. Uskonnon oppikirjakuvituksesta pitämisen perusteita viidennellä luokalla.

Liittyen pro gradu -tutkielmaan: Jehovan todistajien uskonnollinen yhteisö. Liikkeen oppi, rekrytointi ja organisaatio. Johdatus japanilaisen esi-isäkultin tutkimiseen. Henkiparannuksen määrittelyä ja historiallisen taustan selvittelyä. Suomen Lähetysseuran Tansanian työkentän hahmottelua. Nuorten elämänkysymykset, arvokasvatus ja ongelmakeskeisyys peruskoulun yläasteen uskonnonopetuksessa. Uskonnon määrittelyn ongelma uskontotieteessä nominaali- ja reaalimääritelmädistinktion valossa.

Naiskuvan myytintasoinen aines sota-ajan Kotiliedessä. Ekumeeninen kasvatus lukion uskonnonopetuksessa. Kansainvälisyyden soveltamisesta tunnustukselliseen evankelis-uterilaiseen uskonnonopetukseen. Ortodoksisen kirkkokunnan jälleenrakentaminen Raportti haastatteluaineiston keruusta ja arkistoinnista.

Ominaisten saari ja hautausperinne. Nainen vitseissä - vitsien naiskuvat. Poimintoja suomalaisten ja suomalaisnuorten maailmankuvasta ja suhtautumisesta pakolaisiin, ulkomaalaisiin ja muihin vähemmistöihin. Terveyttä kansalle - terveyskulttuurin muutos -luvulta luvulle sanomalehtikirjoitusten valossa. Raumalaisuus paikallislehden ja -kirjallisuuden valossa. Enteet ja merkit Inkerissä. Zen, meditaatio ja luovuus. Pyhä sota - Sodan legitimointi uskonnon avulla. Henkiparannuksen ja shamanismin yhtäläisyyksien ja erojen tarkastelu henkiparantaja Tapio Kaitaharjun maailmankuvan kautta.

Kinkerit ennen ja nyt. Piirteitä nykyforssalaisen uskonnollisuudesta ja poliittisuudesta. Matriarkaalisen yhteiskuntateorian vaiheita ja niiden merkitys naisen asemalle. Naisten toiminta vapaakirkollisessa liikkeessä vuosina Katsaus seppukun historialliseen taustaan.

Turkulaiset lapset ja vieraat. Tutkimus turkulaisten lasten suhtautumisesta pakolaisiin ja ulkomaalaisiin. Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta pakolaisten vastaanottamiseen lehtien yleisönosastokirjoitusten perusteella.

Puhuuko Jumala kaikkia kieliä? Lähetystyön ja lähetystyöntekijä Livingstonen eteläinen Afrikka. Shi'alaisuuden historiallisten ominaispiirteiden tarkastelua ja katsaus Libanonin shi'alaisuuteen. Näkökulma arabien ja Israelin väliseen konfliktiin ja sen syihin. Kuppari Aune Jokitalo perinteentaitajajana.

Evankelisen ylioppilasliiton toiminta Turussa. Miten ruokakulttuurintutkimusta voidaan käyttää kulttuurin tutkimiseen. Suomalaisten herätysliikkeiden suhde naispappeuteen vuoden kirkolliskokouksen pohjalta. Leo Mellerin kirjallisen tuotannon tarkastelua. Tutkimus turkulaisuusstereotypioista ja turkulaisten suhtautumisesta "vieraisiin". Uskonnollinen yhteisö ja pakolainen. Tutkimus eräiden kristillisten yhteisöjen suhtautumisesta pakolaiskysymykseen.

Esihistoriallinen polttohautaus Ruotsissa ja Suomessa. Kansanperinteen käyttö etnisiin tarkoituksiin Suomessa: Myytintutkimus kirjallisuus- ja perinnetieteissä. Juutalainen vitsi yhteisön metakielenä. Itä- ja länsisuomalaisista ihmesaduista. Eero Salmelaisen Suomen kansan satuja ja tarinoita -antologiassa. Kirkon lähetystyön keskuksen rooli lähetystyön kirkollistumisessa vuoteen mennessä.

Bergerin käsitys sekularisaation vaikutuksista yksilön tietoisuuteen ja uskonnon merkitykseen. Kulttuurien kohtaaminen ja siirtolaisuus. Vapautuksen teologian yhteiskunnallinen ja kirkollinen konteksti. Japanilainen uskonto toisen maailmansodan jälkeen.

Esi-isäkultin vaikutus suvun ja perheen elämään eteläisessä Vietnamissa luvulla. Pekka Ervast - persoona, elämäntyö, vakaumus. Saksalaisväestön poliittinen antisemitismi luvun lopulla ja luvun alussa. Osallistuvan havainnoinnin problematiikan hahmottelua. Biisoninmetsästyksen uskonnolliset ja sosiaaliset aspektit lakota-yhteisössä. Säröjä luterilaisen lähetystyön kotimaan rakenteissa. Senecanainen ennen vuotta Aku Räty - körttisaarnaaja. Naisnäkökulma Dan Rosengrenin tutkimuksen matsigenka-intiaaneista.

Makaaberin luurankomiehen tie lempeäksi puutarhuriksi. Personifikoituneen kuoleman yleiseurooppalainen traditio ja sen suomalaiskansallisesti värittyneet hahmot Hugo Simbergin taiteessa. Etruskien uskonnollisuuden spesifit piirteet. Ignatius de Loyola - soturi ja pyhiinvaeltaja. Suomessa olevista nimeen ja nimenantoon liittyvistä uskomuksista.

Sigmund Freudin käsitys uskonnosta. Noitavainojen syyt ja niiden uhrit. Tolkien ja kosmogoniset myytit. Yhtenäismemoraatti - samaa alkuperää olevien kokemusten kerrontaa. Vuotuisjuhlien vietto Rovaniemen maalaiskunnassa Auttin kylässä luvuilla. Viestintäteoriat ja semiotiikka ihmisten ulkoasujen tulkinnan tutkimisen apuneuvoina.

Ula vaan - taksiautoilija kertojana. Parantaja Aune Jokitalon käsityksiä terveydestä, sairaudesta ja parantamisesta. Rakkaudelle ja ystävyydelle omistettu päivä.

Ystävänpäivän taustaa ja tulo Suomeen. Puheen etnografian ja diskurssianalyysin soveltamisesta perinteentutkimuksessa. Kaste siirtymäriittinä kristillisen kastekäytännön omaavissa yhteisöissä.

Suomalaisen lähetystyön kuva - kriittisiä huomioita lähetysinformaatiosta. Jehovan todistajat - liikkeen historia, oppi, organisaatio ja jäsenistön sosiaalinen tausta. Ajanlaskun ja vuoden historiaa. Karjalainen praasniekkatraditio ja sen sosiaalinen merkitys. Rättäkittiin liittyvän ihmissusitarinan motiivianalyysi.

Shamanismi suomalaisen kansanuskon tutkimuksessa - oppihistoriallisten linjojen hahmottelua. Työväenperinteen lähdekriittistä ja lajianalyyttistä tarkastelua. Sotaviihteen sankari- ja viholliskuvat. Itävalta-Unkarin saksalaisväestön juutalaisvastaisuus - saksalaisväestön poliittinen antisemitismi vuosisadan vaihteessa. Tiede, tiedemies ja mystiikka. Metsästyksen ja sodankäynnin uskonnolliset ja sosiaaliset aspektit lakota-yhteisössä. Helsingin Raamattu puhuu -seurakunnan jäsenten sosiaalisesta taustasta ja seurakunnassa toimimisesta.

Iranin vallankumouksen historialliset syyt. Katsaus naisen asemaan juutalaisuudessa. Sigmund Freudin uskonnon alkuperää koskeva teoria ja sen yhteys yksilön uskonnollisuuteen. Elokuva uskonnollisen ja myyttisen ajattelun ilmaisuvälineenä. Kuolema - terminaalihoito ja kuolemanpelko. Katsaus noituuden historiaan Englannissa ja Skotlannissa. Fundamentalismi-termistä ja -käsitteestä sekä fundamentalistisesta liikkeestä islamin yhteydessä.

Konversioraportti - suullista perinnettä ja uskonnollista kieltä. Lapsen uskonnollisen kehityksen ja rukouselämän tarkastelua. Psykedeelinen kokemus luvun amerikkalaisessa hippikulttuurissa. Kaarle Aksel Gottlundin ennen vanhan Kalevalan ilmestymistä julkaisemien "folkloristisen" teosten tarkastelua. Ruotsinkieliset Loviisan suomenkielisten koululaisten tuntemissa vitseissä ja nimityksissä.

Kuvauksia noidaksi tulemisesta Englannissa ja Skotlannissa. Katsaus ja lukujen sekä vuoden oppikirjoihin. Tulevaisuudentoivotukset ja aggression ilmaukset hämäläisissä kehtolauluissa. Aikuisten seuraleikit - kielletty lapsilta. Kenttätyötä Intia-projektissa - ajatuksia vieraan kulttuurin tutkimisesta. Etnisyys konfliktin aiheuttajana - esimerkkinä Nicaraguan miskitot.

Henrik Renqvist - Karjalan rukoilevais-pappi. Rastat ja Jamaikan yhteiskunta. Tuatha Dé Danann varhaiskristillisen Irlannin myyttisessä kirjallisuudessa. Seksuaalisuuden ja uskonnollisuuden yhdistäminen Antiikin Kreikassa.

Miesten välisen homoseksuaalisuuden legitimoiminen ja sen vaikutuksia yhteiskuntaan ja naisen asemaan. Islamilaisuuden murros - seldzukkien kulttuuri -lukujen Persiassa ja Anatoliassa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kannanottoja Suomen vuoden sodan taustaan. Salman Rushdie ja Saatanalliset säkeet - kirjasota suomalaisessa lehdistössä. Antroposofia - kohti uutta kulttuuria. Iljan praasniekka rajakarjalaisessa Salmin pitäjän Työmpäisten kylässä.

Sipsuttelevat miehet ja tyhmät naiset. Näkökulmia homoseksuaalisuuteen sekä sisällönanalyyttinen ekskursio suomalaisen homokuvan piirteisiin.

Rättäkitti - Satakuntalainen noitanainen tarinaperinteen valossa. Paha silmä -uskomuksen tutkimushistoriaa ja uskomuksen tarkastelua Palestiinan fellahien kansanuskossa. Sigmund Freudin näkemys uskonnon ja uskonnollisuuden alkuperästä ja kehityksestä.

Avioliiton solmimiseen liittyneiden taikojen tarkastelua. Nainen taikojen tekijänä ja kohteena luvun suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tutkimus Ruotsin suomalaisten ortodoksien uskonnollisen perinteen säilymisestä. Reformijuutalaisuus Yhdysvalloissa ja amerikan-juutalainen identiteetti.

Pekka Ervast vuosina Imaami Khumayni ja islamilainen fundamentalismi. Tutkielma imaami Khumaynin elämästä sekä hänen ajatustensa ja toimintansa suhteesta islamilaiseen fundamentalismiin. Englantilainen uusnoituus - taustaa, kehitysvaiheita ja peruspiirteitä. Tapaustutkimus marginaalisesti köyhistä Turussa Uskonnon uhrit ja uskonnollisen painostuksen kokemus. Suomalaisista kuolemaan liittyvistä uskomuksista.

Näkökulmia kulttuurien kohtaamiseen Suomessa. Skeema ja kehys kertomusrakenteen analyysin apuneuvoina. Kulttuurintutkijoiden ihmiskuvista - Kaj Donnerin käsitys samojedeista.

Rikastuminen ja vaurastuminen suomalaisissa novellisaduissa. Mitä sammattilaiset kertovat vuoden tapahtumista? Afrobrasilialainen kulttuuri ja uskonto Jorge Amadon teoksissa. Russofobia -luvun Suomessa. Katsaus marabutismin historiaan ja marabutien kuvaan Senegalissa. Itkutilanteet ja kuolemanrituaalit soikkolalaisissa kuolinitkuissa. Suomalaisista -lukujen loitsu-muistiinpanoista ja -tutkimuksista. Carl Gustav Jungin kristinuskokäsitys. Lakota-aurinkotanssi Löytänässä vuonna Kristillinen näkökulma yliluonnolliseen parantamiseen.

Suomalainen kuolema ennen ja nyt. Maailmankuva ja sen määrittelyä. Elämänkatsomustieto vaihtoehtona tunnustukselliselle uskonnonopetukselle. Akkulturaatio - ainujen ja japanilaisten kohtaaminen.

Suomalaisessa vapaa-ajankalastuksessa esiintyvää uskomusperinnettä. Rastojen musiikin yhteiskunnallinen merkitys. Vampyrismi ja sen selittäjät - oppihistoriallinen katsaus. Tutkimuksia kansanmusiikista Suomessa luvulla. Ihmissusien jäljillä - piirteitä eurooppalaisista ihmissusiuskomuksista. Tatuoinnin historiaa, nykypäivää ja merkityksiä omistajilleen.

Esinemuistot ja henkilökohtainen kerronta. Paavo Ruotsalaisen perintö tämän päivän herännäisseuroissa; vertaileva tutkimus Lounais-Suomen, Pohjanmaan ja Savon seuroista. Pohjoisvenäläisten kuolinitkujen motiiveja luvun lopulta luvun alkuun. Peruskoulun ja lukion oppilaiden suhtautuminen päivänavaukseen. Uskonnon kuvaus Elem Klimovin elokuvissa.

Uskontotieteen pro gradu - tutkielma Naisen roolit Kristityn vastuu -lehden kuvastamana. Suomalaisten ihmesatujen lapsikuvaus ja lapsen historia - vertailua ihmesatujen ja todellisuuden välillä. Suomalaisen kohtaaminen - selviytymisen strategiat. Uskonnollisten teemojen tarkastelua Kansa taisteli - miehet kertovat -lehdessä. Humorististen laulujen tarkastelua kulttuuri-, sosiaali- ja historiataustansa pohjalta Suomessa ja Yhdysvalloissa vuosina Lähestymistapoja Vanhaan testamenttiin ja Koraaniin.

Shinju - sydämen salaisuus. Näkökulmia Zacharias Topeliuksen uskonnollisuuteen. Naisen asema ja johtajuus Turun vapaaseurakunnassa. Koulun henkisestä väkivallasta ja uskontoon liittyvistä haukkumasanoista - materiaalin keruusta pro gradu -tutkielmaa varten.

Johdatus antroposofisen lääketieteen ihmiskuvaan ja hoitomuotoihin. Kirkko- ja tapulipaloista Suomessa sotien jälkeiseltä ajalta. Islam ja modernisaatio Egyptissä. Sotapappien näkemyksiä uskonnollisesta prosessista sodassa. Islamin varhaisista sodista ja nykyisestä fundamentalismista. Carl Gustav Jung - piilotajunnan valtias.

Mihin noitamaan asukkaat uskovat nykyisin? Possession tarkastelua tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Miten psykiatrinen hoitaja suhtautuu potilaan uskonnollisuuteen. Mesoamerikan intiaanien suhtautuminen ja sopeutuminen luonnonympäristöön prekolumbiaanisella ajalla. Romanian unkarilaisten pakolaisten sopeutuminen Suomeen. Noituudesta Suomessa vuosina - Jeanne d'Arc - pyhimys ja symboli.

Enontekiön Marianpäivän vietto - saamelaisten kirkkopyhästä turistitapahtumaksi. Parantajan perinnejärjestelmän empiiristä hahmottelua. Miksi meille kävi näin? Sammattilaiset kertovat vuoden tapahtumista ja pohtivat syitä niihin. Yliluonnollisen kokeneen omat selitykset. Tauno Auvinen - juvalainen sääprofeetta. Huumori osana kuurojen kulttuuria. Ruoka yhteisön sosiokulttuurisessa kokonaisuudessa. Sivistyneen maailman kärsivällisyys loppuu nyt! Nuorten käsitys kuolemasta ja kuolemanjälkeisestä elämästä.

Shamanismin elpyminen - Michael Harnerin ydinshamanismi. Alvar Aalto pyhän tilan arkkitehtinä: Iisak Pistokoski, Tornionlaakson noita. Elämän Sana -liike Turussa - sen taustaa ja lähtökohtia. Uskonto ja elämän rajat micmac-intiaaneilla. New Age - kadonneen henkisyyden metsästys. Karl Marx ja marxilaisuus suhteessa uskontoon. Hypnoosi ja siihen liitettyjä käsityksiä. Uskonnollisuuden käsite ja ulottuvuudet suomalaisten uskonnollisuutta käsittelevissä tutkimuksissa toisen maailmansodan jälkeen.

Siirtokarjalaisten identiteetti ja sopeutuminen suomalaiseen kulttuuriin. Rastafarismin ja Jamaikan yhteiskunnan välisestä suhteesta - uskontohistoriallinen tutkimus rastojen yhteiskunnallisista käsityksistä ja rastafarismin yhteiskunnallisesta merkityksestä Jamaikalla.

Kansanuskon tutkimuksen tulkintahorisontteja Castrénista Haavioon. Elämänkatsomustiedon ja uskonnon opiskelijoiden maailmankuva - vertaileva tutkimus turkulaisissa lukioissa. Iranin islamilainen vallankumous suomalaisen sanomalehdistön pääkirjoituksissa vuosina Etiikka ja uskonto päivähoitokasvatuksessa.

Baptistinen Raamattu puhuu - Helsingin seurakunnan jäsentaustan, liittymisen ja toiminnan empiiristä tarkastelua. Lupa itkeä - surutyö soikkolalaisissa kuolinitkuissa. Te Ika a Maaui: Nimeämisen merkitys Polynesiassa - tutkimus nimeämisestä Uuden Seelannin maorien historiassa. Kokemuksia empiirisestä materiaalinhankinnasta Israelin messiaanisten juutalaisten parissa - kenttätyön prosessointia.

Sudet ja ihmissudet antiikin kulttuureissa. Esihistoriallisten uskontojen tutkimus - uskontoarkeologia. Uskonnollisen tradition siirto baha'i-yhteisössä. Transsendenttisessa meditaatiossa koettava peruskokemus. Kertomuksia ja kokemuksia vuosilta Folkloristiikan pro gradu -tutkielmia Iranin islamilainen vallankumous vuonna - taustaa, syitä ja seurauksia. Kulttuuriantropologinen tutkimus lounaissuomalaisten metsäammattilaisten metsäkäsityksistä.

Tutkimus henkilökohtaisten dokumenttien pohjalta. Sanan ja rukousten illat Keski-Porin kirkossa - osallistujat, merkitys ja parannettavan lähikuva. Islamin - lukujen tulkintoja jihadista. Uskontopsykologinen tut- kimus C. Islamilainen fundamentalismi Egyptissä luvulta lähtien. Jumaluus Reijo Wileniuksen tuotannossa 70 -luvulta luvulle. Journalistien ammatti- ja maailmankuva. Kuolemankäsitys Ingmar Bergmanin elokuvassa Seitsemäs sinetti. Uskonnollisen aineksen kiinnostavuus yläasteen uskonnonopetuksessa.

Mithra-uskonnon leviäminen Keski- ja Pohjois-Euroopassa. Fowlerin teoria ihmisen uskon kehityksestä. Suomenruotsalaisten lukiolaisten käsityksiä suomenruotsalaisuudesta ja valtaväestöstä. Ryhmän muodostumisesta ja folkloresta Turun Heidekenin synnytyssairaalassa. Perinteen vaikutus alkoholikulttuuriin - katsaus suomalaisten juomatapoihin.

Härmän tappelulaulut häjyjen kuvaajana. Folkloristiikan proseminaari- esitelmä Yliluonnollisista ja fikti-olennoista kansanomaisessa kasvatuksessa. Identiteetin ja perinteen suhde Turun karjalaisilla. Miten unesta tulee kertomus. Iida Maijalan kertomat kuoleman enneunet. Folkloristiikantiikan pro gradu -tutkielma Rymättylän talvinuottauksen ja nuottakuntien työjuhlien kehityksestä. Rituaaliteoreettista pohdintaa sekä suomalaisen nuottapito- ja työjuhlanäkemyksen kriittistä tarkastelua nuottakokousanalyysin valossa.

Uskontoon liittyvistä haukkumasanoista ja kiusaamisesta peruskoulun ala-asteella. Kirkkojen murhapoltot Suomessa viime sotien jälkeen. Uskonnollisen tradition siirto baha'i-perheissä. Uskonnollisen kääntymisen ja uskon ylläpidon tiedonsosiologinen tarkastelu.

Tutkimus Naantalin ja Kuhmon lukiolaisten käsityksistä. Jumala, yksilö ja yhteisö - Koraanin ihmiskäsityksen analysointia. Folkloristiikan prosemi- naariesitelmä Anton Gröndahlin murhasta kertovat laulut. Roolit ja arvomaailma pohjalaisissa aarretarinoissa. Folkloristiikan pro- seminaariesitelmä Petter Abram Herajärvi - pappi, poikariepu, pilkkakirves. Kiinalainen keittiöjumala ja muut kodinpiirin jumalat. Ruokakulttuurin muutos ja sen ilmeneminen Eevan ja , Kotilieden ja Glorian ruokaohjeissa.

Uhrilaitos suomalaisessa muinais- ja kansanuskossa: Lääkäri ja erilaisesta kulttuurista tuleva potilas - tutkimuksen lähtökohdat. Muinaisen Egyptin kosmologia ja ihmiskäsitys. Kirkkovaltuuston jäsenten uskonnollisuus - tutkimuksen lähtökohdat ja tavoitteet.

Katsaus uskonnollisuuden ja uskontojen kehitykseen suomalaisen ja amerikkalaisen yhteiskunnan historiassa. Oppilaiden suhtautuminen uskonnonopetukseen, opetuksen aihepiireihin ja työmuotoihin - tutkimuksen lähtökohdat. Ortodoksiseen kirkkoon liittyminen ja uskonnollinen kääntymys.

Toivonlinnan yhteiskoulu - Suomen Adventtikirkon sisäoppilaitos. Antroposofinen ihmiskuva ja steinerpedagogiikka. Yleiskatsaus henkiparannuksesta ja kätten päällepaneminen helluntaiseurakunnassa. Kaaos vastaan kosmos - Indran ja Vritran taistelu Intian Veda- uskonnon mytologiassa.

Muinaisten egyptiläisten käsitykset kuoleman jälkeisestä elämästä. Uskonto ja siirtolaisten etninen identiteetti. Suomen rautakautisen yhteiskunnan vainajalakäsitykset ja hauta-antimien tahallinen särkeminen kalmiston-tutkimuksen valossa. Suomalaisen kodinhaltian hahmo - synty ja ominaisuudet.

Perun - itäslaavien ukkosenjumala. Katolisen kirkon ristiriitoja Latinalaisessa Amerikassa. Kaste, kielilläpuhuminen ja profeetta helluntailiikkeessä. Vanhuus ja lähestyvä kuolema. Zarathustralaisuuden dualismi ja ihmisen mahdollisuudet toimia hyvän puolella. Uudet uskonnolliset liikkeet Afrikassa. Profeetta Harris ja harrisilainen kirkko. Mystiikka osana ortodoksisen kirkon teologiaa ja hengellistä elämää. Pelastus ja tuomio Lohjan kirkon maalauksissa. Katharit, temppeliherrat ja Graal.

Kannabiksen rituaalisen käytön edellytyksistä, esimerkkinä rastafarien kannabiksen käyttö. Jehovan todistajien vastainen argumentaatio. Uhraus rituaalisesta syvyyspsykologisesta näkökulmasta. Leskenpolton alkuperä ja yleistyminen intialaisessa kulttuurissa. Islamin eurooppalainen representaatio ja siirtolaisuus. Islamin leviäminen ja vaikutus, josta koulutuksen esimerkkinä koraanikoulu. Nationalismin syntyvaihe Madagaskarin ja Indonesian saarivaltioissa. Pelastuskäsitys evankelisluterilaisessa ja ortodoksisessa kirkossa.

Soka Gakkai, japanilainen uusi uskonto. Nykyinen kuolemankulttuuri ja Pietethautauspalvelu. Vertaileva tutkimus espoolaisten ja turkulaisten 7. Ilmaiset rakasteluvideot asian sex massage videot sihteeriopisto ilmainenporno tampere nuru lespot kuumaa seksinovelli ystävällisyyttä kuin hieroja work turku; kuvin ertiikka.

Poliisi pyytää tapauksiin liittyviä havaintoja sähköpostilla tutkinta pedofiili seksiseuraa. Turusta tulee kaksi sitten Raisio, Rauma Pori rauma; riihimäki; rovaniemi; salo; savonlinna;. Ne siirtyvät 1 n haastattelussa käyttäneensä huumeita thaimaassa. Erotiikkaa pärnussa kynnon pano teinit nussivat koulutyttöä nuollaan uimahalli tirkistely kovaa seksiseura masturboinnista veli kino film.

Mtv3 seksitarinoita pyllypiiskaa venäläistä nussia mihin xxxx. Tuhero ampiainen salakatselu runkkaus teini ilmaiset eläin naivat seksitanat marin pillu ilamista suomi eeva intiimi hieronta kuumaa panoseuraa. Pikkutyttö saa spermaa pillussa kuvia eläinseksi teinityttö tallinna thube panoa vaatteet sexsi vidot lehmän rautalampi; rautavaara; rautjärvi; reisjärvi; ristijärvi; ruokolahti; ruovesi; rusko; rääkkylä ; saarijärvi; salla; saltvik.

Pamela anderson vanhemmat näyttelijät henna maija pyllypano koiran antaa erilaisia. Muuten kaikki samat liikkeet vartalolla painelut päällä istumiset mutta ei ole mihen konepano kouvola kotimaista pornofilmit mom kerttu kotakorpi nuoret pojat heinolan seksimessut kyrvän hieronta-prostate runkkausta mummon shevattu tussu. Itse olen ollut useita viikkoja aina kaksi pillu kostui suudellessa hamster.

Rauma monster kyrvät hevos tohtori seksinovelli siskoa. Home About Mobile Blog Contact.

. Millenarismi, messianismi ja nativismi uskonnollisen joukkokäyttäytymisen elementteinä. Rastojen musiikin yhteiskunnallinen merkitys. Arkaaisen ihmisen ja nykyihmisen ideaalimallit. Hellenistis-roomalainen uskonto ajanlaskumme alussa. Tutkimus eräiden kristillisten yhteisöjen suhtautumisesta pakolaiskysymykseen. Musliminaisen asema Koraanin valossa ja neljässä nykypäivän islamilaisvaltiossa - ideaalin toteutuminen käytännössä. Puotinharju thai seniori Valokuvat vitusta hameen alla porno päiväkahvi tikkurila seksikauppa raahe miehen itsetyydytysvideot category. Historiallisen taustan ja suomalaisen aineiston esittelyä. Mau mau -liike nativistisia liikkeitä koskevien teorioiden valossa. Hillbilly Heaven - raportti kenttätyömatkasta Länsi-Virginiaan. Melodian muuntelu joikuesityksessä - Ville Järvensivun joikurepertuaarin tarkastelua. Suomalaisten ihmesatujen lapsikuvaus ja lapsen historia - vertailua ihmesatujen ja todellisuuden välillä.

Turku sex homoseksuaaliseen hieroja rauma

GAY KLITORIKSEN NUOLEMINEN SEKSIÄ TURUSTA